directions_run

โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่เรียนรู้ภูมิปัญญา โดยสภาเด็กและเยาวชนตำบลพรุพี

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่เรียนรู้ภูมิปัญญา โดยสภาเด็กและเยาวชนตำบลพรุพี
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 54-01522
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กรกฎาคม 2554 - 15 สิงหาคม 2555
งบประมาณ 162,750.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาย สายันห์ ชัยเมือง
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ พื้นที่บ้านช่องช้าง ต.พรุพี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี
ละติจูด-ลองจิจูด 89.999997434747,-65.497131347663place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
  1. ศึกษาเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยเด้กและเยาวชนเพื่อการอนุรักษ์และการสืบสาน
  2. จัดกิจกรรมเชิงสรางสรรค์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่งแวดล้อมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
  3. ส่งเสริมศักยภาพของสภาเด็กและเยาวชนตำบลพรุพีด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญา
  4. สร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญา
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 27 ส.ค. 2554 23:23 น.