โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่เรียนรู้ภูมิปัญญา โดยสภาเด็กและเยาวชนตำบลพรุพี

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่เรียนรู้ภูมิปัญญา โดยสภาเด็กและเยาวชนตำบลพรุพี
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 54-01522
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กรกฎาคม 2554 - 15 สิงหาคม 2555
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาย สายันห์ ชัยเมือง
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ พื้นที่บ้านช่องช้าง ต.พรุพี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี
ละติจูด-ลองจิจูด 89.999997434747,-65.497131347663

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
วัตถุประสงค์ของโครงการ (บรรยาย)

วัตถุประสงค์ของโครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่เรียนรู้ภูมิปัญญาโดยสภาเด็กและเยาวชนตำบลพรุพี
1. เพื่อสร้างเครื่อข่ายเด็กและเยาวชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
รวม 0 - 0 -
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)
  1. ศึกษาเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยเด้กและเยาวชนเพื่อการอนุรักษ์และการสืบสาน
  2. จัดกิจกรรมเชิงสรางสรรค์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่งแวดล้อมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
  3. ส่งเสริมศักยภาพของสภาเด็กและเยาวชนตำบลพรุพีด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญา
  4. สร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย kanokpan   ocha kanokpan ocha เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2554 23:23 น.