directions_run

โครงการส่งเสริมความพอเพียง โดยภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสุขภาวะชุมชน

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมความพอเพียง โดยภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสุขภาวะชุมชน
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 54-01507
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 สิงหาคม 2554 - 31 กรกฎาคม 2555
งบประมาณ 182,420.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายประสิทธิ์ ชัยนุรักษ์
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ ศาลาอเนกประสงค์ หมูที่ 6 ตำบลหัวตะพาน และพื้นที่หมูที่ 6 ตำบลหัวตะพาน
ละติจูด-ลองจิจูด 8.608348,99.859715place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 28 ส.ค. 2554 07:26 น.