รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการสร้างสุขภาวะชุมชนสู่คนลานตลาด
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 54-01605
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กรกฎาคม 2554 - 31 กรกฎาคม 2555
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสมบูรณ์ จีนชูแก้ว
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ ชุมชนตลาดท่าชนะ ต.ท่าชนะ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี
ละติจูด-ลองจิจูด 9.573414,99.165516

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
วัตถุประสงค์ของโครงการ (บรรยาย)
 1. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการเสริมสร้างสุขภาวะของชุมชน
 2. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและความตระหนักในการดูแลสุขภาพของตนเอง สมาชิกในครอบครัวและคนในชุมชน
 3. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวในการป้องกันปัญหาเด็กติดเกมส์

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
รวม 0 - 0 -
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)
 1. อบรมให้ความร้ ความเข้าใจ เกี่ยวการดูแลสุขภาพที่ถูกวิธีของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง โดยเฉพาะเรื่องอาหารเพื่อสุขภาพโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข รณรงค์การจัดเมนูสุขภาพในการทำบุญ
 2. จัดกิจกรรมเชิงสรางสรรค์เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการดูแลคนในชุมชนด้วยกันเอง เช่น หน้าบ้าน น่ามอง สวนสมุนไพรในชุมชน
 3. จัดการข้อมูลผู้ป่วยโรคเรื้อรังอย่างเป็นระบบเพื่อให้ง่ายต่อการดูแลรักษา
 4. ส่งเสริมการออกกำลังกายในชุมชนตามความถนัด ตามความชอบ
 5. จัดให้มี อสม. และ อสม. น้อยร่วมตรวจวัดความดันโลหิตและน้ำตาลในเลือดร่วมกับแกนนำของชุมชนในแต่ละโซนบ้าน
 6. ร่วมจัดภูมิทัศน์ที่บ้านและชุมชนโดยการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ตกแต่งต้นไม้ตลอดจนปลูกต้นไม้ในที่สาธารณะ
 7. ร่วมกับสภ.ท่าชนะให้มีการกวดขันในการเปิด – ปิดร้านเกมส์ตามระเบียบของ จ.สุราษฎร์ธานี โดยการปรึกษาหารือทำความเข้าใจในการเปิด – ปิดร้านเกมส์
 8. ส่งเสริมกิจกรรมทางสังคมในชุมชน โดยเฉพาะกิจกรรมทางศาสนาและประเพณี เพื่อเปิดโอกาสให้คนในชุมชนได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกันเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
 9. ส่งเสริมความสัมพันธ์ของครอบครัว พ่อ แม่ ลูก ด้วยกิจกรรมสัมพันธ์
 10. ประชุมติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานโครงการอย่างสม่ำเสมอ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย สอรัฐ  มากบุญ สอรัฐ มากบุญ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2554 09:13 น.