stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการสร้างสุขภาวะชุมชนสู่คนลานตลาด
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 54-01605
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กรกฎาคม 2554 - 31 กรกฎาคม 2555
งบประมาณ 143,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสมบูรณ์ จีนชูแก้ว
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ ชุมชนตลาดท่าชนะ ต.ท่าชนะ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี
ละติจูด-ลองจิจูด 9.573414,99.165516place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
  1. อบรมให้ความร้ ความเข้าใจ เกี่ยวการดูแลสุขภาพที่ถูกวิธีของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง โดยเฉพาะเรื่องอาหารเพื่อสุขภาพโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข รณรงค์การจัดเมนูสุขภาพในการทำบุญ
  2. จัดกิจกรรมเชิงสรางสรรค์เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการดูแลคนในชุมชนด้วยกันเอง เช่น หน้าบ้าน น่ามอง สวนสมุนไพรในชุมชน
  3. จัดการข้อมูลผู้ป่วยโรคเรื้อรังอย่างเป็นระบบเพื่อให้ง่ายต่อการดูแลรักษา
  4. ส่งเสริมการออกกำลังกายในชุมชนตามความถนัด ตามความชอบ
  5. จัดให้มี อสม. และ อสม. น้อยร่วมตรวจวัดความดันโลหิตและน้ำตาลในเลือดร่วมกับแกนนำของชุมชนในแต่ละโซนบ้าน
  6. ร่วมจัดภูมิทัศน์ที่บ้านและชุมชนโดยการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ตกแต่งต้นไม้ตลอดจนปลูกต้นไม้ในที่สาธารณะ
  7. ร่วมกับสภ.ท่าชนะให้มีการกวดขันในการเปิด – ปิดร้านเกมส์ตามระเบียบของ จ.สุราษฎร์ธานี โดยการปรึกษาหารือทำความเข้าใจในการเปิด – ปิดร้านเกมส์
  8. ส่งเสริมกิจกรรมทางสังคมในชุมชน โดยเฉพาะกิจกรรมทางศาสนาและประเพณี เพื่อเปิดโอกาสให้คนในชุมชนได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกันเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
  9. ส่งเสริมความสัมพันธ์ของครอบครัว พ่อ แม่ ลูก ด้วยกิจกรรมสัมพันธ์
  10. ประชุมติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานโครงการอย่างสม่ำเสมอ
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 28 ส.ค. 2554 09:13 น.