โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ ชุมชนบ้านค่ายเสือ

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ ชุมชนบ้านค่ายเสือ
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 54-01545
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กรกฎาคม 2554 - 31 กรกฎาคม 2555
งบประมาณ 211,850.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายเกรียงศักดิ์ สุขสวัสดิ์
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ ชุมชนบ้านค่ายเสือ 82 ม.4 มะกอกเหนือ
ละติจูด-ลองจิจูด 7.745692,100.075493

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
วัตถุประสงค์ของโครงการ (บรรยาย)
  1. มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้สารเคมี
    2.มีกลุ่มเรียนรู้เกษตรธรรมชาติ
    3.มีความร่วมมือในการใช้หลักเกษตรธรรมชาติในการดำรงชีวิต

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
รวม 0 0.00 0 0.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

1.คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย
2.จัดกิจกรรมเกี่ยวกับเกษตรธรรมชาติให้กับกลุ่มเป้าหมาย
3.ปฏิบัติให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษ
4.รณรงค์บริโภคปลอดสารพิษ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย วิไลพร  สุขสวัสดิ์ วิไลพร สุขสวัสดิ์ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2554 11:45 น.