stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ หนองหินน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก พิทักษ์สิ่แวดล้อม
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 54-01600
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 13 กรกฎาคม 2554 - 31 กรกฎาคม 2555
งบประมาณ 280,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายจำนาญ พรหมเกิด
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ หมู่ 2 ต.ท่าเสม็ด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
ละติจูด-ลองจิจูด 7.955877,100.028114place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม

1 มีการปลูกพืชผักปลอดสารพิษไวในครัวเรือน 2 มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบรูณ์ขึ้น 3 มีความรักความสามัคคีขึ้นในชุมชน

stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 28 ส.ค. 2554 12:00 น.