รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม หนองหินน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก พิทักษ์สิ่แวดล้อม
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 54-01600
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 13 กรกฎาคม 2554 - 31 กรกฎาคม 2555
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายจำนาญ พรหมเกิด
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ หมู่ 2 ต.ท่าเสม็ด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
ละติจูด-ลองจิจูด 7.955877,100.028114

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
วัตถุประสงค์ของโครงการ (บรรยาย)

1.เพื่อสร้างจิตสำนึกให้คนในชุมชนรักหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน
2. เพื่อสร้างแหล่งอาหารที่ปลอดภัยในชุมชน
3. เพื่อสร้างความรักความสามัคคีให้เกิดขึ้น

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
รวม 0 - 0 -
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

1 มีการปลูกพืชผักปลอดสารพิษไวในครัวเรือน 2 มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบรูณ์ขึ้น 3 มีความรักความสามัคคีขึ้นในชุมชน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย เปรี้ยว เปรี้ยว เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2554 12:00 น.