ชื่อ-สกุล นางสาว อริสราวรรณ สุขเนาวรัตน์
ที่อยู่ หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
เฟซบุ๊ค เบรี่ สุขเนาวรัตน์

ประวัติการศึกษา

พ.ศ.ที่จบระดับการศึกษาคณะสาขาสถาบันการศึกษา
พ.ศ. 2543 ปริญาตรี
พ.ศ. 2543 ปริญาตรี
พ.ศ. 2552 ปริญาตรี วิทยาศาสตร์ สาธารณสุขชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
พ.ศ. 2552 ปริญาตรี วิทยาศาสตร์ สาธารณสุขชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
พ.ศ. 2559 ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ การจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
พ.ศ. 2559 ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ การจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ประวัติการทำงาน

ปีที่เริ่มตำแหน่งหน่วยงาน/บริษัทภาคส่วน
พ.ศ. 2544 เจ้าพนักงานเภสัชกรรม สำนักงานควบคุมโรคติดต่อเขต 12 สงขลา รัฐ
พ.ศ. 2544 เจ้าพนักงานเภสัชกรรม สำนักงานควบคุมโรคติดต่อเขต 12 สงขลา รัฐ
พ.ศ. 2552 นักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา รัฐ
พ.ศ. 2552 นักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา รัฐ

ความชำนาญ

สาขา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ

ประสบการณ์งานติดตามประเมินผล

ปี พ.ศ.ชื่อโครงการแหล่งทุน
พ.ศ. 2552 ประเมินความครอบคลุมวัคซีนพื้นฐานเด็ก 0-5 ปีในเขต 12 กรมควบคุมโรค
พ.ศ. 2552 ประเมินความครอบคลุมวัคซีนพื้นฐานเด็ก 0-5 ปีในเขต 12 กรมควบคุมโรค

บุคคลหรือหน่วยงานอ้างอิง

ชื่อบุคคลหน่วยงาน
รศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ สจรส. มอ สงขลา
รศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ สจรส. มอ สงขลา

ภาพถ่าย ผลงาน รางวัล