ชื่อ-สกุล นาย วิเชียร จิตต์พิศาล
ที่อยู่ ตำบลตะกั่วป่า อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
เฟซบุ๊ค ชมรมตะโกลาไม่สูบ ไม่ดื่ม

ประวัติการศึกษา

พ.ศ.ที่จบระดับการศึกษาคณะสาขาสถาบันการศึกษา
พ.ศ. 2532 ปริญาตรี สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุข มสธ.
พ.ศ. 2535 ปริญาตรี สาธารณสุขศาสตร์ บริหารงานสาธารณสุข มสธ.

ประวัติการทำงาน

ปีที่เริ่มตำแหน่งหน่วยงาน/บริษัทภาคส่วน
พ.ศ. 2524 จนท.สธ. สอ.โคกเคียน รัฐ
พ.ศ. 2530 จพง.สสช. สอ.บางม่วง รัฐ
พ.ศ. 2535 นักวิชาการ สธ. สสอ.ตะกั่วป่า รัฐ

ความชำนาญ

สาขา
การสร้างแผนสุขภาพชุมชน
การควบคุมยาสูบและเครื่่องดื่มแอลกอฮอล์

ประสบการณ์งานติดตามประเมินผล

ปี พ.ศ.ชื่อโครงการแหล่งทุน

บุคคลหรือหน่วยงานอ้างอิง

ชื่อบุคคลหน่วยงาน
นายวิรัตน์ เพาะปลูก สสอ.ตะกั่วป่า

ภาพถ่าย ผลงาน รางวัล

  • photo นาย วิเชียร จิตต์พิศาล
  • photo นาย วิเชียร จิตต์พิศาล
  • photo นาย วิเชียร จิตต์พิศาล
  • photo นาย วิเชียร จิตต์พิศาล
  • photo นาย วิเชียร จิตต์พิศาล
  • photo นาย วิเชียร จิตต์พิศาล
  • photo นาย วิเชียร จิตต์พิศาล
  • photo นาย วิเชียร จิตต์พิศาล