รายชื่อข้อเสนอโครงการ
สถานะ unfold_moreจังหวัด unfold_moreชื่อโครงการ unfold_moreงบประมาณวันที่เริ่มพัฒนา unfold_moreแก้ไขล่าสุด unfold_more
1 assignment_turned_inกำลังพัฒนา โครงการพัฒนาระบบติดตามประเมินโครงการสำหรับบุคคลทั่วไป
โดย Little Bear
1,000.00 27 ส.ค. 60 27 ส.ค. 60 16:59 น.
2 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ร่วมสร้างสุขให้ชุมชน ด้วยการฟื้นเลบ้านคูขุด
โดย นายนิทัศน์ แก้วศรี
192,820.00 27 พ.ค. 58 25 ก.ย. 58 19:46 น.
3 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ชุมชนน่าอยู่ฟื้นฟูทรัพยากร สิ่งแวดล้อมดี ที่บ้านพังสาย หมู่ 7 ต.กะดังงา อ.สทิงพระ จ.สงขลา
โดย นายหม๊าด มรรคโช
182,125.00 27 พ.ค. 58 25 ก.ย. 58 19:43 น.
4 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ร่วมสร้างสุข ด้วยซั้งกอที่บ้านทะเลนอก
โดย นายดลหะหรีม บิลหมาน
165,595.00 27 พ.ค. 58 25 ก.ย. 58 19:39 น.
5 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน สานใจคนสามวัย ร่วมสร้างบ้านโคกเมืองให้น่าอยู่ด้วยวิถีวัฒนธรรมชุมชน
โดย นายอุดม ฮิ่นเซ่ง
200,000.00 31 พ.ค. 58 9 ส.ค. 58 11:30 น.
6 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ลดรายจ่าย เสริมรายได้ชุมชนต้นแบบวิถีพอเพียง บ้านหนองไม้แก่น
โดย บ้านหนองไม้แก่น
199,950.00 31 พ.ค. 58 9 ส.ค. 58 11:04 น.
7 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน สิ่งแวดล้อมดี ชีวีเป็นสุข ชุมชนบ้านจุ้มปะ
โดย นายธนกร สุวรรณโณ
53,000.00 31 พ.ค. 58 9 ส.ค. 58 10:45 น.
8 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน สร้างสุขคนบ้านปะโอ ชุมชนต้นแบบวิถีเกษตรอินทรีย์
โดย บ้านปะโอ
200,000.00 1 มิ.ย. 58 9 ส.ค. 58 10:40 น.
9 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน คนเกาะขาม ใส่ใจสุขภาพ ด้วยพืชผักสมุนไพร
โดย ฉลวย คงสม
199,850.00 31 พ.ค. 58 9 ส.ค. 58 10:27 น.
10 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ซอยปลักควายเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง
โดย นางสาวอมรรัตน์ ธรรมรัตน์
200,000.00 31 พ.ค. 58 9 ส.ค. 58 09:55 น.
11 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ชาวนาปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค บ้านหนองถ้วย
โดย นายสมเพียร ขำมาก
200,000.00 31 พ.ค. 58 9 ส.ค. 58 09:47 น.
12 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ท่องเที่ยวเชิงเกษตรลดสารเคมี สร้างสุขภาวะชุมชนบ้านคลองลำแชง (ต่อเนื่อง ปี 2)
โดย เกษตรภูมิปัญญา
135,400.00 10 มิ.ย. 58 8 ส.ค. 58 17:43 น.
13 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ชุมชนตลาดปริก ฉลาดกิน ฉลาดใช้ สร้างเครือข่ายผู้บริโภค
โดย นายจรัญ พิศสุวรรณ
115,400.00 31 พ.ค. 58 8 ส.ค. 58 14:10 น.
14 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน อาชีพเสริมเพิ่มคุณภาพชีวิตชุมชนบ้านคลองต่อ
โดย นายวิสุทธิ์ สุวรรณ
132,350.00 31 พ.ค. 58 8 ส.ค. 58 13:37 น.
15 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน สร้างหมู่บ้านในฝัน ด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ บ้านลานไทร
โดย นายสุกิจ แก้วชื่น
192,150.00 31 พ.ค. 58 8 ส.ค. 58 13:07 น.
16 assignment_turned_inไม่ผ่าน ครัวชุมชนของคนทุ่งออก ต.ปริก อ.สะเดา จ.สงขลา
โดย นางสุขฤทัย นุ้ยโดด
0.00 31 พ.ค. 58 15 ก.ค. 58 09:18 น.
17 assignment_turned_inไม่ผ่าน เกษตรปลอดภัยไร่สารเคมี บ้านทุ่งยาว อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
โดย นายวิโรจน์
0.00 31 พ.ค. 58 15 ก.ค. 58 09:17 น.
18 assignment_turned_inไม่ผ่าน หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อาหารปลอดภัยบ้านปลักคล้า
โดย รัฐพล ประพรม
0.00 31 พ.ค. 58 15 ก.ค. 58 09:17 น.
19 assignment_turned_inไม่ผ่าน เกษตรอินทรีย์ วิถีพอเพียง หมู่ 3 ต.คูหาใต้ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
โดย นางปรานี ทองรักษ์
0.00 31 พ.ค. 58 27 มิ.ย. 58 16:25 น.
20 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน คนสามวัยใส่ใจสุขภาวะชุมชนบ้านทุ่งใหญ่
โดย tongyai
0.00 18 มิ.ย. 57 29 ก.ย. 57 16:02 น.
21 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ตามรอยวิถีชีวิตมุสลิม นำมาสู่ความพอเพียง ชุมชนบ้านสนี ปี 3 : ชุมชนท้องถิ่่นจัดการตนเอง
โดย Fateemah Lorteh
0.00 4 ส.ค. 57 29 ก.ย. 57 15:49 น.
22 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน สร้างคลอง สร้างฅน สร้างสุขภาวะชุมชนฅนหนองบัว
โดย asmabinriem
0.00 25 ก.ค. 57 29 ก.ย. 57 14:33 น.
23 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน บ้านดอนขี้เหล็กอุ่นใจ ห่างไกลภัยในชุมชน
โดย kudaydkl
0.00 25 ก.ค. 57 24 ก.ย. 57 18:55 น.
24 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ฟื้นชีวิตเล คืนวิถีชีวิตชุมชน บ้านหัวลำภู
โดย orathainusong
0.00 31 พ.ค. 57 24 ก.ย. 57 14:29 น.
25 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน พลังเยาวชนร่วมสืบสานวิถีวัฒนธรรมชุมชน: คนบ้านปริก
โดย prick
0.00 4 ส.ค. 57 24 ก.ย. 57 13:02 น.
26 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ศูนย์เรียนรู้วิถีอิสลามยั่งยืนบ้านน้ำเค็ม (ชุมชนเรียนรู้ ชุมชนเข้มแข็ง)
โดย อ.คอลดูน
0.00 20 มิ.ย. 57 24 ก.ย. 57 11:08 น.
27 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่บ้านศาลาคงจันทร์ปี 3 : ชุมชนจัดการตนเองตามวิถีพอเพียง
โดย tong
0.00 23 มิ.ย. 57 15 ก.ย. 57 17:55 น.
28 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน อนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยสมุนไพรพื้้นบ้าน : บ้านคลองทราย
โดย sukmee
0.00 13 ก.ค. 57 14 ก.ย. 57 10:00 น.
29 assignment_turned_inไม่ผ่าน พลังเยาวชนร่วมแก้ปัญหาสุขภาพคนปริก
โดย prick
0.00 19 ม.ค. 57 3 ส.ค. 57 18:51 น.
30 assignment_turned_inยกเลิก โครงการร่วมสร้างแม่ทอมตกให้น่าอยู่ด้วย"วิถีพอเพียง"
โดย เจตน์ธนัช กุลนิล
0.00 22 ก.ค. 57 22 ก.ค. 57 15:22 น.
31 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน พื้นที่สร้างสรรค์เด็กและเยาวชน บ้านไทรขึง
โดย ไทรขึง จะนะ
0.00 19 ม.ค. 57 2 พ.ค. 57 15:51 น.
32 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน วิทยาลัยทุ่งโพ เรียนรู้ร่วมกัน ร่วมสร้างสรรค์ชุมชนน่าอยู่ ปี 2 (ต่อเนื่อง)
โดย นายอะหมัด หลีขาหรี
0.00 19 ม.ค. 57 29 เม.ย. 57 14:39 น.
33 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน คนโคกสิเหรงกินดีอยู่ดี มีอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ ภายใต้สิ่งแวดล้อมน่าอยู่
โดย กะรีนา
0.00 19 ม.ค. 57 21 เม.ย. 57 11:49 น.
34 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน บ้านต้นมะขามเทศ น่าอยู่ สุขภาพดี ด้วยวิถีวัฒนธรรมชุมชน
โดย saiyai
0.00 19 ม.ค. 57 21 เม.ย. 57 08:04 น.
35 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน แนวทางร่วมสร้างชุมชนป้อมหกให้น่าอยู่ปีที่ 2 : ป้อมหก Eco planet ปฎิบัติการชุมชนรักษ์โลก(ต่อเนื่อง)
โดย pramwade
0.00 19 ม.ค. 57 20 เม.ย. 57 20:57 น.
36 assignment_turned_inยกเลิก กระบวนการเรียนรู้โรงเรียนพอเพียงเชื่อมร้อยวิถีชุมชนบ้านโคกค่าย
โดย anurak
0.00 19 ม.ค. 57 17 ก.พ. 57 13:46 น.
37 assignment_turned_inยกเลิก พลังเยาวชนดอนขี้เหล็ก สร้างสรรค์ตน สู่ฝันชุมชน
โดย Rutchadee
0.00 19 ม.ค. 57 20 ม.ค. 57 08:28 น.
รวม 2,369,640.00