รายชื่อข้อเสนอโครงการ
สถานะ unfold_moreจังหวัด unfold_moreชื่อโครงการ unfold_moreงบประมาณวันที่เริ่มพัฒนา unfold_moreแก้ไขล่าสุด unfold_more
1 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก ร่วมสร้างชุมชนกรงปินังน่าอยู่ ด้วยเศษรฐกิจพอเพียง
โดย ตอฮีเราะ หะดูมอ
238,200.00 1 มิ.ย. 58 23 ก.ค. 58 15:27 น.
2 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก เบอแนนากอ เข้มแข็ง ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
โดย ฮาซัน กายุ
43,400.00 1 มิ.ย. 58 23 ก.ค. 58 14:13 น.
3 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก สร้างสันติภาพตะโล๊ะซูแมด้วยพลังสตรี
โดย นางอามีเนาะ ลงมา
131,800.00 30 พ.ค. 58 23 ก.ค. 58 12:21 น.
4 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก ปูลัยร่วมใจเป็นหนึ่ง
โดย นายนิเห็ง โพหะดา
62,200.00 30 พ.ค. 58 23 ก.ค. 58 10:39 น.
5 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก บ้านทุ่งมุ่งร่วมสร้างทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้ยั่งยืน
โดย นายยุทธิชัย กิจปกรณ์สันติ
82,000.00 27 พ.ค. 58 21 ก.ค. 58 22:52 น.
6 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก ชุมชนจือแรร่วมใจ จัดการขยะ
โดย นางนุชรีย์ อับดุลคานาน
184,700.00 30 พ.ค. 58 21 ก.ค. 58 22:16 น.
7 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก อ่าวฟิ้นคืนชีวิตคนคลองขุด (ต่อเนื่อง)
โดย บ้านคลองขุด 57
0.00 24 มิ.ย. 58 21 ก.ค. 58 19:28 น.
8 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก ธนาคารอาหารชุมชนของคนทุ่งยาว(ต่อเนื่อง)
โดย sommit
500.00 21 มิ.ย. 58 21 ก.ค. 58 19:22 น.
9 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก ตะโละมางาแบ สร้างสุขชุมชนด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
โดย นางพารีเด๊าะ หะยีสะมะแอ
0.00 30 พ.ค. 58 16 ก.ค. 58 09:51 น.
10 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก บ้านระนองพัฒนาลดและปลดหนี้
โดย นพรัตน์ กองอางา
0.00 30 พ.ค. 58 14 ก.ค. 58 15:33 น.
11 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก เยาวชนสืบสานภูมิปัญญาชุมชนที่ตำบลเขาเจียก
โดย สุจิตรา พวงพวา
0.00 28 พ.ค. 58 14 ก.ค. 58 13:03 น.
12 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก สองมือน้อย คืนสุขบ้านกะลาพอ
โดย นายสดี การี
179,680.00 30 พ.ค. 58 14 ก.ค. 58 11:43 น.
13 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก เศรษฐกิจพอเพียงบ้านคลองฮาย
โดย นิรุทธ นวลวัฒน์
15,000.00 30 มิ.ย. 58 14 ก.ค. 58 10:35 น.
14 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก บ้านเจ้าขรัว ต.คลองเคียน
โดย ลัตดา เสมพืช
0.00 10 ก.ค. 58 14 ก.ค. 58 10:14 น.
15 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก โครงการจัดการขยะชุมชนบ้านป่าตอและร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
โดย ประเสริฐ บุญแก้วคง
0.00 27 พ.ค. 58 14 ก.ค. 58 10:09 น.
16 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก ครอบครัวเข้มแข็ง สร้างสุขให้ชุมชนคนบ้านป่ายูง
โดย นางสุจิรา ศรีเหลือง
0.00 28 พ.ค. 58 14 ก.ค. 58 10:08 น.
17 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก ทุ่งไหม้ร่วมใจสร้างชุมชนใหม่ให้สังคม
โดย สุรัตน์ หนูจันทร์
0.00 27 พ.ค. 58 14 ก.ค. 58 10:08 น.
18 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก รักษ์สัตว์นัำด้วยปาการังเทียมปากอ่าวขจัดภัย
โดย วิรัตน์ ระย้า
0.00 30 พ.ค. 58 14 ก.ค. 58 09:36 น.
19 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก โครงการ"ลดปัจจัยเสี่ยงด้วยกีฬาเยาวชนคนบ้านเขาฝาชี"
โดย น.ส.นันทิกา พัฒน์ทอง
0.00 29 พ.ค. 58 14 ก.ค. 58 09:36 น.
20 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก โครงการอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ครัวเรือนชุมชนบ้านในไร่
โดย นางประไพพรรณ พรมคง
0.00 29 พ.ค. 58 14 ก.ค. 58 09:36 น.
21 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก 1 เดือน 1 ดาวะห์บ้านใหม่ร่วมใจ
โดย ปาริชาติ แก้วทองประคำ2
200,000.00 1 มิ.ย. 58 13 ก.ค. 58 21:01 น.
22 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก ลีมาปูโร๊ะสู่ชุมชนพึ่งตนเอง
โดย ฆารียะ ยอฆอร์
0.00 30 พ.ค. 58 13 ก.ค. 58 13:51 น.
23 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก ร่วมใจต้านภัยยาเสพติดและเศรฐกิจพอเพียงบ้านแหลมทราย
โดย อุไร โยธารักษ์
0.00 28 พ.ค. 58 12 ก.ค. 58 16:54 น.
24 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก พลังคนชุมชนเข้มแข็ง ชุมชนละเมาะบก
โดย พารูกัน ดอบู
0.00 1 มิ.ย. 58 11 ก.ค. 58 01:44 น.
25 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก กูยิสะอาด ชุมชนเข้มแข็ง ปลอดยาเสพติด
โดย นายอาดุลอาซิซ พีรีซี
95,350.00 31 พ.ค. 58 10 ก.ค. 58 22:58 น.
26 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก บ้านโคกยูงสร้างสามัคคี ด้วยวิถีชุมชน
โดย นางวิไลพร คงบันทึก
0.00 29 พ.ค. 58 2 ก.ค. 58 14:39 น.
27 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก ม.5 ต.เขาคราม
โดย ม.5 ต.เขาคราม
0.00 29 พ.ค. 58 2 ก.ค. 58 14:39 น.
28 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก เกาะทองสมใหม่ เกษตรอินทรีย์สู่ความพอเพียง (ต่อเนื่อง)
โดย เกาะทองสมใหม่
0.00 21 มิ.ย. 58 1 ก.ค. 58 11:47 น.
29 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก โครงการเยาวชนคลองลำเลียง สร้างสังคมเป็นสุข
โดย น.ส.พรพิมล รัตนกุล
0.00 28 พ.ค. 58 22 มิ.ย. 58 13:56 น.
30 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก โครงการสร้างเยาวชนจิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมบ้านกูแบปูยูม.4 ม่วงเตี้ย
โดย นายอดุลย์ หะยีดือราแม
0.00 30 พ.ค. 58 18 มิ.ย. 58 13:21 น.
31 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก บ้านหัสคุณ ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนแเข้มแข็ง
โดย นายอำนวย ส่องสง
0.00 27 พ.ค. 58 15 มิ.ย. 58 20:36 น.
32 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก สร้างสุข.. เล็ก เล็ก เพื่อ...เด็กคลองยาง
โดย ปิยนารถ หนูพลับ
0.00 27 พ.ค. 58 15 มิ.ย. 58 20:32 น.
33 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก ป่าตอดับบ้านจัดการขยะ
โดย ประทีป ปานนิล
0.00 27 พ.ค. 58 15 มิ.ย. 58 20:11 น.
34 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก โรงสีข้าวชุมชน
โดย ทศพร ติกแก้ว
0.00 27 พ.ค. 58 15 มิ.ย. 58 17:44 น.
35 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก บ้านไทรขาม พืชผักสวย ผลไม้งาม แหล่งปลอดสารพิษ
โดย สิทธิชัย มุกสิกะโปน
0.00 28 พ.ค. 58 15 มิ.ย. 58 08:44 น.
36 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก ครอบครัวคนดีวิถีมุสลิม
โดย นายประเสริฐ สันองค์
0.00 31 พ.ค. 58 14 มิ.ย. 58 13:27 น.
37 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก ขนมไทยครบวงจรบ้านชุมโลง
โดย อนันต์ ศรทอง
0.00 28 พ.ค. 58 13 มิ.ย. 58 17:38 น.
38 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก ชาวป่าแก่ออกเปลี่ยนวิถี ชุบชีวีผักพื้นบ้าน
โดย หยาด นุ่นอยู่
0.00 27 พ.ค. 58 13 มิ.ย. 58 17:25 น.
39 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก เมืองสุขภาพแห่งสังคมผู้สูงอายุชุมชนเสนานุชรังสรรค์
โดย นางสาวปรียา กสิบาล
0.00 28 พ.ค. 58 12 มิ.ย. 58 22:26 น.
40 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก บ้านรัตนโกสัย หมู่ที่ 5 ต.ปากตะโก อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร
โดย ณพวรรษ ทองคำ
0.00 12 มิ.ย. 58 12 มิ.ย. 58 17:08 น.
41 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก บ้านดวด หมู่ที่ 3 ตำบลสวนแตง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
โดย วิชัย แตงเลี่ยน
0.00 12 มิ.ย. 58 12 มิ.ย. 58 17:01 น.
42 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก บ้านแหลมดิน หมู่ที่ 5 ตำบลสวนแตง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
โดย พิรุณ คงสังข์
0.00 12 มิ.ย. 58 12 มิ.ย. 58 16:56 น.
43 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก บ้านบ่อคา หมู่ที่ 3 ตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
โดย สมชาย ปทุมจินดา
0.00 12 มิ.ย. 58 12 มิ.ย. 58 16:54 น.
44 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก บ้านท้องเกร็ง หมู่ที่ 4 ต.ด่านสวี อ.สวี จ.ชุมพร
โดย ยวนใจ แก้ววิจิตร
0.00 12 มิ.ย. 58 12 มิ.ย. 58 16:46 น.
45 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก บ้านนาป่า (ม.1.ต.ไชยมนตรี อ.เมือง)
โดย ณัชวีร์ ภูมี
0.00 12 มิ.ย. 58 12 มิ.ย. 58 16:32 น.
46 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก บ้านทุ่งเปียน(ม.2 ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา)
โดย ธีรยุทธ แก้วประดิษฐ์
0.00 12 มิ.ย. 58 12 มิ.ย. 58 16:18 น.
47 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก บ้านคลองเตย(ม3.ต.ท้องลำเจียก อ.เชียรใหญ่)
โดย อุเทน หนูคง
0.00 12 มิ.ย. 58 12 มิ.ย. 58 16:02 น.
48 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก บ้านท้องลำเจียก (ม.1 ต.ท้องลำเจียก อ.เชียรใหญ่)
โดย วุฒิชัย ชูเพชร
0.00 12 มิ.ย. 58 12 มิ.ย. 58 16:00 น.
49 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก ชุมชนไผ่หั้ว (เทศบาลเมืองปากพนัง)
โดย นภาเกตน์ มาลาทอง
0.00 12 มิ.ย. 58 12 มิ.ย. 58 15:54 น.
50 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก ชุมชนหูล่อง(เทศบาลเมืองปากพนัง)
โดย อุษา ปรางอ่อน
0.00 12 มิ.ย. 58 12 มิ.ย. 58 15:50 น.
51 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก บ้านบางวุน(ม.2 ต.บางตะพง อ.ปากพนัง)
โดย อารยา ยิ้มไหม
0.00 12 มิ.ย. 58 12 มิ.ย. 58 15:47 น.
52 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก ผักสวนครัวบ้านศิลา (ม.4 ต.นาแว อ.ฉวาง)
โดย นส.บุญจริง เทพยา
0.00 12 มิ.ย. 58 12 มิ.ย. 58 15:40 น.
53 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก บ้านนาสร้าง(ม.3 ต.อินคีรี อ.พรหมคีรี)
โดย อุไร จตุมาศ
0.00 12 มิ.ย. 58 12 มิ.ย. 58 15:35 น.
54 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก บ้านคูใหม่ (ม.4 ต.ดอนตะโก อ.ท่าศาลา)
โดย สุภาณี หนูคง
0.00 12 มิ.ย. 58 12 มิ.ย. 58 15:30 น.
55 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก บ้านจันพอ (ม.3 ต.ดอนตะโก อ.ท่าศาลา)
โดย วรรณี สัณฐบัตร
0.00 12 มิ.ย. 58 12 มิ.ย. 58 15:28 น.
56 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก บ้านประชาสรรค์(ม.12 ต.โมคลานอ.ท่าศาลา)
โดย พรประวี ทรัพย์แก้ว
0.00 12 มิ.ย. 58 12 มิ.ย. 58 15:24 น.
57 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก บ้านโมคลาน ม.11ต.โมคลาน อ.ท่าศาลา
โดย ขนิษฐา ลิบัง
0.00 12 มิ.ย. 58 12 มิ.ย. 58 14:14 น.
58 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก บ้านท่าขึ้น(ม.2 ต.ท่าขึ้น อ.ท่าศาลา)
โดย ประกาน นุกูล
0.00 12 มิ.ย. 58 12 มิ.ย. 58 14:13 น.
59 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก ชุมชนนอกไร่สะพานยาว(ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง)
โดย เครือวัลย์ มีแต้ม
0.00 12 มิ.ย. 58 12 มิ.ย. 58 14:08 น.
60 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก ชุมชนวัดหัวอิฐ( ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง)
โดย ทิวากรณ์ วรินทรเดช
0.00 12 มิ.ย. 58 12 มิ.ย. 58 14:05 น.
61 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก ชุมชนบ่ออ่าง(ต.คลัง อ.เมือง)
โดย สมนึก สุวรรณทิพย์
0.00 12 มิ.ย. 58 12 มิ.ย. 58 13:55 น.
62 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก เกษตรอินทรีย์ชุมชนบ้านหนองบ่อ
โดย พีรวัล พุฒจอก
0.00 27 พ.ค. 58 11 มิ.ย. 58 19:50 น.
63 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก เสริมสร้างชุมชนปลอดหนี้ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง บ้านทุ่งกางิ้ว
โดย นราทิพย์ มรรคอาน
0.00 28 พ.ค. 58 2 มิ.ย. 58 11:52 น.
64 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก บ้านเขาตะเภาทองน่าอยู่สู่แหล่งเรียนรู้การจัดการตนเอง
โดย น้องหน่อย เชียงพิมาย
0.00 27 พ.ค. 58 31 พ.ค. 58 21:56 น.
65 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก บ้านมะยิงปลอดสารพิษ วิถีชีวิตพอเพียง
โดย กันธิชา มาตรวังแสง
0.00 28 พ.ค. 58 31 พ.ค. 58 15:55 น.
66 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก บ้านศรีรักษาเกษตรอินทรีย์ ปลดหนี้ สร้างสุข
โดย อุมาพร ไทรทอง
0.00 28 พ.ค. 58 31 พ.ค. 58 14:42 น.
67 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก เริ่มจากรัก ฟูมฟักเป็นชุมชนน่าอยู่ ลูโบ๊ะบาตู
โดย ลูโบ๊ะบาตู
0.00 29 พ.ค. 58 31 พ.ค. 58 13:54 น.
68 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก นำภูมิปัญญา สร้างสุขภาพ เทศบาลกำแพง
โดย นางสาววิลาวัณย์ พงศ์รัตนศักดิ์
0.00 29 พ.ค. 58 31 พ.ค. 58 13:43 น.
69 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก ปลูกพืชสมุนไพรบ้านทองหลางล่าง
โดย บุญมี คันธะเนตร
0.00 30 พ.ค. 58 30 พ.ค. 58 15:31 น.
70 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก บ้านควนเสาธงเข้มแข็งเศรษฐกิจพอเพียง
โดย ดวงกมล โอบอ้อม
0.00 27 พ.ค. 58 30 พ.ค. 58 15:03 น.
71 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก สวนสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ม.3 บ้านน้ำตก ต.ทรายแดง อ.เมือง จ.ระนอง
โดย บังอร พรหมมุณี
0.00 30 พ.ค. 58 30 พ.ค. 58 12:06 น.
72 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก โครงการฝึกอบรมอาชีพกลุ่มสตรีเทศบาลเมืองระนอง
โดย นางสุธี สุขยิ่งเจริญ
0.00 29 พ.ค. 58 30 พ.ค. 58 10:30 น.
73 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก บ้านเขาเหรง รู้ ลด ปลดหนี้ สู่วิถีพอเพียง
โดย เยาวนิส เมืองทิพย์
0.00 27 พ.ค. 58 30 พ.ค. 58 10:18 น.
74 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก การจัดการขยะและทรัพยากรชายฝั่งบ้านปากกระแดะพลายวาส
โดย นายสุภาษิต อินทรภิรมย์
0.00 29 พ.ค. 58 29 พ.ค. 58 23:33 น.
75 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก โครงการการจัดการขยะและทำปุ๋ยชีวภาพ ม.3 ต.หาดส้มแป้น อ.เมือง
โดย นายธีรพร ณ ตะกั่วทุ่ง
0.00 29 พ.ค. 58 29 พ.ค. 58 11:55 น.
76 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก โครงการการจัดการขยะและทำปุ๋ยชีวภาพ ม.2 ต.หาดส้มแป้น อ.เมือง
โดย นายกองพล คชวงค์
0.00 29 พ.ค. 58 29 พ.ค. 58 11:54 น.
77 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก โครงการการจัดการขยะและทำปุ๋ยชีวภาพ ม.1 ต.หาดส้มแป้น อ.เมือง จ.ระนอง
โดย นายวรวิทย์ โลหะผล
0.00 29 พ.ค. 58 29 พ.ค. 58 11:53 น.
78 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก ทุ่งวิมาน
โดย ทุ่งวิมาน
0.00 29 พ.ค. 58 29 พ.ค. 58 10:14 น.
79 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก ม.10 บ้านขุนสมุทร
โดย ม.10 บ้านขุนสมุทร
0.00 29 พ.ค. 58 29 พ.ค. 58 09:20 น.
80 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก บ้านท่าพรุ ต.เขาทอง
โดย บ้านท่าพรุ ต.เขาทอง
0.00 29 พ.ค. 58 29 พ.ค. 58 09:18 น.
81 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก ม.1 บ้านรำปู
โดย ม.1 บ้านรำปู
0.00 29 พ.ค. 58 29 พ.ค. 58 09:17 น.
82 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก สร้างสุขคนชุมชนรถไฟ
โดย นายเจริญ ยอดมณี
0.00 28 พ.ค. 58 28 พ.ค. 58 20:45 น.
83 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก ชุมชนรักษ์บึงขุนทะเล
โดย นางจุไรรัตน์ ศรีคงแก้ว
0.00 28 พ.ค. 58 28 พ.ค. 58 20:43 น.
84 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก อบสมุนไพรเพื่อสุขภาพ (บ้านบ่อไทร )
โดย นายวรวิทย์ สีสาคูคาม
0.00 28 พ.ค. 58 28 พ.ค. 58 16:40 น.
85 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก สร้านความพร้อมเพื่อสร้างสุข
โดย วัฒนา ดิษฐาอภิชัย
0.00 27 พ.ค. 58 28 พ.ค. 58 14:44 น.
86 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก ฟื้นคุณค่าวิถีชุมชนในเขตเมือง ชุมชนศรีตรัง
โดย นายทิพย์ ศรีไตรรัตน์
0.00 27 พ.ค. 58 28 พ.ค. 58 14:14 น.
87 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก หมู่ 1 ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
โดย นายปัญญา นายาว
0.00 28 พ.ค. 58 28 พ.ค. 58 05:43 น.
88 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก ฐานทรัพยากรมั่นคงชุมชนในโป๊ะท่าน้ำ
โดย นายอดุลย์ แก้วคงธรรม
0.00 27 พ.ค. 58 27 พ.ค. 58 16:48 น.
89 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก หมู่ 6 ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
โดย อนันต์ อินทองแก้ว
0.00 27 พ.ค. 58 27 พ.ค. 58 16:30 น.
90 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก บ้านใสยาว หมู่ 9 ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
โดย สุลัดดา พรหมรักษา
0.00 27 พ.ค. 58 27 พ.ค. 58 16:12 น.
91 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก บ้านอ่างทอง หมู่ 3 ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินร์ จ.พัทลุง
โดย นายปกครอง สังเศษ
0.00 27 พ.ค. 58 27 พ.ค. 58 16:06 น.
92 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก หมู่บ้านไร่เหนือยุคใหม่ต้านภัยยาเสพติด
โดย นายสอด พุมนวล
0.00 27 พ.ค. 58 27 พ.ค. 58 15:55 น.
93 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก บ้านต้นไทร หมู่ 5 ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
โดย นายดอม บุตรทอง
0.00 27 พ.ค. 58 27 พ.ค. 58 15:54 น.
94 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก ศูนย์การเรียนรู้สุขภาพชุมชนบ้านหน้าวัง
โดย วิศนี นะแหละ
0.00 27 พ.ค. 58 27 พ.ค. 58 15:50 น.
95 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก ชุมชนควนหินแท่น
โดย นายอภิวิทย์ นะระโต
0.00 27 พ.ค. 58 27 พ.ค. 58 15:45 น.
96 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก ชุมชนทุ่งใหญ่เข้มแข็งร่วมแรงออกกำลังกาย
โดย นายจิราวุฒิ นะแหละ
0.00 27 พ.ค. 58 27 พ.ค. 58 15:26 น.
97 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก บ้านเขาโคเกวียน หมู่7 ต.ท่าแค อ.เมือง จ.พัทลุง
โดย อารีย์ วัฒนนู
0.00 27 พ.ค. 58 27 พ.ค. 58 14:55 น.
98 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก บ้านท่าสำเภาใต้ หมู่ 4 ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง
โดย รวยริน ขุนจันทร์
0.00 27 พ.ค. 58
99 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก บ้านคลองยาง หมู่ที่ 3 ต.ท่าเเค จ.พัทลุง
โดย สิริจันทร์ ปานดำ
0.00 28 พ.ค. 58
100 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก บ้านควนหมอทอง หมู่ 7 ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
โดย นายเติม เหตุทอง
0.00 27 พ.ค. 58
101 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก บ้านแร่ หมู่ 1 ต.พญาขัน อ.เมือง จ.พัทลุง
โดย แววตา
0.00 27 พ.ค. 58
102 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก เกษตรพอเพียงตามวิถีชุมชนคนท่าอยู่
โดย ชำนาญ พึ่งถิ่น
0.00 10 ก.ค. 58
103 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก บ้านคลองหรั่ง ม.2 ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง
โดย ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์
0.00 12 มิ.ย. 58
รวม 1,232,830.00