รายชื่อข้อเสนอโครงการ
สถานะ unfold_moreจังหวัด unfold_moreชื่อโครงการ unfold_moreงบประมาณวันที่เริ่มพัฒนา unfold_moreแก้ไขล่าสุด unfold_more
1 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน สร้างสมบูรณ์สุขให้มีสุขภาพดีโดยการจัดการขยะ (ต่อเนื่อง2)
โดย kitsana-patue
0.00 30 พ.ค. 57 4 ก.พ. 60 21:54 น.
2 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ชีวินทรีย์เพื่อสุขภาวะชุมชนคนอ่าวลึกน้อย (ต่อเนื่อง)
โดย kirapay
0.00 28 ม.ค. 57 24 ก.ค. 59 15:58 น.
3 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่บ้านห้วยลึก จัดการขยะชุมชน
โดย บ้านห้วยลึก ต.ทรายขาว กระบี่
176,780.00 19 ก.ค. 58 1 ก.ค. 59 09:37 น.
4 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน สร้างจิตสำนึกเยาวชนบ้านนาทอนเพื่อการเรียนรู้การเกษตร
โดย จิตติยา ระเมาะ
163,500.00 1 มิ.ย. 58 20 มิ.ย. 59 10:51 น.
5 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน อนุรักษ์ เพิ่ม สร้าง ทรัพยากรชายฝั่งเพื่อเศรษฐกิจชุมชนอ่าวหลังแดง
โดย นายประจิต รอบรู้
203,100.00 28 พ.ค. 58 25 ก.พ. 59 11:20 น.
6 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน บ้านนาเหนือเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อชุมชนเข้มแข็งและยั่งยืน
โดย ศิริพร ผลพานิช
169,825.00 27 พ.ค. 58 24 ก.พ. 59 17:56 น.
7 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ส่งเสริมพัฒนาอาชีพบ้านท่าศิลา ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
โดย อัสมา หมีนคลาน
146,500.00 1 มิ.ย. 58 8 ต.ค. 58 13:01 น.
8 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน พัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ในชุมชนบ้านบารายี
โดย ปวิณี
142,550.00 1 มิ.ย. 58 8 ต.ค. 58 11:50 น.
9 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ร่วมพลังคนบ้านช่องไทรจัดการขยะเพื่อชุมชนน่าอยู่
โดย จรวัฒน์ จิตเที่ยง
145,950.00 1 มิ.ย. 58 8 ต.ค. 58 11:50 น.
10 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน เปิดลานบ้านกำแพง ลด ละ เลิก เกมส์ออนไลน์
โดย นางวิภา หรันหลัง
180,000.00 29 พ.ค. 58 7 ต.ค. 58 16:04 น.
11 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน สานชุมชน รวมพลเครือข่าย สู่เป้าหมายบ้านซอย 10 วิถีพอเพียง
โดย นายรอศักดิ์ อาดำ
211,050.00 29 พ.ค. 58 6 ต.ค. 58 13:34 น.
12 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน เยาวชนคนแป-ระใต้สามัคคี ทำดีเพื่อชุมชน
โดย แป-ระใต้
211,430.00 29 พ.ค. 58 6 ต.ค. 58 11:45 น.
13 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ซีจันตุงฮาตี รวมพลอาบะ อาบี นำชีวีด้วยจริยธรรมแบบโคกทราย
โดย นายมีซัน อารีมาน
195,090.00 29 พ.ค. 58 6 ต.ค. 58 11:41 น.
14 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน รวมใจ สานสัมพันธ์ บ้านกุบังจามังเหนือ
โดย นายสุริยงค์ ด่วนข้อง
199,800.00 29 พ.ค. 58 6 ต.ค. 58 11:23 น.
15 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ปลุกจิตสำนึกชุมชน คนป่าเสม็ดอนุรักษ์ป่าชายเลน
โดย นายวรวุฒิ หล่าด้ำ
198,985.00 29 พ.ค. 58 4 ต.ค. 58 21:10 น.
16 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย สานสายใยสู่ชุมชน หมู่ที่ 10 บ้านคลองบาราเกตุ
โดย นางสาวอานุรี บินตาเอบ
175,640.00 30 พ.ค. 58 4 ต.ค. 58 15:23 น.
17 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ตลาดร่วมใจปากท่าซอง
โดย ทวีจิตร สุดจิตร
192,125.00 28 พ.ค. 58 4 ต.ค. 58 12:33 น.
18 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน บ้านไทรทองชีวิตปลอดสารพิษวิถีเศรษฐกิจพอเพียง
โดย ปิยะนันท์ นกเพชร
212,900.00 28 พ.ค. 58 3 ต.ค. 58 22:20 น.
19 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน สมุนไพรสร้างสุขบ้านถ้ำผุด
โดย นายสิทธิ คงเรือง
192,800.00 28 พ.ค. 58 3 ต.ค. 58 22:13 น.
20 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน คนบ้านควน รวมใจ ลงมือ ลดนักเสพหน้าใหม่ในชุมชน
โดย อัครวัฒน์ ฮะอุรา
199,940.00 29 พ.ค. 58 3 ต.ค. 58 18:48 น.
21 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน เศรษฐกิจพอเพียงที่บ้านทุ่งหล่อ
โดย สายสุณี โอชติน
212,950.00 28 พ.ค. 58 3 ต.ค. 58 17:43 น.
22 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ปันตงสร้างสุขบ้านสี่แยกวัดโหนด (ต่อยอดปี 2)
โดย kungynet
209,960.00 14 มิ.ย. 58 3 ต.ค. 58 17:40 น.
23 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน หมู่ที่ 7 บ้านบูเกตยามูชีวิตดี วิถีพอเพียง
โดย นางสาวเจนวลี ปะดุกา
199,900.00 30 พ.ค. 58 3 ต.ค. 58 14:05 น.
24 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน บ้านไร่ทอน อนุรักษ์คลังปัญญา นำพาเศรษฐกิจพอเพียง
โดย mr.nimit am
199,910.00 29 พ.ค. 58 3 ต.ค. 58 14:05 น.
25 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน เยาวชนคนสองปาก ศึกษาราก เรียนรู้จากชุมชน(ต่อเนื่องปี2)
โดย songpak
209,750.00 26 มิ.ย. 58 3 ต.ค. 58 14:03 น.
26 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน โคกทรายเกษตรอินทรีย์สร้างสุข
โดย จริยา เพ็ชรจำรัส
162,040.00 27 พ.ค. 58 30 ก.ย. 58 11:15 น.
27 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่บ้านหัวหินปลอดขยะ
โดย นายสุวิทย์ หมาดเส็ม
186,200.00 29 พ.ค. 58 29 ก.ย. 58 14:23 น.
28 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ร่วมสร้างสุขให้ชุมชน ด้วยการฟื้นเลบ้านคูขุด
โดย นายนิทัศน์ แก้วศรี
192,820.00 27 พ.ค. 58 25 ก.ย. 58 19:46 น.
29 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ชุมชนน่าอยู่ฟื้นฟูทรัพยากร สิ่งแวดล้อมดี ที่บ้านพังสาย หมู่ 7 ต.กะดังงา อ.สทิงพระ จ.สงขลา
โดย นายหม๊าด มรรคโช
182,125.00 27 พ.ค. 58 25 ก.ย. 58 19:43 น.
30 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ร่วมสร้างสุข ด้วยซั้งกอที่บ้านทะเลนอก
โดย นายดลหะหรีม บิลหมาน
165,595.00 27 พ.ค. 58 25 ก.ย. 58 19:39 น.
31 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน สภาพแวดล้อมดีชีวีมีสุขที่บ้านนาโครงช้าง
โดย พิสุทธิ์ กฤษะพรพงษ์
180,610.00 27 พ.ค. 58 23 ก.ย. 58 16:50 น.
32 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน อนุรักษ์ผืนป่าดอนเทพมูลเพื่อพ่อหลวง ปี2
โดย ณวพล
173,950.00 3 มิ.ย. 58 23 ก.ย. 58 16:46 น.
33 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน การพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ชุมชนบ้านคลองขนาน (ต่อเนื่อง ปี2)
โดย thairath53
186,800.00 22 มิ.ย. 58 23 ก.ย. 58 15:04 น.
34 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ทุนชุมชนสร้างรายได้บ้านสวนขัน (ต่อยอดปี 2)
โดย dadchanee
196,750.00 15 มิ.ย. 58 23 ก.ย. 58 14:29 น.
35 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน บ้านสหกรณ์ เรียนรู้วิธีลดหนี้ด้วยวิถีพอเพียง
โดย จรา เกตุแก้ว
199,950.00 28 พ.ค. 58 23 ก.ย. 58 14:28 น.
36 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน บ้านควนหนองหงส์เรียนรู้การลดหนี้ด้วยวิถีพอเพียง
โดย นางรัชนู มีชนะ
190,650.00 30 พ.ค. 58 23 ก.ย. 58 14:28 น.
37 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน สมุนไพรช่วยสร้างสามัคคีและลดหนี้ ที่บ้านไร่เหนือ
โดย นิรนุช เกิดกุญชร
199,830.00 28 พ.ค. 58 23 ก.ย. 58 14:26 น.
38 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ยาเหลืองสูตรคุณยายที่บ้านกาโห่ใต้
โดย สุชาติ จันทร์แก้ว
196,250.00 28 พ.ค. 58 23 ก.ย. 58 14:25 น.
39 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน คนเอาถ่านบ้านวัดโหนด
โดย ธนวัฒน์ สนองภักดิ์
183,150.00 28 พ.ค. 58 23 ก.ย. 58 14:24 น.
40 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ผังฟาร์มลดรายจ่ายที่บ้านทรายขาว
โดย ณัฐชยา รัตนพันธ์
196,100.00 28 พ.ค. 58 23 ก.ย. 58 14:23 น.
41 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ภูมิปัญญา เพิ่มรายได้ สร้างสุขที่บ้านยางในลุ่ม (ต่อยอดปี 2)
โดย sriperm3
197,000.00 14 มิ.ย. 58 23 ก.ย. 58 14:22 น.
42 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ร่วมสร้างชุมชนบ้านดอนตาบ่าวให้น่าอยู่ คลองสวยน้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ปี 2
โดย แต๋วดอนตาบ่าว
155,400.00 15 มิ.ย. 58 23 ก.ย. 58 13:32 น.
43 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ร่วมสร้างชุมชนบ้านเนินทองน่าอยู่ด้วยทรัพยากรท้องถิ่น ปี2
โดย นางเกศินี สุวรรณรัตน์
130,150.00 5 มิ.ย. 58 23 ก.ย. 58 12:43 น.
44 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน บ้านวังทองน่าอยู่ด้วยวิถีพอเพียง
โดย อนันต์ นาคสังข์
144,750.00 27 พ.ค. 58 23 ก.ย. 58 07:59 น.
45 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ซุปเปอร์มาร์เก็ตธรรมชาติ บ้านปะติมะ
โดย สุวรรณดี เทียมทัน
103,500.00 27 พ.ค. 58 23 ก.ย. 58 07:21 น.
46 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน สร้างบ้านสร้างป่าบูโดให้น่าอยู่ ม.7 บ้านเจาะกะพ้อใน
โดย นายซัยฟุดดีน เจะฮะ
184,700.00 30 พ.ค. 58 23 ก.ย. 58 05:58 น.
47 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน วัด ชุมชน ร่วมจัดการทุนที่บ้านทองพูน (ต่อยอดปี 2)
โดย jaree257
197,400.00 14 มิ.ย. 58 23 ก.ย. 58 00:47 น.
48 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน คลังอาหารบ้านดอนโรง(ต่อยอดปี 2)
โดย noothong
178,900.00 14 มิ.ย. 58 23 ก.ย. 58 00:37 น.
49 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน บ้านห้วยแหยง สืบสานภูมิปัญญา
โดย สุทัศน์ ปานจีน
187,800.00 28 พ.ค. 58 23 ก.ย. 58 00:24 น.
50 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน คุณค่าเด็กแว็นซ์ ที่บ้านปากคลองวัดแดง(ต่อยอดปี2)
โดย srilai2557
199,700.00 14 มิ.ย. 58 22 ก.ย. 58 23:42 น.
51 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ข้าวยาโค ข้าวอาซูรอ สองศาสนาสานสัมพันธ์ที่บ้านยวนแหล
โดย เสรี วิชชุไตรภพ
199,500.00 28 พ.ค. 58 22 ก.ย. 58 22:35 น.
52 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน โครงการ"อาหารของแม่สร้างพลังชุมชนปราแว"
โดย นางสาวรอฮานะห์ อารี
197,950.00 30 พ.ค. 58 22 ก.ย. 58 17:52 น.
53 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน บ้านตรังสร้างสุข
โดย จเร ขวัญราช
108,100.00 27 พ.ค. 58 22 ก.ย. 58 16:28 น.
54 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ปลูกจิตสำนึกชุมชนบ้านในจูนน่าอยู่
โดย คำรณ แสงสิริ
114,000.00 27 พ.ค. 58 22 ก.ย. 58 15:54 น.
55 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน บ้านห้วยทรายขาวน่าอยู่ ชุมชนร่วมใจ ห่างไกลโรค ปี2
โดย อำพันธ์
168,900.00 12 มิ.ย. 58 22 ก.ย. 58 14:41 น.
56 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ตำรับอาหารเป็นยา ณ บ้านนาพา
โดย สุดา นาคฤทธิ์
154,795.00 28 พ.ค. 58 21 ก.ย. 58 21:14 น.
57 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน กระจาดเดือนสิบรวมใจเฉลิมพระชนม์ 60พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาที่ บ้านทุ่งจูด
โดย ออมสิน ศรีแก้ว
190,765.00 28 พ.ค. 58 21 ก.ย. 58 21:05 น.
58 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน แก้มลิงบ้านทรายเพชรลดภัยพิบัติน้ำท่วม
โดย วรรณะ สังข์กรด
190,000.00 28 พ.ค. 58 21 ก.ย. 58 20:56 น.
59 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ผักสวนครัวปลอดสารเคมี วิถีบ้านท่าช้าง
โดย ณรงค์ อุราโรจน์
193,130.00 28 พ.ค. 58 21 ก.ย. 58 20:18 น.
60 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน บ้านดอนรักษ์ร่วมใจสร้างความปลอดภัยในชุมชน ปี2
โดย krangsak
117,000.00 6 มิ.ย. 58 21 ก.ย. 58 19:50 น.
61 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ชุมชนสูงวัย บ้านในซัง ต่อเนื่องปี 2
โดย panu
163,400.00 15 มิ.ย. 58 21 ก.ย. 58 19:18 น.
62 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน กลุ่มประมงบ้านบ่อเมา-แหลมแท่น รักษ์สิ่งแวดล้อม ปี3
โดย cherdsak.chamnan
119,300.00 18 มิ.ย. 58 21 ก.ย. 58 18:38 น.
63 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ชุมชนเขาเจดีย์-ตลาดใน ห่วงใยสุขภาพและสิ่งแวดล้อมด้วยวิถีพอเพียง ปี2
โดย พิเชษฐ์ ศรีสดใส
128,050.00 27 พ.ค. 58 21 ก.ย. 58 17:44 น.
64 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน รู้เร็ว รู้ไว จัดการภัยพิบัติ บ้านปลายทับใหม่
โดย นายณัฐพงษ์ คงสุดรู้
187,480.00 29 พ.ค. 58 21 ก.ย. 58 11:52 น.
65 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ชุมชนสามร้อยกล้า ใส่ใจสุขภาพ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปี2
โดย พัชรีย์ วงษ์สม
212,900.00 28 พ.ค. 58 21 ก.ย. 58 05:36 น.
66 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน สร้างสุขภาวะชุมชนคนเสม็ดเรียง
โดย นางสาวสุกัญญา เชาว์พรหม
120,975.00 28 พ.ค. 58 19 ก.ย. 58 14:49 น.
67 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน เยาวชนหินดานรักษ์บ้านเกิด
โดย นายธวัชชัย วรเศรษฐศักดิ์
115,450.00 28 พ.ค. 58 19 ก.ย. 58 14:14 น.
68 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ทบทวนปลดหนี้คนหมู่ 4 บ้านหน้าเขา
โดย นายธันวาคม หนูจันทร์
161,710.00 27 พ.ค. 58 19 ก.ย. 58 13:06 น.
69 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน รวมพลังสร้างสุขภาพบ้านศาลาไม้ไผ่(ต่อเนื่อง)
โดย supakon
143,450.00 13 มิ.ย. 58 18 ก.ย. 58 16:18 น.
70 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน บ้านท่าแห้งปลอดโรค ปลดหนี้ ด้วยวิถีพอเพียง
โดย นายไกรสิทธ์ เหมรัตนานนท์
198,600.00 28 พ.ค. 58 18 ก.ย. 58 11:14 น.
71 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน กล้วยเภาร่วมใจจัดการขยะสู่หมู่บ้านสุขภาวะ
โดย พิทยา ทองหนูนุ้ย
146,446.00 27 พ.ค. 58 17 ก.ย. 58 15:36 น.
72 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ควนสูงน่าอยู่ ครอบครัวสดใส ห่างไกลอบายมุข
โดย นายวีระศักดิ์ ลิกขไชย
68,950.00 28 พ.ค. 58 17 ก.ย. 58 09:22 น.
73 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน สวนป่า สร้างสุขคนโกงเหลง
โดย นายอุดมเกียรติ ไสยรินทร์
119,025.00 28 พ.ค. 58 17 ก.ย. 58 09:14 น.
74 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ผัก สมุนไพรเชื่อมใยรักคนเขาปูน
โดย นายประพันธ์ ศศิเดโช
142,750.00 28 พ.ค. 58 17 ก.ย. 58 09:09 น.
75 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน วัฒนธรรมนำสุขคนกงตาก
โดย นายนิพนธ์ นวลวัฒน์
122,800.00 28 พ.ค. 58 17 ก.ย. 58 09:08 น.
76 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ร่วมอนุรักษ์ปากน้ำกะแดะให้ชุมชนน่าอยู่
โดย นายปรีชา ด่านกุลชัย
173,600.00 28 พ.ค. 58 17 ก.ย. 58 09:01 น.
77 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ดาวเรืองสร้างสุขคนปากตรัง
โดย นายปราโมทย์ เพชรแก้ว
92,500.00 28 พ.ค. 58 17 ก.ย. 58 08:55 น.
78 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ลดขยะ สร้างสุขภาวะคนบ้านกลาง
โดย นางสาวจิรชยา พ่วงทอง
145,900.00 28 พ.ค. 58 16 ก.ย. 58 17:23 น.
79 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน บ้านปากหานสร้างสุขด้วยสมุนไพร
โดย นายสนิท มณีอ่อน
144,300.00 28 พ.ค. 58 16 ก.ย. 58 17:16 น.
80 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ให้คนสำนักกอ
โดย จริยา แก้วนพรัตน์
161,104.00 27 พ.ค. 58 13 ก.ย. 58 07:46 น.
81 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน สานสายใยรักบ้านไม้ขาวร่วมจัดการโรคเรื้อรัง
โดย นายมาโนช สายทอง
126,250.00 28 พ.ค. 58 12 ก.ย. 58 07:38 น.
82 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ร้านค้าคุณธรรมนำวิถีเดิมลดสารเคมีบ้านปากลง
โดย วีระพล คงทอง
199,800.00 28 พ.ค. 58 11 ก.ย. 58 23:46 น.
83 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ร่วมสร้างผลไม้อินทรีย์จากสวนสมรมบ้านห้วยพาน
โดย รุ่งไพลิน รอดบุญ
178,400.00 28 พ.ค. 58 11 ก.ย. 58 23:10 น.
84 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ปรับพื้นที่ว่างปลดหนี้บ้านท่าม่วง
โดย สุภิญญา ไวยกาญจน์
191,200.00 28 พ.ค. 58 11 ก.ย. 58 22:33 น.
85 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ปลดหนี้ด้วยวิถีพอเพียงบ้านคลองเล
โดย ศิษธิพร ชุมมี
195,600.00 28 พ.ค. 58 11 ก.ย. 58 22:25 น.
86 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน กระจาดสานใจเครื่องแกงกู้ภัยเศรษฐกิจบ้านนาแยกเหนือ (ต่อยอดปี 2)
โดย dome
199,900.00 31 พ.ค. 58 11 ก.ย. 58 22:13 น.
87 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน กล้วยไข่บานลดสารเคมีบ้านพิตำ
โดย จรัสศรี เพ็ชรประพันธ์
194,600.00 28 พ.ค. 58 11 ก.ย. 58 22:11 น.
88 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน กินผักที่ปลูกและฮิญาบราคาถูกที่บ้านหลาแขก
โดย มาริณี ทัศระเบียบ
173,315.00 28 พ.ค. 58 11 ก.ย. 58 21:40 น.
89 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน โรงเรียนร้างสร้างชีวิตบ้านทุ่งหนองควาย (ต่อยอดปี 2)
โดย santi
199,700.00 31 พ.ค. 58 11 ก.ย. 58 21:13 น.
90 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ชุมชนตาบาฮีเลน่าอยู่ปลอดขยะด้วยสองมือเรา
โดย อับดุลรอหิง บินมะตอเห
186,350.00 31 พ.ค. 58 10 ก.ย. 58 22:12 น.
91 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน แหล่งเรียนรู้ ปลูกข้าวพันธ์พื้นเมือง ตามแนวทางชีววิถี บ้านคลองหมาก (ต่อยอด ปี 2)
โดย สุเมศท่าไร่
186,090.00 28 มิ.ย. 58 3 ก.ย. 58 14:09 น.
92 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน เศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงชีพได้บ้านทุ่งกระจูด
โดย นายถาวร วิจิตร
199,950.00 28 พ.ค. 58 2 ก.ย. 58 11:12 น.
93 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ฝายกั้นขยะคืนชีวิตชุมชนบางฉนาก
โดย ยุทธนา มะลิพันธุ์
194,200.00 28 พ.ค. 58 30 ส.ค. 58 18:54 น.
94 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน นำศาสตร์พระราชา สร้างสุขสู่บ้านบางไทร
โดย นางสมใจ กาญจนหิรัญ
178,500.00 28 พ.ค. 58 24 ส.ค. 58 15:34 น.
95 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ชุมชนฝาละมีเข้มแข้งครอบครัวอบอุ่นด้วยวิถีพอเพียง
โดย นายเสงี่ยม ศรีทวี
165,700.00 27 พ.ค. 58 23 ส.ค. 58 15:13 น.
96 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน รักษา"ครัวทะเล"ที่บ้านบาตู
โดย นายอิสมาแอน เบ็ญสอาด
191,385.00 27 พ.ค. 58 21 ส.ค. 58 17:46 น.
97 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน โครงการชุมชนกาแลแนสร้างสุขด้วยครอบครัววิถีศรัทธา
โดย นายแวนารง แปเฮาะอีเล
182,725.00 30 พ.ค. 58 20 ส.ค. 58 14:52 น.
98 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ชุมชนชายฝั่ง สร้างพลังเศรษฐกิจพอเพียง บ้านยามู
โดย ดาหวัน สมบูรณ์
172,460.00 27 พ.ค. 58 19 ส.ค. 58 11:48 น.
99 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน สือดังเบอร์ซาตู (ร่วมเป็นหนึ่ง)
โดย นายฮาฎอรอมี สะตา
167,025.00 30 พ.ค. 58 17 ส.ค. 58 08:25 น.
100 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน บ้านมะนังเข้มแข็งด้วยเศรษฐกิจพอเพียงที่ยั่งยืน
โดย นางวรรณา ส่งศรี
200,000.00 29 พ.ค. 58 16 ส.ค. 58 15:23 น.
101 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน เยาวชนนาโต๊ะขุน คนรุ่นใหม่ ใส่ใจจัดการขยะ (ต่อเนื่อง ปี 2)
โดย natokun
199,750.00 26 มิ.ย. 58 16 ส.ค. 58 09:46 น.
102 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน โครงการเยาวชนคนสร้างสุข บ้านนาเกาะไทร (ต่อเนื่อง ปี2)
โดย สมชาย เนียมหวาน
194,790.00 30 พ.ค. 58 15 ส.ค. 58 23:41 น.
103 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน โรงเรียนสร้างสุข สู้เศรษฐกิจ คืนวิถึชีวิตบ้านท้องลาน
โดย มานพ เขียวทอง
182,900.00 28 พ.ค. 58 15 ส.ค. 58 21:26 น.
104 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน เกษตรอินทรีย์เพิ่มรายได้ส่งเสริมสุขภาพบ้านคลองตูก
โดย ราตรี สมหมาย
198,200.00 28 พ.ค. 58 15 ส.ค. 58 00:43 น.
105 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน เปลี่ยนชีวิต ปรับวิถี เพื่อชีวีที่พอเพียง บ้านห้วยน้ำดำ
โดย นารีรัตน์ เบ็ญสลาหมัน
207,025.00 29 พ.ค. 58 14 ส.ค. 58 15:58 น.
106 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน คืนธรรมชาติบ้านท่าใหญ่สู่ต้นแบบชุมชนเกษตรอินทรีย์
โดย สุพิธท์ สาระมาศ
194,400.00 28 พ.ค. 58 14 ส.ค. 58 11:40 น.
107 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ชุมชนเสาธงทองผักสวนครัวปลอดสารพิษขยะมีชีวิตร่วมคิดร่วมทำ
โดย สายไหม ทองสุก
187,100.00 28 พ.ค. 58 14 ส.ค. 58 11:37 น.
108 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน บ้านโคกใหญ่ร่วมใจส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ ปลดหนี้ครอบครัว
โดย นางดวงแข สุขศรี
175,850.00 28 พ.ค. 58 14 ส.ค. 58 11:21 น.
109 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน คุณธรรมสร้างคน จริยธรรมสร้างใจ ลดปัญหายาเสพติด ณ บ้านน้ำตก
โดย นายรอซาลี เลาะโอะ
139,185.00 31 พ.ค. 58 13 ส.ค. 58 17:13 น.
110 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ทำนบร่วมสร้างอาชีพสร้างรายได้ อยู่อย่างพอเพียง
โดย นายยาลานิง อาบ๊ะ
174,075.00 31 พ.ค. 58 13 ส.ค. 58 17:07 น.
111 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ตะโละแน็งอามานสร้างสุข รู้จักพอเพียงและเพียงพอ
โดย นายเอาตัด มะแซ
141,550.00 31 พ.ค. 58 13 ส.ค. 58 17:00 น.
112 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน หมู่บ้านยะออ ชุมชนเข้มแข็ง สุขภาพกายใจดี ชีวีมีสุข
โดย นางแวนูรียะห์ สาและ
167,900.00 31 พ.ค. 58 13 ส.ค. 58 16:51 น.
113 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ชาวตือกอร่วมมือ ร่วมใจ ชุมชนสะอาด
โดย นายรสเดช มะ
154,700.00 31 พ.ค. 58 13 ส.ค. 58 16:23 น.
114 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน เยาวชนต้นตาลสุขภาพดี มีภูมิคุ้มกันยาเสพติด
โดย นายอัมรัง ยามาอู
172,550.00 31 พ.ค. 58 13 ส.ค. 58 16:14 น.
115 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน หมู่บ้านตือระร่วมมือร่วมใจสร้างสามัคคีสู่ชุมชนเข้มแข็ง
โดย นายนาซูฮา หะยีอาแว
187,450.00 31 พ.ค. 58 13 ส.ค. 58 16:06 น.
116 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน พัฒนาคน...ชุมชนพอเพียง ณ บ้านควนยวน
โดย สุปรียา แสงสว่าง
152,580.00 27 พ.ค. 58 13 ส.ค. 58 15:19 น.
117 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน บ้านนาข่าเหนือ หมู่ที่ 4 ร่วมใจจัดการขยะเพื่อความยั่งยืน
โดย ส.อ.สุทิน หมูดเอียด
190,430.00 1 มิ.ย. 58 13 ส.ค. 58 13:57 น.
118 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน รักษ์เกาะสาหร่าย หมู่ที่ 5 ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมือง จังหวัดสตูล
โดย น.ส.สะอีด๊ะ สาดล1
197,660.00 29 พ.ค. 58 13 ส.ค. 58 12:03 น.
119 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน บ้านห้วยไทร หมู่ 10 น่าอยู่ฟื้นฟูเศรษฐกิจเน้นความเจริญด้านอาหาร
โดย น.ส.กิ่งดาว เอ็กหลี
199,920.00 31 พ.ค. 58 13 ส.ค. 58 12:00 น.
120 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ชาวเกาะยวน หมู่ 3 ยุคใหม่ คิดใหม่ ทำใหม่ ใส่ใจสุขภาพ
โดย นายกิตติคุณ มาลัยสนั่น
197,460.00 31 พ.ค. 58 13 ส.ค. 58 11:45 น.
121 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน โครงการเพิ่มศักยภาพชุมชนลดรายจ่าย ม.15 บ้านในใส ต.ละงู
โดย นายสิดดิก เอียดดี
198,060.00 31 พ.ค. 58 13 ส.ค. 58 11:33 น.
122 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน โครงการชุมชนร่วมใจ สูงวัยมีสุข ม.12 บ้านในเมือง
โดย นายดนหยาด สองเมือง
199,780.00 31 พ.ค. 58 13 ส.ค. 58 11:28 น.
123 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน หมู่บ้านยุคใหม่ใส่ใจสุขภาวะ หมู่ 7บ้านนาข่าใต้
โดย นายกริยา แดงหลัง
199,955.00 31 พ.ค. 58 13 ส.ค. 58 11:18 น.
124 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน กองปังสร้างสุขบ้านกะลาพอตก
โดย มะรอบี ยามิง
173,975.00 30 พ.ค. 58 13 ส.ค. 58 09:56 น.
125 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ชุมชนสามัคคีปลอดโรค ปลดหนี้ด้วยวิถีพอเพียง หมู่ที่ 3 บ้านถ้ำทะลุ
โดย นางสาวจีรนา อาดตันตรา
199,030.00 30 พ.ค. 58 13 ส.ค. 58 09:43 น.
126 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน โครงการย้อนอดีตคืนความสุข 2 วิถีชุมชนสะพานม้า
โดย นางอำพร กังพานิช
173,060.00 30 พ.ค. 58 13 ส.ค. 58 08:08 น.
127 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ครัวเรือนสะอาดชุมชนปลอดขยะ หมู่ที 2 บ้านสะพานเคียน
โดย นางสาวกัญญา โตะประดู่
199,866.00 30 พ.ค. 58 12 ส.ค. 58 20:18 น.
128 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน หมู่บ้านสีเขียว ปลอดโรค ปลอดสารเคมี ด้วยแนวทางเกษตรอินทรีย์ หมู่ที่ 4 บ้านควนโต๊ะเหลง
โดย นางสาวนริศรา แกสมาน
199,940.00 30 พ.ค. 58 12 ส.ค. 58 19:58 น.
129 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน โครงการลาซังสร้างสันติสุขบ้านเตราะแก่นเชื่อมพี่น้องสองศาสนา
โดย นางดารุณี ศักดิ์เจริญ ณ นครพนม
170,540.00 30 พ.ค. 58 12 ส.ค. 58 07:49 น.
130 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนสร้างสุขบ้านยือเราะ
โดย นางสาว ซูฮัยลา มารีมิง
126,700.00 30 พ.ค. 58 12 ส.ค. 58 07:11 น.
131 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน บ้านปากบางจัดการขยะ สู่ชุมชนปลอดสารพิษ
โดย นางสาววรกาญจน์ ปกฤตดำรง
139,880.00 30 พ.ค. 58 11 ส.ค. 58 19:38 น.
132 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ร้อยมือสร้างวิถีชุมชนบ้านบางโกระ
โดย นางจินดาพร คงตุก
185,150.00 1 มิ.ย. 58 11 ส.ค. 58 09:34 น.
133 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน เกษตรอินทรีย์บนความพอเพียง บ้านสหกรณ์
โดย นายสุพล เกตุแก้ว
161,410.00 27 พ.ค. 58 10 ส.ค. 58 23:27 น.
134 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน เกษตรสีเขียวบ้านคลองลำหลิง
โดย นายถวิล ทวีตา
163,400.00 27 พ.ค. 58 10 ส.ค. 58 23:23 น.
135 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ผังนิคมเข้มแข็ง เสริมสร้างสุขภาพเด็กเยาวชนอย่างยั่งยืน
โดย นายสุรชัย เกื้อหน่วย
200,000.00 29 พ.ค. 58 10 ส.ค. 58 11:35 น.
136 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน รู้จักจ่าย รู้จักออม ร่วมสร้างงานที่บ้านม่วงเตี้ย
โดย นายแวว ทับชุม
177,290.00 27 พ.ค. 58 10 ส.ค. 58 08:06 น.
137 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน มัคคุเทศน้อยแห่งเขาขุนพนม
โดย นายประสิทธ์ ชูพันธ์
192,780.00 28 พ.ค. 58 9 ส.ค. 58 20:31 น.
138 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน สานใจคนสามวัย ร่วมสร้างบ้านโคกเมืองให้น่าอยู่ด้วยวิถีวัฒนธรรมชุมชน
โดย นายอุดม ฮิ่นเซ่ง
200,000.00 31 พ.ค. 58 9 ส.ค. 58 11:30 น.
139 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ร่วมมือร่วมใจสร้างระบบอาหารปลอดภัยบ้านหนองเพ็ง
โดย คำนึง คงศรี
145,295.00 27 พ.ค. 58 9 ส.ค. 58 11:20 น.
140 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ลดรายจ่าย เสริมรายได้ชุมชนต้นแบบวิถีพอเพียง บ้านหนองไม้แก่น
โดย บ้านหนองไม้แก่น
199,950.00 31 พ.ค. 58 9 ส.ค. 58 11:04 น.
141 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน สิ่งแวดล้อมดี ชีวีเป็นสุข ชุมชนบ้านจุ้มปะ
โดย นายธนกร สุวรรณโณ
53,000.00 31 พ.ค. 58 9 ส.ค. 58 10:45 น.
142 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน นาอินทรีย์คืนวิถีคนไทรงาม (ต่อเนื่อง)
โดย ไทรงาม
194,820.00 23 มิ.ย. 58 9 ส.ค. 58 10:40 น.
143 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน สร้างสุขคนบ้านปะโอ ชุมชนต้นแบบวิถีเกษตรอินทรีย์
โดย บ้านปะโอ
200,000.00 1 มิ.ย. 58 9 ส.ค. 58 10:40 น.
144 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน สร้างหลาด(ตลาด)ในห้วยที่บ้านห้วยไม้ไผ่
โดย สุมณฑา ทองนาคขาว
172,530.00 27 พ.ค. 58 9 ส.ค. 58 10:31 น.
145 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน คนท่ายูงปลูกป่าในนาสหาย
โดย นายสมปอง เพิ่มแก้ว
197,450.00 27 พ.ค. 58 9 ส.ค. 58 10:29 น.
146 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน คนเกาะขาม ใส่ใจสุขภาพ ด้วยพืชผักสมุนไพร
โดย ฉลวย คงสม
199,850.00 31 พ.ค. 58 9 ส.ค. 58 10:27 น.
147 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน รักษ์ป่า รักษ์น้ำ รักษ์ชีวิต ที่บ้านเขาปู่
โดย นายชำนิ ยอดแก้วเรือง
199,200.00 27 พ.ค. 58 9 ส.ค. 58 10:13 น.
148 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ฟื้นป่า รักษ์เคย ที่บ้านปากหวะ หมู่.10 ต.ลำปำ
โดย ประดับ กระจายโภชน์
195,950.00 27 พ.ค. 58 9 ส.ค. 58 09:57 น.
149 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ศูนย์เรียนรู้นาอินทรีย์ที่บ้านโคกแย้ม (ต่อเนื่อง)
โดย pairoakectchoo
170,425.00 22 มิ.ย. 58 9 ส.ค. 58 09:56 น.
150 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ซอยปลักควายเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง
โดย นางสาวอมรรัตน์ ธรรมรัตน์
200,000.00 31 พ.ค. 58 9 ส.ค. 58 09:55 น.
151 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ชาวนาปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค บ้านหนองถ้วย
โดย นายสมเพียร ขำมาก
200,000.00 31 พ.ค. 58 9 ส.ค. 58 09:47 น.
152 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน เมื่อเด็กกล้วยเถื่อนสร้างธนาคารฯที่บ้านทุ่งยูง(ต่อเนื่อง)
โดย สมศักดิ์ สุขยูง
194,700.00 25 มิ.ย. 58 9 ส.ค. 58 07:24 น.
153 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน การจัดการท่องเที่ยววิถีชุมชน บ้านท่าฉัตรไชย
โดย สมพร แทนสกุล
179,360.00 28 พ.ค. 58 8 ส.ค. 58 22:07 น.
154 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ครอบครัวอบอุ่น มีภูมิคุ้มกัน แบ่งปันความสุขบ้านขุนสมุทร
โดย นายนิคม บุตรสมัน
177,530.00 31 พ.ค. 58 8 ส.ค. 58 21:16 น.
155 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน เศรษกิจพอเพียงด้วยบัญชีครัวเรือนบ้านท่าพรุ
โดย นางสาวรอบีดะ กระบี่วงศ์
169,435.00 31 พ.ค. 58 8 ส.ค. 58 21:07 น.
156 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ร่วมใจคืนสุขบ้านเกาะเหรียง
โดย ทิศารัตน์ เรืองพุทธ
149,150.00 27 พ.ค. 58 8 ส.ค. 58 20:39 น.
157 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ตู้เย็นข้างเรินบ้านชายควน
โดย นางสาวสุพานนท์ มูสิกะ
200,200.00 27 พ.ค. 58 8 ส.ค. 58 19:23 น.
158 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน บ้านคันเบ็ดปลอดสารพิษด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
โดย โกวิทย์ พรพันธ์
195,400.00 28 พ.ค. 58 8 ส.ค. 58 18:58 น.
159 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ร่วมใจแก้ไขปัญหาขยะในชุมชุนบ้านตูล
โดย นายนุกูล มูสิกะ
181,530.00 27 พ.ค. 58 8 ส.ค. 58 18:46 น.
160 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ศูนย์การเรียนรู้การผลิตข้าวสังหยดอินทรีชีวภาพครบวงจรเพื่อขับเคลื่อนชุมชนท้องถิ่นให้น่าอยู่ที่บ้านควนพัง (ต่อเนื่องปี2)
โดย maliwan
199,100.00 24 มิ.ย. 58 8 ส.ค. 58 17:56 น.
161 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน คนปากเปียดสุขภาพดีด้วยวิถีพอเพียง
โดย นายสำราญ เดชารัตน์
193,000.00 28 พ.ค. 58 8 ส.ค. 58 17:45 น.
162 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ท่องเที่ยวเชิงเกษตรลดสารเคมี สร้างสุขภาวะชุมชนบ้านคลองลำแชง (ต่อเนื่อง ปี 2)
โดย เกษตรภูมิปัญญา
135,400.00 10 มิ.ย. 58 8 ส.ค. 58 17:43 น.
163 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน โครงการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้ชุมชน(ม. 11 บ้านห้วยมะพร้าว)
โดย นางร่อฝีย๊ะ หวันจิ
199,895.00 31 พ.ค. 58 8 ส.ค. 58 17:31 น.
164 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ชุมชนบ้านชะเอียนยิ้มได้ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
โดย นางบุญตา สุดภักดี
188,300.00 28 พ.ค. 58 8 ส.ค. 58 17:18 น.
165 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน มัสยิดสร้าง เยาวชน สู่ชุมชนสโลว์ปาแต่น่าอยู่
โดย อาซีมาน อีแต
90,150.00 1 มิ.ย. 58 8 ส.ค. 58 16:56 น.
166 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ชุมชนบ้านบาลาเพิ่มมูลค่าขยะเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
โดย มะอะฮูมือรี ยูนุ๊
180,950.00 31 พ.ค. 58 8 ส.ค. 58 16:49 น.
167 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวนาบ้านควนเงิน
โดย น.ส.เบญจรัตน์ ทองเมือง
193,450.00 28 พ.ค. 58 8 ส.ค. 58 16:46 น.
168 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน อยู่ดี กินดี มีสุข บ้านทุ่งโต๊ะหย๊ะ
โดย นายประสิทธิ์ เข็มสุวรรณ
127,635.00 27 พ.ค. 58 8 ส.ค. 58 16:46 น.
169 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน กินดีมีสุข ณ บ้านเกาะรุ้ง
โดย นางสาวสุดารัตน์ อินทร์จันทร์
199,600.00 28 พ.ค. 58 8 ส.ค. 58 16:40 น.
170 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน เกษตรอินทรีย์บ้านปลักจอกเสริมรายได้
โดย บุญฤทธิ์ ช่วยชู
152,600.00 28 พ.ค. 58 8 ส.ค. 58 16:26 น.
171 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน เกษตรพอเพียงตามวิถีชุมชนบ้านพรุสมภาร
โดย นางสาวมณีพร เนาว์ไพร
199,770.00 28 พ.ค. 58 8 ส.ค. 58 16:24 น.
172 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน พัฒนาบ้านบางคูให้อยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน
โดย ดรุณี เศียรประดับ
186,960.00 28 พ.ค. 58 8 ส.ค. 58 16:22 น.
173 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน บ้านไสใหญ่รายได้ดีชีวีมีสุข
โดย นางสุภาพร สุทธิ
199,600.00 28 พ.ค. 58 8 ส.ค. 58 16:13 น.
174 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน มัสยิดสัมพันธ์ศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ ม.17 บ้านวังช่อนชัย
โดย นางอำสะ อุสมา
198,050.00 31 พ.ค. 58 8 ส.ค. 58 16:04 น.
175 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน บ้านบางคุระพอเพียงหลีกเลี่ยงสารเคมี
โดย นางเสาวรส แป้นถนอม
199,940.00 28 พ.ค. 58 8 ส.ค. 58 15:58 น.
176 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน Green Food- Green market ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองจิก
โดย นางนิตยา นิลจันทร์
185,660.00 29 พ.ค. 58 8 ส.ค. 58 15:51 น.
177 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน สุขสวรรค์ ที่ บ้านควนสวรรค์
โดย นายประยงค์ พรหมประสงค์
197,850.00 28 พ.ค. 58 8 ส.ค. 58 15:51 น.
178 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน พลังชุมชนร่วมรักษ์ป่าชายเลนบ้านบางค้างคาว
โดย นายเสถียร ทิพย์ทอง
196,825.00 27 พ.ค. 58 8 ส.ค. 58 15:50 น.
179 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน เยาวชนร่วมใจอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านควนเกาะจันทร์
โดย นายบุญสิงห์ แก้วสุข
181,020.00 29 พ.ค. 58 8 ส.ค. 58 15:48 น.
180 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน การจัดการทรัพยากรป่าชายเลน บ้านเขาทอง unseen อ่าวท่าเลน
โดย ม.3 ต.เขาทอง
188,400.00 29 พ.ค. 58 8 ส.ค. 58 15:42 น.
181 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ทุ่งเกาะปาบร่วมรักษ์พืชผักพื้นบ้าน ม. 6 บ้านทุ่งเกาะปาบ
โดย นายอามินทร์ ดินเตบ
176,930.00 31 พ.ค. 58 8 ส.ค. 58 15:26 น.
182 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน บ้านดอนจิกพัฒนาเพื่อส่งเสริมอาชีพ
โดย ปภังกร จงไกรจักร
160,540.00 28 พ.ค. 58 8 ส.ค. 58 15:20 น.
183 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ชุมชนปลอดสารพิษตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงบ้านในโคร๊ะ
โดย มาโนช ทองประดับ
178,400.00 28 พ.ค. 58 8 ส.ค. 58 14:57 น.
184 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ผักปัญญาอ่อนสร้างสุขบ้านแขก
โดย กัญญา สุทธิรักษ์
192,875.00 28 พ.ค. 58 8 ส.ค. 58 14:50 น.
185 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน บ้านห้วยทรายขาว ชีวิตดี มีเศรษฐกิจพอเพียง
โดย นางจุไรวรรณ ทองแผ่
199,940.00 28 พ.ค. 58 8 ส.ค. 58 14:34 น.
186 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ชุมชนตลาดปริก ฉลาดกิน ฉลาดใช้ สร้างเครือข่ายผู้บริโภค
โดย นายจรัญ พิศสุวรรณ
115,400.00 31 พ.ค. 58 8 ส.ค. 58 14:10 น.
187 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน เยาวชนหมู่ 6 บ้านหัวทางร่วมใจอนุรักษ์คลองละงู
โดย น.ส.ปัทมา เอียดดี
190,440.00 31 พ.ค. 58 8 ส.ค. 58 13:45 น.
188 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน อาชีพเสริมเพิ่มคุณภาพชีวิตชุมชนบ้านคลองต่อ
โดย นายวิสุทธิ์ สุวรรณ
132,350.00 31 พ.ค. 58 8 ส.ค. 58 13:37 น.
189 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน เกษตรอินทรีย์สร้างรายได้บ้านในหัน
โดย ประจวบ ไหมนุ้ย
173,600.00 28 พ.ค. 58 8 ส.ค. 58 13:23 น.
190 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน เซเว่น ภูมิปัญญา สร้างสุขสองฝั่งคลองบ้านบางไทร (ต่อยอดปี2)
โดย bangsai
197,200.00 2 ก.ค. 58 8 ส.ค. 58 13:15 น.
191 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน สร้างหมู่บ้านในฝัน ด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ บ้านลานไทร
โดย นายสุกิจ แก้วชื่น
192,150.00 31 พ.ค. 58 8 ส.ค. 58 13:07 น.
192 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ร่วมใจรักษ์สภาพแวดล้อมสู่สุขภาวะบ้านควนปอม
โดย สิริกาณ ทิพย์เพ็ง
153,530.00 27 พ.ค. 58 8 ส.ค. 58 13:05 น.
193 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน สร้างครัวคนห้วยยวนด้วยธนาคารริมคลอง (ต่อเนื่อง)
โดย phanuthatmusi
199,800.00 24 มิ.ย. 58 8 ส.ค. 58 13:03 น.
194 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน บ้านไสโคกเกาะ ร่วมใจลดภัยสารเคมีในชุมชน
โดย นางอาภรณ์ ฉิมใหญ่
199,900.00 28 พ.ค. 58 8 ส.ค. 58 12:39 น.
195 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน อาชีพเสริมเพิ่มรายได้บ้านควนยูง
โดย นางฉวีวรรณ พจมานพ
199,150.00 28 พ.ค. 58 8 ส.ค. 58 12:06 น.
196 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน สายน้ำสร้างสุขณ บ้านทุ่งโชน
โดย สมเด็จ เกื้อกูล
198,800.00 28 พ.ค. 58 8 ส.ค. 58 11:19 น.
197 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน เยาวชนอาสา บ้านผังปาล์ม 7 อนุรักษ์ทรัพยากร
โดย นายอำนวย จันทร์แดง
199,950.00 29 พ.ค. 58 8 ส.ค. 58 11:10 น.
198 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ชุมชนหูยาน บ้านน่าอยู่สู่การจัดการตนเอง(ต่อเนื่องปี 3)
โดย อนุชา เฉลา
190,300.00 19 มิ.ย. 58 8 ส.ค. 58 10:53 น.
199 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน สองข้างทางสร้างรายได้ บ้านตีนคลอง
โดย ปรียานาถ มาศมาลัย
190,540.00 28 พ.ค. 58 4 ส.ค. 58 11:27 น.
200 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน บ้านโปนปลอดสารพิษด้วยวิถีชีวิตพอเพียง
โดย อรสา เจริญผล
199,960.00 28 พ.ค. 58 4 ส.ค. 58 10:47 น.
201 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน เด็กน้อยเกาะโตดนุ้ย เล่ามีทานปูม้า ปูทะเล(ต่อเนื่อง)
โดย sucared
0.00 29 ม.ค. 57 18 มิ.ย. 58 03:47 น.
202 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน รูปแบบการจัดการตลาดเทศวิวัฒน์ 1 เพื่อสุขภาวะของชุมชน (ต่อเนื่อง)
โดย เกษมณี ชัยรัตนมโนกร
0.00 2 มิ.ย. 57 5 ม.ค. 58 09:43 น.
203 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ปลอดโรคปลดหนี้ด้วยวิถีพอเพียงบ้านมะม่วงขาว(ต่อยอด)
โดย saladept
0.00 3 ส.ค. 57 18 ธ.ค. 57 11:52 น.
204 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ความดันโลหิตสูง เบาหวาน บ้านสูแกเราเปลี่ยนได้
โดย dareeha
0.00 30 มิ.ย. 57 17 ธ.ค. 57 11:44 น.
205 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ชุมชนพิกุลทอง สุขภาพดี ด้วยสมุนไพรไทย
โดย nuwapha
0.00 17 มิ.ย. 57 3 พ.ย. 57 11:45 น.
206 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน นำคุณธรรม ลดอบายมุข คืนสันติสุขสู่บ้านตันหยง
โดย ummulqura
0.00 8 ก.ค. 57 2 พ.ย. 57 21:35 น.
207 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ปือมูดอบือราเป๊ะ พิทักษ์สิ่งแวดล้อม
โดย I-nee
0.00 20 มิ.ย. 57 2 พ.ย. 57 16:13 น.
208 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ธนาคารต้นไม้เพื่อการอนุรักษ์พืชสมุนไพรพื้นบ้านสาขาชุมชนวังกระบือ
โดย ilmoo33
0.00 4 ส.ค. 57 24 ต.ค. 57 16:43 น.
209 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน เอาพลาสติกคืนไปเอาพฤกษ์ไพรคืนบ้านดอนทะเล(ต่อยอด)
โดย dontalae
0.00 28 มิ.ย. 57 24 ต.ค. 57 15:33 น.
210 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน สามพลัง ร่วมสร้างคนวัดพระขวางให้อบอุ่น
โดย kusol
0.00 23 ม.ค. 57 12 ต.ค. 57 12:30 น.
211 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน พัฒนาชุมชนราษฏร์บำรุงแบบเศรษฐกิจพอเพียง
โดย rardbamrung
0.00 28 ม.ค. 57 1 ต.ค. 57 10:56 น.
212 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ชีวินทรีย์เพื่อสุขภาวะชุมชนคนอ่าวลึกน้อย
โดย prasroed
0.00 23 พ.ค. 57 1 ต.ค. 57 08:42 น.
213 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ประกายฝันผู้สูงวัยบ้านควนโพธิ์
โดย veeraya
0.00 23 มิ.ย. 57 30 ก.ย. 57 15:29 น.
214 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ส่งเสริมสุขภาพอย่างยั่งยืนโดยผักปลอดสารพิษ หมู่ที่ 7 ตำบลนิคมพัฒนา
โดย wilipon
0.00 23 มิ.ย. 57 30 ก.ย. 57 15:02 น.
215 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน บ้านปลักใหญ่ใจดี สานสัมพันธ์ เชิดชูผู้สูงวัย สู่สุขภาวะ
โดย plugjiadee
0.00 17 มิ.ย. 57 29 ก.ย. 57 22:01 น.
216 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน เพิ่มต้นทุนชีวิต พิชิตโรค สู่ชุมชนน่าอยู่ บ้านหัวสะพานเหล็ก
โดย huasapanlex
0.00 17 มิ.ย. 57 29 ก.ย. 57 21:39 น.
217 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน หมู่บ้านจัดการสุขภาวะดี วิถีพอเพียง บ้านทุ่งมะปรัง
โดย thungmaprag
0.00 18 มิ.ย. 57 29 ก.ย. 57 17:11 น.
218 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน คนสามวัยใส่ใจสุขภาวะชุมชนบ้านทุ่งใหญ่
โดย tongyai
0.00 18 มิ.ย. 57 29 ก.ย. 57 16:02 น.
219 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ตามรอยวิถีชีวิตมุสลิม นำมาสู่ความพอเพียง ชุมชนบ้านสนี ปี 3 : ชุมชนท้องถิ่่นจัดการตนเอง
โดย Fateemah Lorteh
0.00 4 ส.ค. 57 29 ก.ย. 57 15:49 น.
220 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน สร้างคลอง สร้างฅน สร้างสุขภาวะชุมชนฅนหนองบัว
โดย asmabinriem
0.00 25 ก.ค. 57 29 ก.ย. 57 14:33 น.
221 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน กติกาชุมชนคนนาเกตุ
โดย pra.patsorn intharasakul
0.00 16 ก.ค. 57 29 ก.ย. 57 13:58 น.
222 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นไทยสร้างสายใยชุมชน ปี 2
โดย tanakoun
0.00 23 ก.ค. 57 29 ก.ย. 57 10:48 น.
223 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของชุมชนทรัพย์อนันต์ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2
โดย kanuang
0.00 3 มิ.ย. 57 29 ก.ย. 57 10:32 น.
224 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน พัฒนาป่าชุมชนเพื่อแหล่งเรียนรู้และอนุรักษ์ทรัพยากรบ้านควนดิน(ต่อเนื่อง 2 )
โดย saiji-tago
0.00 30 พ.ค. 57 29 ก.ย. 57 10:11 น.
225 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน พลังชุมชน สร้างสัมพันธ์ สู่ฝันคนคลองช้าง ปี 2
โดย สุฮัยนี กาซอ
0.00 21 ม.ค. 57 27 ก.ย. 57 16:15 น.
226 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน สานฝันชุมชนสุขภาวะบ้านดอนรัก
โดย bandonrak
0.00 15 ก.ค. 57 27 ก.ย. 57 15:18 น.
227 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ปราชญ์ตัวน้อยช่วยเศรษฐกิจที่บ้านไสหร้า
โดย เช กูวารา
0.00 25 มิ.ย. 57 27 ก.ย. 57 14:48 น.
228 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน มัสยิดกุนุงจนองสร้างสุข สู่สองวัยใส่ใจสุขภาพ
โดย kunurainee
0.00 19 มิ.ย. 57 27 ก.ย. 57 14:26 น.
229 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน บ้านยือโร๊ะ ต้นแบบการจัดการสุขภาวะ
โดย ประพันธ์
0.00 1 มิ.ย. 57 27 ก.ย. 57 12:45 น.
230 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน กลองยาวเกษตรอินทรีย์ บ้านสาคูเหนือ(ต่อยอด)
โดย nattikan
0.00 2 ส.ค. 57 27 ก.ย. 57 10:58 น.
231 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน เยาวชนตัวอย่าง ร่วมสร้างชุมชนอุเปน่าอยู่
โดย mareeyam
0.00 18 มิ.ย. 57 27 ก.ย. 57 08:44 น.
232 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ข้างถนนกินได้สร้างรายได้บ้านในถุ้ง(ต่อยอด)
โดย naithung
0.00 25 มิ.ย. 57 26 ก.ย. 57 17:58 น.
233 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน รักษ์สุขภาพ รักษ์สิ่งแวดล้อม ที่บ้านเขากอย
โดย lสุวัฒน์
0.00 25 ก.ค. 57 26 ก.ย. 57 16:36 น.
234 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ชุมชนบูเกะสูดอร่วมใจจัดการขยะ สร้างสุขภาพ
โดย นูรีซัน
0.00 17 มิ.ย. 57 26 ก.ย. 57 11:55 น.
235 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ขยะลอยน้ำบ้านเปี๊ยะหัวเนิน(ต่อยอด)
โดย prajakm7
0.00 28 มิ.ย. 57 26 ก.ย. 57 11:44 น.
236 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน บ้านดอนมะปราง มีชีวิตปลอดภัยด้วยเกษตรอินทรีย์
โดย pranee2557
0.00 27 มิ.ย. 57 26 ก.ย. 57 11:09 น.
237 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน บ้านโคกเคี่ยมสะอาดถูกหลัก คนที่รักปลอดโรค
โดย บ้านโคกเคี่ยม
0.00 27 มิ.ย. 57 25 ก.ย. 57 15:18 น.
238 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ลดปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านสะแตน่าอยู่
โดย wawabajor
0.00 15 ก.ค. 57 25 ก.ย. 57 14:51 น.
239 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน เยาวชนธรมมะบ้านบางน้อยใส่ใจสุขภาพสูงวัย
โดย karemah
0.00 19 มิ.ย. 57 25 ก.ย. 57 10:37 น.
240 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน เกษตรกรบ้านบางไทรนนท์ร่วมใจลดภัยสารเคมี
โดย ธนกฤตเพ็ชรรัตน์
0.00 30 มิ.ย. 57 25 ก.ย. 57 10:36 น.
241 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน บ้านดอนขี้เหล็กอุ่นใจ ห่างไกลภัยในชุมชน
โดย kudaydkl
0.00 25 ก.ค. 57 24 ก.ย. 57 18:55 น.
242 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ฟื้นชีวิตเล คืนวิถีชีวิตชุมชน บ้านหัวลำภู
โดย orathainusong
0.00 31 พ.ค. 57 24 ก.ย. 57 14:29 น.
243 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน พลังเยาวชนร่วมสืบสานวิถีวัฒนธรรมชุมชน: คนบ้านปริก
โดย prick
0.00 4 ส.ค. 57 24 ก.ย. 57 13:02 น.
244 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ศูนย์เรียนรู้วิถีอิสลามยั่งยืนบ้านน้ำเค็ม (ชุมชนเรียนรู้ ชุมชนเข้มแข็ง)
โดย อ.คอลดูน
0.00 20 มิ.ย. 57 24 ก.ย. 57 11:08 น.
245 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน เมล็ดพันธุ์สารวัน สานพลังสร้างสุข
โดย malinee
0.00 20 มิ.ย. 57 24 ก.ย. 57 06:38 น.
246 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน เด็กและเยาวชนร่วมรักษ์ป่าชายเลนบ้านหาดทรายยาว หมู่ที่ 2 ตำบลตันหยงโป
โดย saard
0.00 23 มิ.ย. 57 23 ก.ย. 57 10:42 น.
247 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ร่วมสร้างชุมชนสุขภาวะและท้องถิ่นน่าอยู่บ้านต้นทุเรียน
โดย binyalima
0.00 15 ก.ค. 57 23 ก.ย. 57 10:14 น.
248 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน สุขภาวะบ้านพิเทน ในวิถีชีวิตพอเพียง
โดย yana55
0.00 21 ก.ค. 57 23 ก.ย. 57 08:51 น.
249 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน เพื่อรมณีย์น่าอยู่ ปรับเปลี่ยนการกินอยู่ทั้งหมู่บ้าน
โดย กาญจนา
0.00 14 มิ.ย. 57 22 ก.ย. 57 13:23 น.
250 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน เยาวชนต้นแบบบ้านลาเกาะ ม.2
โดย ahamad
0.00 30 มิ.ย. 57 22 ก.ย. 57 10:21 น.
251 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน อยู่อย่างวิถีไทย ชาวควนสินชัยสุขภาพดี
โดย tritong
0.00 29 มิ.ย. 57 20 ก.ย. 57 19:59 น.
252 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน เกษตรพอเพียงตามวิถีมุสลิมบ้านคลองยาง
โดย Anas_Isming
0.00 30 มิ.ย. 57 20 ก.ย. 57 16:43 น.
253 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน บ้านห้วยใหญ่ วิถีชุมชนพอเพียง
โดย บ้านห้วยใหญ่
0.00 1 มิ.ย. 57 19 ก.ย. 57 14:58 น.
254 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน พันธมิตรพิชิตขยะ บ้านบางหละจัดการตนเอง
โดย Nittaya KBR
0.00 30 มิ.ย. 57 18 ก.ย. 57 17:19 น.
255 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน กลิ้งกลองสามัคคี มีความพอเพียง
โดย chaiyaa
0.00 4 ก.ค. 57 18 ก.ย. 57 10:47 น.
256 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน คนพรุกระแชงสุขภาพดีด้วยภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย
โดย nannza123
0.00 19 พ.ค. 57 18 ก.ย. 57 10:01 น.
257 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน สตรีบ้านโต๊ะบันก้าวหน้า พัฒนาตนเองตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
โดย bantooban
0.00 9 ก.ค. 57 18 ก.ย. 57 09:38 น.
258 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ผัก:สายสัมพันธ์สู่่ทับคริสต์วิถีชีวิตที่พอเพียง
โดย chamlong
0.00 1 ก.ค. 57 18 ก.ย. 57 08:35 น.
259 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน โครงการเสริมสร้างการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งบ้านน้ำราบ
โดย บางสัก
0.00 2 ก.ค. 57 17 ก.ย. 57 23:05 น.
260 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน โครงการจัดทำแผนการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งบ้านควนตุ้งกู
โดย บางสัก
0.00 2 ก.ค. 57 17 ก.ย. 57 22:34 น.
261 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน บ้านโคกไม้ไผ่ รู้จด รู้ใช้ สุขได้ด้วยพอเพียง
โดย kiatisak
0.00 24 มิ.ย. 57 17 ก.ย. 57 16:38 น.
262 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน คนเขาแก้วใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่
โดย nonghong
0.00 4 ก.ค. 57 17 ก.ย. 57 15:45 น.
263 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ร้อยดวงใจ สู่ชุมชนสุขภาวะ วิถีไทยชุมชนบ้านกลาง(ต่อยอด)
โดย asrina
0.00 16 ก.ค. 57 17 ก.ย. 57 15:07 น.
264 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ท่ามาลัยร่วมใจสานฝันครอบครัวอบอุ่น ตำบลปากน้ำ
โดย บัดสาระ
0.00 23 มิ.ย. 57 17 ก.ย. 57 12:42 น.
265 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน เยาวชนบ้านใหม่รักครอบครัวไม่เมามัวยาเสพติดเพื่อความเข็มแข็งของชุมชน
โดย adnan
0.00 3 ส.ค. 57 17 ก.ย. 57 10:31 น.
266 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ชุมชนตันหยงโป หมู่ที่ 1 ร่วมใจ อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรสัตว์น้ำ และทรัพยากรชายฝั่ง
โดย taksina
0.00 23 มิ.ย. 57 17 ก.ย. 57 09:26 น.
267 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน บ้านนาปริก สุขภาวะดี วิสาหกิจชุมชนยั่งยืน ตามแนวทางวิถีพอเพียง
โดย naprick01
0.00 18 ก.ค. 57 16 ก.ย. 57 17:22 น.
268 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ปรับพฤติกรรมการกิน สร้างสุขคนควนทัง
โดย kanlasom
0.00 2 มิ.ย. 57 16 ก.ย. 57 09:51 น.
269 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน เยาวชนบางกล้วยนอกนักจัดการทรัพยากรธรรมชาติบนฐานทรัพยากร 3 วงล้อ
โดย Nadeeyah
0.00 27 มิ.ย. 57 16 ก.ย. 57 00:10 น.
270 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่บ้านศาลาคงจันทร์ปี 3 : ชุมชนจัดการตนเองตามวิถีพอเพียง
โดย tong
0.00 23 มิ.ย. 57 15 ก.ย. 57 17:55 น.
271 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน คลองโชนเข้มแข็ง ชุมชนดี สู่วิถีพอเพียง
โดย nattawan
0.00 2 มิ.ย. 57 15 ก.ย. 57 13:51 น.
272 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน อนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยสมุนไพรพื้้นบ้าน : บ้านคลองทราย
โดย sukmee
0.00 13 ก.ค. 57 14 ก.ย. 57 10:00 น.
273 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน บ้านไม้มูกปลอดกลิ่นเหม็นจากมูลสัตว์ด้วยสมุนไพร
โดย lamai
0.00 21 ม.ค. 57 16 ก.ค. 57 11:20 น.
274 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ญาติใคร ใครก็รัก ม.2 บ้านปากละงู (ต่อยอด)
โดย สัณห์สินี
0.00 11 ก.พ. 57 24 มิ.ย. 57 12:16 น.
275 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ต่อลมหายใจคนปลายน้ำที่บ้านทุ่งแซะ
โดย pisit76
0.00 19 ม.ค. 57 15 มิ.ย. 57 20:30 น.
276 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน บ้านพังเหาสดใส ห่างไกลยาเสพติด มุ่งเน้นเศรษฐกิจพอเพียง
โดย yarinda
0.00 22 ม.ค. 57 9 มิ.ย. 57 15:00 น.
277 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ชุมชนบ้านห้วยไทร นำขยะสร้างอาชีพ
โดย SCTongsuwan
0.00 18 ม.ค. 57 9 พ.ค. 57 12:59 น.
278 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน บ้านศาลาบางปู พัฒนาศูนย์เรียนรู้อาชีพเพาะเห็ดสู่สวัสดิการชุมชน ( ต่อยอด)
โดย GB-BomNattasak
0.00 18 ม.ค. 57 9 พ.ค. 57 12:58 น.
279 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน สร้างงาน เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง บ้านดาหลำ
โดย anuchai
0.00 28 ม.ค. 57 6 พ.ค. 57 16:15 น.
280 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน พื้นที่สร้างสรรค์เด็กและเยาวชน บ้านไทรขึง
โดย ไทรขึง จะนะ
0.00 19 ม.ค. 57 2 พ.ค. 57 15:51 น.
281 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน บ่อกุ้งร้างสร้างสุขบ้านหนองนกไข่
โดย m5saijit
0.00 18 ม.ค. 57 2 พ.ค. 57 09:00 น.
282 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน เสริมพลังชุมชนด้วยคน 3 วัย บ้านโคกแย้ม
โดย pairoakectchoo
0.00 19 ม.ค. 57 1 พ.ค. 57 14:22 น.
283 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน โครงการร่องรอยศิลปะของชุมชนขับเคลื่อนชุมชนให้น่าอยู่ (ต่อยอด)
โดย mahh
0.00 9 ก.พ. 57 30 เม.ย. 57 12:16 น.
284 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ส่งเสริมพัฒนาอาชีพบ้านหินเภาพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง (ต่อเนื่อง)
โดย นางสุทิศา พรมชัยศรี
0.00 22 ม.ค. 57 29 เม.ย. 57 15:52 น.
285 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน วิทยาลัยทุ่งโพ เรียนรู้ร่วมกัน ร่วมสร้างสรรค์ชุมชนน่าอยู่ ปี 2 (ต่อเนื่อง)
โดย นายอะหมัด หลีขาหรี
0.00 19 ม.ค. 57 29 เม.ย. 57 14:39 น.
286 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน รักษาสิ่งแวดล้อมและประมงชายฝั่งบ้านสามเสียม
โดย chaiyasit
0.00 22 ม.ค. 57 29 เม.ย. 57 13:54 น.
287 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน บ้านทุ่งยอน่าอยู่แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (ต่อเนื่อง)
โดย tanatep
0.00 23 ม.ค. 57 27 เม.ย. 57 04:54 น.
288 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ร่วมปลุกจิตสำนึกรักษ์บ้านชุมโค(ต่อเนื่อง)
โดย tavee
0.00 23 ม.ค. 57 27 เม.ย. 57 00:03 น.
289 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ร่วมสร้างชุมชนบ้านเนินทองน่าอยู่ด้วยทรัพยากรท้องถิ่น
โดย นางเกศินี สุวรรณรัตน์
0.00 23 ม.ค. 57 26 เม.ย. 57 10:57 น.
290 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ฟื้นอ่าว เพิ่มป่า ที่บ้านคลองขุด
โดย บ้านคลองขุด 57
0.00 19 ม.ค. 57 25 เม.ย. 57 11:17 น.
291 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ชุมชนบ้านเจริญทรัพย์น่าอยู่เชิดชูผู้สูงวัย (ต่อเนื่อง)
โดย นายเหมือนหมั้น สิทธิสักดิ์
0.00 23 ม.ค. 57 24 เม.ย. 57 22:36 น.
292 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน กลุ่มเยาวชนดนตรี ต้นกล้าแห่งหนองราโพธิ์
โดย ปราณี บุญนะโชติ
0.00 28 ม.ค. 57 23 เม.ย. 57 23:02 น.
293 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน บ้านห้วยทรัพย์น่าอยู่ คู่พลับพลึงธาร ร่วมต้านโรคติดต่อ
โดย สุกัญญา อ่าวน้ำ
0.00 28 ม.ค. 57 23 เม.ย. 57 20:34 น.
294 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ห้วยคล้าชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง สิ่งแวดล้อมยั่งยืน
โดย บ้านห้วยคล้า
0.00 22 ม.ค. 57 23 เม.ย. 57 13:22 น.
295 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน อนุรักษ์ป่าต้นน้ำพรุตาอ้าย (พื้นน้ำ อาหาร บ้านยา ผืนป่า ปะทิว) (ต่อเนื่อง)
โดย tanom
0.00 22 ม.ค. 57 22 เม.ย. 57 13:00 น.
296 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน สินสืบสุขร่วมใจสร้างชุมชนเข้มแข็ง (ต่อยอด)
โดย subsuk
0.00 28 ม.ค. 57 21 เม.ย. 57 20:59 น.
297 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพเจาะเกาะให้น่าอยู่
โดย Lookmann
0.00 20 ม.ค. 57 21 เม.ย. 57 15:36 น.
298 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน พัฒนาศักยภาพเยาวชนและชุมชนบ้านลาแปให้น่าอยู่อย่างมีคุณธรรม
โดย Alawee
0.00 20 ม.ค. 57 21 เม.ย. 57 15:23 น.
299 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ครอบครัวสร้างสุขยี่งอน่าอยู่ด้วยกระบวนการสภาซูรอ (ต่อเนื่อง)
โดย นายอับดุลลาตีฟ
0.00 19 ม.ค. 57 21 เม.ย. 57 15:21 น.
300 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน สร้างคนรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพที่บ้านทุ่งยาว
โดย sommit
0.00 19 ม.ค. 57 21 เม.ย. 57 15:07 น.
301 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน คนคลองลาดร่วมสร้างชุมชนน่าอยู่
โดย คลองลาดสร้างสุข
0.00 22 ม.ค. 57 21 เม.ย. 57 14:57 น.
302 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน คนจงเก สร้างบ้านให้ปลา ด้วยป่าริมเล
โดย บ้านจองถนน
0.00 19 ม.ค. 57 21 เม.ย. 57 14:44 น.
303 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ทุ่งนางดำน่าอยู่ คู่ป่าชายเลน
โดย สมใจ บุญมาเลิศ
0.00 29 ม.ค. 57 21 เม.ย. 57 14:42 น.
304 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ปฎิรูปครัวเรือน มุ่งสู่แบบพอเพียงบ้านปาล์ม 3
โดย banplam_3
0.00 29 ม.ค. 57 21 เม.ย. 57 14:34 น.
305 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน คืนเยาวชนคนดีสู่ชุมชนอาตะบือเระ
โดย Rosak
0.00 20 ม.ค. 57 21 เม.ย. 57 14:29 น.
306 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ข้าวพื้นเมืองคืนชีวิตชาวนาปะขอ
โดย tidakoongrsa
0.00 19 ม.ค. 57 21 เม.ย. 57 14:29 น.
307 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน บ้านควนไสน รวมพลังสร้างสุขภาพ ปลูกและใช้สมุนไพรใกล้ตัว
โดย ชญานี ไพนุสิน
0.00 28 ม.ค. 57 21 เม.ย. 57 14:15 น.
308 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ฉีดวัคซีนต้านรายจ่าย เพิ่มรายได้ ชุมชนบ้านปาล์ม 2
โดย banplam_2
0.00 29 ม.ค. 57 21 เม.ย. 57 14:08 น.
309 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน โครงการสภาเด็กและเยาวชนกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ปี 2 ต่อเนื่อง)
โดย นายมะรอซี นิกาเร็ง
0.00 19 ม.ค. 57 21 เม.ย. 57 14:07 น.
310 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน บ้านต้นกระท้อนหลีกเลี่ยงสารเคมีด้วยครัวตัวอย่าง
โดย aworn
0.00 21 ม.ค. 57 21 เม.ย. 57 13:56 น.
311 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน คนสร้างคลอง คลองสร้างคนด้วยชุมชนคนบ้านกลาง
โดย บ้านกลาง
0.00 19 ม.ค. 57 21 เม.ย. 57 13:45 น.
312 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ความมั่นคงทางด้านอาหารวิถีบ้านท่าช้าง ( ต่อเนื่อง )
โดย ammorn
0.00 20 ม.ค. 57 21 เม.ย. 57 13:43 น.
313 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน สร้างคุณค่า พัฒนาแหล่งชุมชน จัดการขยะบ้านผังปาล์ม 1
โดย บ้านผังปาล์ม 1
0.00 28 ม.ค. 57 21 เม.ย. 57 13:38 น.
314 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน บ้านยางฆ้อร่วมใจพัฒนาคุณค่าประชาชน
โดย นางมะลิวรรณ แสงจันทร์
0.00 23 ม.ค. 57 21 เม.ย. 57 13:34 น.
315 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน สร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ( ต่อยอด )
โดย abdul
0.00 9 ก.พ. 57 21 เม.ย. 57 13:25 น.
316 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน สร้างสุขภาวะ ชุมชนน่าอยู่ สานสามัคคี หมู่ 2
โดย naprea
0.00 9 ก.พ. 57 21 เม.ย. 57 13:14 น.
317 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน สานมือ รวมพลังสร้างสุขภาพบ้านหลาไม้ไผ่
โดย supakon
0.00 19 ม.ค. 57 21 เม.ย. 57 13:05 น.
318 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน เยาวชนวัยใส ใส่ใจ ป้องกันภัยยาเสพติดบ้านหูเล่ (ต่อเนื่อง)
โดย สิทธิศักดิ์ ไพชำนาญ
0.00 20 ม.ค. 57 21 เม.ย. 57 12:59 น.
319 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน รวมพลังจัดการขยะเพื่อชุมชนน่าอยู่บ้านสะพานแต้ว
โดย ก้อเดียด
0.00 19 ม.ค. 57 21 เม.ย. 57 12:53 น.
320 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน บ้านปลาบ้านปูฟื้นฟูป่าชายเลนลดหนี้นอกระบบบ้านหน้าทับ
โดย natab
0.00 18 ม.ค. 57 21 เม.ย. 57 12:35 น.
321 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ศูนย์เรียนรู้ป่าต้นน้ำ บ้านผังปาล์ม 4,5
โดย บ้านผังปาล์ม 4
0.00 28 ม.ค. 57 21 เม.ย. 57 12:21 น.
322 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน สภาทุ่งพัก นำพาตามหลักพอเพียง
โดย chodiwat
0.00 28 ม.ค. 57 21 เม.ย. 57 12:20 น.
323 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน เศรษฐกิจพอเพียง เลี้ยงชุมชน คนปาล์มทอง
โดย nisra
0.00 28 ม.ค. 57 21 เม.ย. 57 12:08 น.
324 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ปลุกพลังสังคมคนสวนใหม่ชุมชนในเกาะ
โดย จรุวัฒน์
0.00 28 ม.ค. 57 21 เม.ย. 57 12:06 น.
325 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ชุมชนน่าอยู่ สู่สานสัมพันธ์ สร้างสรรค์การออม (ต่อยอด)
โดย montha
0.00 9 ก.พ. 57 21 เม.ย. 57 12:05 น.
326 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ภูมิปัญญา สานสามัคคี (ต่อยอด)
โดย somsak
0.00 9 ก.พ. 57 21 เม.ย. 57 12:02 น.
327 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ป่าต้นน้ำบ้านห้วยยวนเหนือ
โดย phanuthatmusi
0.00 18 ม.ค. 57 21 เม.ย. 57 11:52 น.
328 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน บุโหลนเล ปลอดขยะ (ต่อยอด)
โดย korawich_p
0.00 28 ม.ค. 57 21 เม.ย. 57 11:51 น.
329 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน คนโคกสิเหรงกินดีอยู่ดี มีอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ ภายใต้สิ่งแวดล้อมน่าอยู่
โดย กะรีนา
0.00 19 ม.ค. 57 21 เม.ย. 57 11:49 น.
330 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน เกษตรอินทรีย์บนเรือนแพบ้านสระกูด
โดย waraporn
0.00 18 ม.ค. 57 21 เม.ย. 57 11:48 น.
331 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน คบเด็กสร้างป่าสร้างสุขภาวะคนบ้านเขาอ้อ
โดย anunmanee
0.00 20 ม.ค. 57 21 เม.ย. 57 11:41 น.
332 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน โรงเรียนชาวนาบ้านควนขี้แรด (ต่อเนื่อง)
โดย pat
0.00 19 ม.ค. 57 21 เม.ย. 57 11:40 น.
333 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ความมั่นคงทางอาหาร หมู่ที่ 13 บ้านทุ่งพัฒนา (ต่อยอดโครงการ 3 ออมฯ)
โดย จันทนา อานัน
0.00 9 ก.พ. 57 21 เม.ย. 57 11:39 น.
334 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน บ้านไกรไทยเป็นชุมชนสร้างเสริมสุขภาพดีด้วยตำรับสมุนไพร(ต่อยอด)
โดย sarak
0.00 18 ม.ค. 57 21 เม.ย. 57 11:38 น.
335 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติบ้านบากันเคย
โดย laddawan
0.00 9 ก.พ. 57 21 เม.ย. 57 11:36 น.
336 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน สามวัยสานใจดูแลชุมชนสนามกีฬา
โดย มิ่งขวัญ
0.00 18 ม.ค. 57 21 เม.ย. 57 11:34 น.
337 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ปลุกพลังผู้สูงวัยบ้านลำคลอง
โดย m7pichaya
0.00 18 ม.ค. 57 21 เม.ย. 57 11:33 น.
338 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน อนุรักษ์ทรัพยากรและสิงแวดล้อมชุมชนถ้ำภูผาเพชร
โดย popapad1
0.00 9 ก.พ. 57 21 เม.ย. 57 11:31 น.
339 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน หนังตะลุงโขนสดลดสารเคมีบ้านปากเหมือง(ต่อยอด)
โดย วินัย
0.00 20 ม.ค. 57 21 เม.ย. 57 11:31 น.
340 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ชุมชนบ้านนครธรรม ต้นแบบนักจัดการขยะ นักจัดการสุขภาพ (ต่อเนื่อง)
โดย วันชัย
0.00 19 ก.พ. 57 21 เม.ย. 57 11:28 น.
341 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ฝายมีชีวิตสร้างสุขชุมชนบ้านตลาด
โดย ฝายมีชีวิต
0.00 18 ม.ค. 57 21 เม.ย. 57 11:21 น.
342 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน พื้นที่สร้างสรรค์ สานสัมพันธ์คนสองวัยชุมชนหัวแหลมพัฒนา
โดย Chayaporn sabumong
0.00 22 ม.ค. 57 21 เม.ย. 57 11:21 น.
343 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน โครงการนักจัดการขยะและสุขภาพบ้านศรีนคร
โดย sackson
0.00 19 ม.ค. 57 21 เม.ย. 57 11:19 น.
344 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน จากผืนนา สู่ผืนป่าชายเลนที่ควนโต๊ะเจ๊ะ (ต่อเนื่อง)
โดย sarawanee
0.00 29 ม.ค. 57 21 เม.ย. 57 11:19 น.
345 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน หุ่นกระบอก ออกเดิน ที่บ้านสวนเทศ(ต่อเนื่อง)
โดย สวนเทศ
0.00 29 ม.ค. 57 21 เม.ย. 57 11:13 น.
346 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน สี่แยกวัดใจลูกหลาน ม.5 บ้านปลักแรด
โดย kantiya
0.00 9 ก.พ. 57 21 เม.ย. 57 11:11 น.
347 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน สภาซูรอเขาน้อยใต้ จัดสรรสิ่งที่ดีให้เยาวชน
โดย little hill
0.00 28 ม.ค. 57 21 เม.ย. 57 11:04 น.
348 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน 180 วัน สลัดมันเอาอยู่ ชาวต้นประดู่สู้สู้
โดย lakk
0.00 19 ม.ค. 57 21 เม.ย. 57 10:50 น.
349 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ศรีท่าน้ำสุขภาวะดี วิถีพอเพียง
โดย rizkee
0.00 19 ม.ค. 57 21 เม.ย. 57 10:45 น.
350 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน คอกช้างร่วมใจจัดการขยะ…รักสุขภาพ
โดย suwannee
0.00 19 ม.ค. 57 21 เม.ย. 57 10:42 น.
351 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน หมู่ 18 บ้านโคกพยอม
โดย maimunah18
0.00 11 ก.พ. 57 21 เม.ย. 57 10:36 น.
352 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน คืนสู่ธรรมชาติบ้านพัฒนา
โดย m11tepjoktong
0.00 18 ม.ค. 57 21 เม.ย. 57 10:33 น.
353 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน กระบวนการชุมชนเพื่อพัฒนาอ่าวทุ่งนุ้ยสู่การจัดการตนเองบ้านหลอมปืน หมู่14 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล (ต่อยอด)
โดย อารีย์ ติงหวัง
0.00 11 ก.พ. 57 21 เม.ย. 57 10:28 น.
354 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน สร้างสังคมมีสุขด้วยครอบครัวคุณภาพ
โดย บ้านบางวัน
0.00 28 ม.ค. 57 21 เม.ย. 57 10:08 น.
355 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ยกระดับคุณภาพชีวิต พิชิตความจน คนนาพร้าว (ต่อเนื่อง)
โดย peedang
0.00 20 ม.ค. 57 21 เม.ย. 57 10:01 น.
356 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ส่งเสริมการเรียนรู้เยาวชน ตามหลักวิถีเศรษฐกิจพอเพียง บ้านไสยง
โดย ponpichai
0.00 28 ม.ค. 57 21 เม.ย. 57 10:00 น.
357 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน เกษตรผสมผสานบ้านทะเลปัง
โดย patchanan_manee
0.00 18 ม.ค. 57 21 เม.ย. 57 09:56 น.
358 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน บ้านเหนือสะอาด ชุมชนสดใส ประชาร่วมใจพัฒนา
โดย kobkul
0.00 22 ม.ค. 57 21 เม.ย. 57 09:40 น.
359 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ป่าฟื้น คนฟื้น ที่บ้านทุ่งยูง
โดย สมศักดิ์ สุขยูง
0.00 19 ม.ค. 57 21 เม.ย. 57 09:33 น.
360 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ร้อยเรียงวิถีชุมชน ชุบชีวิตแบบยั่งยืน คืนชุมชนสู่ธรรมชาติ
โดย takamkway
0.00 9 ก.พ. 57 21 เม.ย. 57 09:22 น.
361 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน บ้านอู่แก้วเป็นหมู่บ้านวิถีพอเพียง (ต่อยอด)
โดย vanee
0.00 18 ม.ค. 57 21 เม.ย. 57 08:58 น.
362 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน โครงการตลาดอาหารปลอดภัยของชุมชน ม.13 บ้านนา ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
โดย บ้านนา หมู่ที่ 13
0.00 19 ม.ค. 57 21 เม.ย. 57 08:50 น.
363 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน บ้านเหนือทุ่งคลองสวยรวยสมุนไพร
โดย autchariya
0.00 18 ม.ค. 57 21 เม.ย. 57 08:28 น.
364 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงบ้านในดอน
โดย kannika
0.00 18 ม.ค. 57 21 เม.ย. 57 08:28 น.
365 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน บ้านต้นมะขามเทศ น่าอยู่ สุขภาพดี ด้วยวิถีวัฒนธรรมชุมชน
โดย saiyai
0.00 19 ม.ค. 57 21 เม.ย. 57 08:04 น.
366 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน บ้านหาดสูงน่าอยู่มุ่งสู่สุขภาวะ
โดย siriton
0.00 19 ม.ค. 57 21 เม.ย. 57 07:08 น.
367 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน สร้างงานสานรอยยิ้มบ้านบางไร่
โดย enrich57
0.00 18 ม.ค. 57 21 เม.ย. 57 01:17 น.
368 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน สุไหงมาตี พลิกฟื้นชีวี ด้วยความพอเพียง
โดย bankuan
0.00 29 ม.ค. 57 20 เม.ย. 57 22:15 น.
369 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน บ้านหนองชีพูน เป็นบ้านอยู่เย็นเป็นสุข
โดย kanha57
0.00 18 ม.ค. 57 20 เม.ย. 57 22:12 น.
370 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน พลังแห่งความรัก ถักทอสายใย สานใจชุมชนบ้านปากคลอง
โดย สนานแก้ววิจิตร
0.00 18 ม.ค. 57 20 เม.ย. 57 22:10 น.
371 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน รวมพลัง สานสัมพันธ์สร้างสุขภาพคนเขาปูน
โดย sungvian
0.00 18 ม.ค. 57 20 เม.ย. 57 21:36 น.
372 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ปฏิรูปหัวลำภูสู่หมู่บ้านจัดการตนเอง(ต่อยอด)
โดย phusanisa_kaew
0.00 18 ม.ค. 57 20 เม.ย. 57 21:22 น.
373 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน โครงการนากอฮูแตรวมพลังสร้างฝันพลังสีขาว
โดย masanusi
0.00 20 ม.ค. 57 20 เม.ย. 57 21:02 น.
374 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน แนวทางร่วมสร้างชุมชนป้อมหกให้น่าอยู่ปีที่ 2 : ป้อมหก Eco planet ปฎิบัติการชุมชนรักษ์โลก(ต่อเนื่อง)
โดย pramwade
0.00 19 ม.ค. 57 20 เม.ย. 57 20:57 น.
375 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ดับบ้าน ดับคน กับวิถีชุมชนคนไทรงาม
โดย ไทรงาม
0.00 19 ม.ค. 57 20 เม.ย. 57 20:54 น.
376 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน บวร ไตรพลังสร้างสุขสู่บ้านนากวดน่าอยู่ (ต่อเนื่อง)
โดย wipha
0.00 19 ม.ค. 57 20 เม.ย. 57 20:38 น.
377 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน รองแง็งเยาวชน ต่อลมหายใจป่าชายเลน บ้านท่าน้ำเค็มใต้
โดย marama
0.00 28 ม.ค. 57 20 เม.ย. 57 20:33 น.
378 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน คลังอาหาร อยู่ดี กินดีที่บ้านหนองสีขวัญ
โดย tusanee
0.00 18 ม.ค. 57 20 เม.ย. 57 20:26 น.
379 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ควนขนุนปลอดขยะท้องถิ่นปลอดถัง
โดย chavaearb
0.00 20 ม.ค. 57 20 เม.ย. 57 20:14 น.
380 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน สวนผักคนเมืองชุมชนพรหมมานนท์ (ต่อเนื่อง)
โดย tosaphorn
0.00 31 ม.ค. 57 20 เม.ย. 57 18:42 น.
381 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ร่วมสร้างแผนชุมชนบ้านยางงามสู่ความพอเพียง
โดย yanatip
0.00 19 ม.ค. 57 20 เม.ย. 57 18:16 น.
382 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน บ้านป่าไหม้ร่วมใจนำป่าสาคูสร้างสุข
โดย siwapornsu
0.00 28 ม.ค. 57 20 เม.ย. 57 17:53 น.
383 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน สืบสานวิถีชีวิตคนต้นน้ำบ้านขุนคีรี
โดย wirat
0.00 29 ม.ค. 57 20 เม.ย. 57 17:48 น.
384 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน เยาวชนคนรักษ์คลองมีชีวิต บ้านคลองลาว
โดย Thanyaporn
0.00 18 ม.ค. 57 20 เม.ย. 57 17:22 น.
385 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน เกาะทองสมใหม่เกษตรอินทรีย์สร้างสุข
โดย เกาะทองสมใหม่
0.00 19 ม.ค. 57 20 เม.ย. 57 16:58 น.
386 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน เยาวชนสร้างอาชีพสู่ชุมชนออกศาลาเป็นสุข
โดย areeya
0.00 20 ม.ค. 57 20 เม.ย. 57 16:45 น.
387 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน บ้านบางสระ สาน 6 อ. สู่หมู่บ้านจัดการสุขภาพองค์รวม(ต่อยอด)
โดย bangsa
0.00 28 ม.ค. 57 20 เม.ย. 57 16:45 น.
388 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ชุมชนหอยราก สืบสานตำนานขนมลาสร้างสุข
โดย srisomboon
0.00 28 ม.ค. 57 20 เม.ย. 57 15:52 น.
389 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน บ้านโคกเหล็กพอเพียงหลีกเลียงสารเคมี (ต่อยอด )
โดย สรศักดี์ ช่วยชู
0.00 20 ม.ค. 57 20 เม.ย. 57 13:57 น.
390 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ไม่ระบุชื่อ
โดย
12,100.00 28 มี.ค. 2566
รวม 35,108,611.00