tune

เกษตรพอเพียงตามวิถีชุมชนบ้านพรุสมภาร

stars
1. ชื่อโครงการ
เกษตรพอเพียงตามวิถีชุมชนบ้านพรุสมภาร
ควรสั้น กระชับ เข้าใจง่าย และสื่อสาระของสิ่งที่จะทำอย่างชัดเจน ควรจะระบุชื่อชุมชนในชื่อโครงการเพื่อความสะดวกในการค้นหา
2558
คะแนน:
1
2
3
4
5
stars
2. พื้นที่ดำเนินงาน
จังหวัดอำเภอตำบลลักษณะพื้นที่
คะแนน:
1
2
3
4
5
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
คะแนน:
1
2
3
4
5
stars
4. วัตถุประสงค์และตัวชี้วัด
  • บอกจุดมุ่งหมายในการดำเนินงานโครงการ และสิ่งที่ต้องการให้เกิดผลจากการดำเนินงานโครงการ วัตถุประสงค์นี้จะต้อง เฉพาะเจาะจง วัดได้จริง แสดงโอกาสที่จะเกิดผลสำเร็จ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล ในระยะเวลาที่กำหนด
  • ตัวชี้วัด ให้ระบุความชัดเจนว่า เมื่อดำเนินการตามโครงการเสร็จแล้ว จะเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือบรรลุผลสำเร็จอะไรบ้างและมากน้อยเพียงใด และควรแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงเป็นรูปธรรมวัดผลได้ และระบุตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการทั้งในระดับผลผลิตและผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ / ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดเป้าหมาย 1 ปี
คะแนน:
1
2
3
4
5
stars
5. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวน(คน)
คะแนน:
1
2
3
4
5
stars
6. ระยะเวลาดำเนินงาน
15 กันยายน 2015
15 ตุลาคม 2016
คะแนน:
1
2
3
4
5
stars
7. วิธีการดำเนินงาน

รวมงบประมาณทุกกิจกรรมของแผนการดำเนินงาน จำนวน 0.00 บาท

ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุอื่น ๆรวมเงิน
ค่าใช้จ่าย (บาท) 43,200.00 3,500.00 114,250.00 28,220.00 23,000.00 212,170.00
เปอร์เซ็นต์ (%) 20.36% 1.65% 53.85% 13.30% 10.84% 100.00%
คะแนน:
1
2
3
4
5
stars
8. งบประมาณโครงการ
จำนวนงบประมาณที่ต้องการสนับสนุน จำนวน 199,770.00 บาท
คะแนน:
1
2
3
4
5
stars
9. ผลการดำเนินงานที่คาดหวัง
จำนวนคนในชุมชนจะรู้และเข้าใจถึงปัญหาอย่างแท้จริงมากขึ้น และสามารถมองเห็นอย่างชัดเจนขึ้นว่าแนวทางเกษตรพอเพียง สามารถช่วยแก้ปัญหาภายในครัวเรือนได้ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านค่าใช้จ่าย บัญหาเรื่องบุตรหลาน ปัญหาสุขภาพ และจะหันมาทำเกษตรพอเพียงมากขึ้น เช่น การปลูกผักสมุนไพร การเลี้ยงไก่บ้าน การเลี้ยงปลาดุก การเพาะเห็ดฟาง ฯลฯ ซึ่งจะทำให้ยอดจำนวนครอบครัวอยู่ดีมีสุขเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ชุมชนมีความเข้มแข็งในที่สุด
คะแนน:
1
2
3
4
5
stars
10. เอกสารประกอบโครงการ
คะแนน:
1
2
3
4
5