รายงานงบประมาณ/การจ่ายเงินของโครงการจำแนกตามพื้นที่

พื้นที่ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมจ่ายงบประมาณ%
ไม่ระบุจังหวัด 1,785,640.00 323,110.00 3,996,227.00 75,374.00 20,859.00 5,159,669.00 11,360,879.00 23,595,773.00 48%
จังหวัดกระบี่ 291,830.00 262,060.00 2,073,548.07 305,554.00 61,255.00 20,946.00 3,015,193.07 3,437,670.00 88%
จังหวัดชุมพร 1,042,999.00 991,389.00 7,938,249.00 1,749,930.00 75,780.00 355,216.05 12,153,563.05 15,054,740.00 81%
จังหวัดตรัง 392,330.00 98,395.00 2,333,094.00 286,532.00 18,133.00 18,600.00 3,147,084.00 5,435,211.00 58%
จังหวัดนครศรีธรรมราช 1,438,850.00 350,653.00 24,943,571.50 3,000,291.00 215,213.00 403,911.40 30,352,489.90 35,554,927.40 85%
จังหวัดนราธิวาส 986,853.00 965,623.00 6,739,452.00 2,835,357.00 232,344.00 333,047.00 12,092,676.00 17,155,921.00 70%
จังหวัดปัตตานี 1,657,116.00 765,963.00 7,971,386.74 3,312,236.00 1,281,925.00 337,363.00 15,325,989.74 23,551,515.00 65%
จังหวัดพังงา 425,626.00 151,010.00 1,504,669.00 282,179.00 190,792.00 23,450.00 2,577,726.00 2,982,656.00 86%
จังหวัดพัทลุง 1,878,425.00 1,077,454.00 8,885,322.00 1,748,997.90 119,522.00 322,993.00 14,032,713.90 33,764,211.00 42%
จังหวัดภูเก็ต 92,595.00 55,490.00 551,639.06 56,734.00 0.00 2,500.00 758,958.06 1,263,515.00 60%
จังหวัดยะลา 1,456,920.00 917,515.00 3,872,595.00 3,268,963.00 575,684.02 149,655.00 10,241,332.02 13,411,283.00 76%
จังหวัดระนอง 61,000.00 30,000.00 642,421.00 170,004.00 1,440.00 33,250.00 938,115.00 1,613,215.00 58%
จังหวัดสงขลา 2,122,765.00 503,446.00 8,460,154.68 1,442,610.50 190,814.00 270,840.00 12,990,630.18 23,634,840.00 55%
จังหวัดสตูล 1,973,523.00 747,690.00 13,893,528.13 1,998,782.35 94,286.00 186,516.00 18,894,325.48 21,324,276.00 89%
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 334,960.00 125,226.00 2,824,282.42 490,346.50 5,196.00 8,655.69 3,788,666.61 5,229,880.00 72%
รวม 15,941,432.00 7,365,024.00 96,630,139.60 21,023,891.25 3,083,243.02 7,626,612.14 151,670,342.01 227,009,633.40 67%
สัดส่วน(%) 11% 5% 64% 14% 2% 5% 100%