รายงานงบประมาณ/การจ่ายเงินของโครงการจำแนกตามพื้นที่

พื้นที่ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมจ่ายงบประมาณ%
ไม่ระบุจังหวัด 20,681,585.00 8,813,300.35 112,780,416.46 24,213,373.18 3,445,680.17 9,830,454.07 179,764,809.23 258,224,133.40 70%
จังหวัดกระบี่ 4,000.00 0.00 154,120.00 2,780.80 0.00 100.00 161,000.80 160,000.00 101%
จังหวัดชุมพร 312,607.00 18,374.00 1,887,694.00 300,880.00 23,340.00 46,805.00 2,589,700.00 2,580,000.00 100%
จังหวัดตรัง 92,250.00 29,400.00 359,630.60 116,129.78 0.00 70,964.95 668,375.33 930,200.00 72%
จังหวัดนครศรีธรรมราช 14,300.00 3,510.00 206,945.00 54,846.50 0.00 29,440.00 309,041.50 419,650.00 74%
จังหวัดนราธิวาส 16,850.00 6,200.00 175,244.00 45,906.00 12,300.00 3,500.00 260,000.00 260,000.00 100%
จังหวัดปัตตานี 169,720.00 75,874.00 1,004,417.00 180,189.50 21,200.00 46,599.26 1,497,999.76 1,479,590.00 101%
จังหวัดพังงา 32,800.00 33,700.00 109,503.00 58,827.00 0.00 4,450.00 239,280.00 240,000.00 100%
จังหวัดพัทลุง 289,480.00 116,508.00 836,712.38 305,120.00 17,720.00 104,708.00 1,670,248.38 1,848,555.00 90%
จังหวัดภูเก็ต 22,500.00 500.00 94,730.00 42,273.00 0.00 500.00 160,503.00 160,000.00 100%
จังหวัดยะลา 328,160.00 51,516.00 2,076,700.00 333,895.00 9,820.00 71,842.18 2,871,933.18 2,988,420.00 96%
จังหวัดสงขลา 90,490.00 23,425.00 294,471.00 130,837.00 3,041.00 31,780.00 574,044.00 2,210,910.00 26%
จังหวัดสตูล 619,218.00 120,149.00 611,165.00 213,529.00 87,722.24 112,229.71 1,764,012.95 2,118,450.00 83%
รวม 22,673,960.00 9,292,456.35 120,591,748.44 25,998,586.76 3,620,823.41 10,353,373.17 192,530,948.13 273,619,908.40 70%
สัดส่วน(%) 12% 5% 63% 14% 2% 5% 100%