รายงานงบประมาณ/การจ่ายเงินของโครงการจำแนกตามพื้นที่

พื้นที่ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมจ่ายงบประมาณ%
ไม่ระบุจังหวัด 18,321,664.00 8,303,996.00 104,828,447.37 22,883,914.25 3,306,137.22 9,526,280.63 167,170,439.47 252,385,918.40 66%
จังหวัดกระบี่ 4,000.00 0.00 85,520.00 2,780.80 0.00 0.00 92,300.80 160,000.00 58%
จังหวัดชุมพร 157,833.00 10,374.00 715,171.00 107,113.00 507.00 44,296.00 1,035,294.00 2,450,000.00 42%
จังหวัดตรัง 8,700.00 900.00 82,975.00 17,776.00 800.00 48,575.95 159,726.95 676,800.00 24%
จังหวัดนครศรีธรรมราช 6,000.00 0.00 115,900.00 10,851.00 0.00 10,480.00 143,231.00 240,000.00 60%
จังหวัดนราธิวาส 12,250.00 6,200.00 119,854.00 39,856.00 0.00 3,500.00 181,660.00 260,000.00 70%
จังหวัดปัตตานี 37,500.00 5,827.00 134,018.00 14,603.50 0.00 1,000.00 192,948.50 340,000.00 57%
จังหวัดพังงา 10,800.00 0.00 64,003.00 17,827.00 0.00 500.00 93,130.00 240,000.00 39%
จังหวัดพัทลุง 98,242.00 60,632.00 280,390.00 107,920.00 2,000.00 5,300.00 554,484.00 1,226,650.00 45%
จังหวัดภูเก็ต 8,400.00 500.00 44,730.00 22,996.00 0.00 0.00 76,626.00 160,000.00 48%
จังหวัดยะลา 218,710.00 41,916.00 1,465,497.00 258,374.00 39,746.00 98,592.00 2,122,835.00 2,988,420.00 71%
จังหวัดสงขลา 56,050.00 13,625.00 196,346.00 85,666.00 5,100.00 24,800.00 381,587.00 550,000.00 69%
จังหวัดสตูล 188,700.00 1,322.00 83,814.00 90,565.00 29,850.00 55,186.00 449,437.00 1,720,000.00 26%
รวม 19,128,849.00 8,445,292.00 108,216,665.37 23,660,242.55 3,384,140.22 9,818,510.58 172,653,699.72 263,397,788.40 66%
สัดส่วน(%) 11% 5% 63% 14% 2% 6% 100%