บทเรียนจาก..ทุ่งยาว

ถอดบทเรียน  โครงการสร้างคนรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพที่บ้านทุ่งยาว จากโครงการชุมชนน่าอยู่ภาคใต้ 2559  สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส.ม.อ.)