directions_run

โครงการส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนบ้านเหนือน้ำให้น่าอยู่

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนบ้านเหนือน้ำให้น่าอยู่
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 55-01849
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2555 - 31 ตุลาคม 2556
งบประมาณ 207,400.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายชนินทร์ ย่าหลี
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ หมู่ 4 บ้านเหนือน้ำ ต.พุมเรียง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
ละติจูด-ลองจิจูด 9.4050587504934,99.25833185789place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2555 28 ก.พ. 2556 1 ต.ค. 2555 28 ก.พ. 2556 0.00
2 1 มี.ค. 2556 31 ต.ค. 2556 1 มี.ค. 2556 31 ต.ค. 2556 0.00
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (207,400.00 บาท)

stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมของชุมชน
 • เกิดกลุ่มคน แกนนำ เครือข่ายในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนที่สามารถทำงานประสานกันได้ อย่างน้อย 15 คน
 • บังคับใช้กฎ ระเบียบ กติกา หรือแผนการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน
 • เพิ่มพื้นที่และจำนวนทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนจากการฟื้นฟู อย่างน้อย 5 ไร่
 • คนในชุมชนมีจิตสำนึกและเห็นคุณค่าของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2 เพื่อนำทรัพยากรที่เหลือใช้จากการประกอบอาชีพมาใช้ให้เกิดประโยชน์
 • สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับทรัพยากรที่เหลือใช้
 • สามารถสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคนต่างวัยในการทำงาน เด็กและผู้ใหญ่มีกิจกรรมร่วมกัน
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม

วัตถุประสงค์ข้อที่ 1

 1. ประชุมแกนนำโครงการและคณะทำงาน พร้อมเครือข่ายการทำงาน เพื่อทำความเข้าใจและวางแผนการทำงานร่วมกัน
 2. ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติ พื้นทีี่ทรัพยากร พื้นที่อนุรักษ์ แบบมีส่วนร่วมของคนในชุมชน
 3. ประชุมสรุปผลการจัดเก็บข้อมูลและจัดทำแผนที่ทรัพยากรของชุมชน
 4. ประชุมคณะทำงาน ชุมชนและเครือข่ายการทำงานเพื่อกำหนดกฎ ระเบียบ กติกา แผนก่ารดูแลจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน
 5. ประชุมคณะทำงานและเครือข่ายการทำงานเพื่อกำหนดบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ และสร้างกลไกในการดูแล เฝ้าระวังการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน
 6. จัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • กิจกรรมเยาวชนรักษ์ป่าชายเลน

 • กิจกรรมเยาวชนเรียนรู้เรือ่งปูแสมและระบบนิเวศน์ป่าชายเลน

วัตถุประสงค์ข้อที่ 2

 1. กิจกรรมเยาวชนเรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติและของเหลือใช้ในชุมชน
 2. กิจกรรมส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนคิดค้นรูปแบบการแปรรูปสิ่งของเหลือใช้จากการประกอบอาชีพ
  • การออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยการวาดภาพระบายสี
  • ทดลองประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ตามแบบที่เยาวชนและชุมชนได้ร่วมกันออกแบบไว้
  • ประเมินผลการผลิต นำผลิตภัณฑ์ที่ผลิตประเมินความพึงพอใจ
 3. กิจกรรมเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ นำเสนอสิ่งประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการคิดค้นของกลุ่มเยาวชน
 4. ส่งเสริมการรวมกลุ่มแม่บ้าน จัดทำสิ่งประดิษฐ์หรือผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการคิดค้นของเยาวชนออกจำหน่าย
  • อบรมพัฒนาทักษะของกลุ่มแม่บ้านและเยาวชน
  • ประชุมแกนนำโครงการและคณะทำงาน พร้อมเครือข่ายการทำงาน เพื่อทำความเข้าใจ ระดมความคิดเห็น และวางแผนการนำผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด
  • ทดลองผลิตและนำผลิตภัณฑ์ชุมชนออกจำหน่ายในชุมชน
 5. ประชุมคณะทำงานเพื่อสรุป ประเมินผล และวางแผนการทำงาน ทุกเดือน
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 31 ต.ค. 2555 16:40 น.