stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ ริมบาทวิถีสองฝั่งนทีเพื่อชีวีลูกเกาะเสือ
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 55-00996
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กรกฎาคม 2555 - 30 มิถุนายน 2556
งบประมาณ 207,700.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางนิตยา ชินวงศ์
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ บ้านเกาะเสือ หมู่ที่ 11 ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ละติจูด-ลองจิจูด 8.2241043990102,100.20015837848place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ก.ค. 2555 5 ธ.ค. 2555 1 ก.ค. 2555 5 ธ.ค. 2555 0.00
2 6 ธ.ค. 2555 30 มิ.ย. 2556 6 ธ.ค. 2555 30 มิ.ย. 2556 0.00
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (207,700.00 บาท)

stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อสร้างกลไกการทำงานร่วมสร้างริมบาทวิถี สองฝั่งนที เพื่อชีวีลูกเกาะเสือ ให้มีสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างสุขภาวะ ๔ มิติ ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง โดยเด็กและเยาวชนบ้านเกาะเสือร่วมกับทีมสภาผู้นำและเครือข่ายการพัฒนาของตำบล และอำเภอปากพนัง

๑.๑ มีสภาผู้นำเด็กและเยาวชนร่วมกับผู้ใหญ่ในการขับเคลื่อนให้ริมถนนและริมสองฝั่งคลองบ้านเกาะเสือมีภูมิทัศน์สวยงามมีต้นไม้กินได้ มีเนินดินปลูกผักปลอดสารพิษ ผักพื้นบ้านสู้ภัยธรรมชาติได้ และมีศาลาริมน้ำเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ สร้างสุขให้ทุกคนที่เข้ามาเยี่ยมเยียน 

2 เพื่อค้นหาหาภูมิปัญญาพื้นบ้านและสืบสานประเพณีท้องถิ่นโดยเด็กและเยาวชนผ่านการถ่ายทอดของผู้ใหญ่ เป็นตำนานบ้านเกาะเสือไว้ให้ลูกหลานได้เล่าสู่กันฟังอย่างภูมิใจ

๒.๑ มีเอกสารความรู้เผยแพร่ให้กับผู้สนใจและให้ลูกหลานได้เรียนเรื่องภูมิปัญญาสมุนไพรพื้นบ้านเป็นอาหารและยา ๒.๒ เด็กและเยาวชนสามารถถ่ายทอดภูมิปัญญาและวัฒนธรรมพื้นบ้านให้หมู่บ้านใกล้เคียงได้เรียนรู้และนำไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์ และสร้างเครือข่ายการพัฒนาเด็กและเ

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
 1. ประชุมผู้นำทำกิจกรรม
 2. ทำสองฝั่งคลองให้เป็นสวนครัวปลอดสารพิษ
 3. เด็กและเยาวชนใช้ความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงพัฒนาศาลาริมน้ำสวนหย่อมผักพื้นบ้านตามระดับชั้นบนกองดินแบ่งตามชั้นตามระดับความทนทานของน้ำ
 4. แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำปุ๋ยชีวภาพจากหอยเชอรี่
 5. ต้นแบบครอบครัวผักปลอดสารพิษ
 6. ติดตามเยี่ยมครอบครัวต้นแบบ
 7. ค้นหาภูมิปัญญาผักพื้นบ้านเป็นอาหารสมุนไพร
 8. เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของบ้านเกาะเสือ
 9. สอนลูกหลานได้เรียนรู้ภูมิปัญญาพื้นบ้านและอนุรักษ์แม่น้ำคลองสุขุม
 10. บวงสรวงแม่น้ำ ลอยกระทง กีฬาทางน้ำ มวยทะเล
 11. เสนอผลงานภูมิปัญญาและการประกวดการละเล่นและเครื่องจักรสานพื้นบ้าน
 12. ถอดบทเรียนการดำเนินโครงการ
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2555 13:32 น.