directions_run

สานสัมพันธ์คนสามวัยสืบสานตำรับสมุนไพรพื้นบ้าน

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ สานสัมพันธ์คนสามวัยสืบสานตำรับสมุนไพรพื้นบ้าน
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 55-01822
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2555 - 31 ตุลาคม 2556
งบประมาณ 164,080.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางอำนวย สุขหวาน
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ บ้านไกรไทย หมู่ที่ 4 ตำบลเขาพระบาท อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ละติจูด-ลองจิจูด 8.2345962458905,99.775543436313place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2555 4 มี.ค. 2556 1 ต.ค. 2555 4 มี.ค. 2556 0.00
2 5 มี.ค. 2556 30 ต.ค. 2556 5 มี.ค. 2556 30 ต.ค. 2556 0.00
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (164,080.00 บาท)

stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมและความสามัคคีของชาวบ้าน จากวิธีการคือช่วยกันฟื้นฟูภูมิปัญญาสมุนไพรท้องถิ่นให้ชาวบ้านในหมู่ที่ 4 บ้านไกรไทย ได้เรียนรู้และนำสมุนไพรมาใช้ประโยชน์เกิดความรัก หวงแหน สมุนไพรหายากในท้องถิ่น

1.1 มีแปลงปลูกสมุนไพรร้อยละ 30 ของครัวเรือน 1.2 มีแปลงสมุนไพรสำหรับเป็นแหล่งเรียนรู้หรือสืบทอดภูมิปัญญาชาวบ้าน ปลูกสมุนไพร 50 ชนิด

2 เพื่อให้ชาวบ้านสามารถบอกต่อการใช้สมุนไพรให้เกิดประโยชน์โดยถ่ายทอดความรู้จากปราชญ์ชาวบ้านสู่แกนนำครอบครัว แกนนำ อสม. ผู้นำชุมชนและคณะทำงาน สามารถสร้างเส้นทางสมุนไพรในชุมชนให้เกิดตำรับสมุนไพรได้ 3 ตำรับ

2.1 มีตำรับสมุนไพรบ้านไกรไทย 3 ตำรับ ได้แก่ลูกประคบสมุนไพร ชุดอบสมุนไพร ยาต้มสมุนไพร บำรุงเลือด 2.2มีปราชญ์ชุมชนด้านสมุนไพร 3 ตำรับ ตำรับละ 2 คน สามารถถ่ายทอดตำรับสมุนไพรให้ลูกหลานได้

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
  1. ประชุมคณะทำงานก่อนและหลังทำกิจกรรมเป็นประจำทุกเดือน
  2. ประชุมครั้งที่ 1 ชี้แจงกิจกรรมตามโครงการ และระดมสมองจัดทำเส้นทางสมุนไพร โดยเชิญปราชญ์ชุมชน แกนนำชุมชน
  3. ประชุมครั้งที่ 2 ประชุมเพื่อจัดทำคุ่มือสรรพคุณสมุนไพร
  4. ประชุมครั้งที่ 3 จัดกิจกรรมและเปลี่ยนเรียนรู้การปลูกพืชสมุนไพร และแบ่งกลุ่มปลูกสมุนไพร และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลสมุนไพร
  5. ประชุมครั้งที่ 4 จัดประชุมวิเคราะห์การใช้สมุนไพรชุมชน การพัฒนาแปลงสมุนไพรสาธิตในชุมชนและถ่ายทอดความรุู้เกี่ยวกับสมุนไพรสู่ประชาชน
  6. ประชุมครั้งที่ 5 ปราชญ์ชุมชนสอนแนะการแปรรูปสมุนไพร  การทำลูกประคบ
  7. ประชุมครั้งที่ 6 ปราชญ์ชุมชนสอนแนะการจัดทำชุดอบสมุนไพร
  8. ประชุมครั้งที่ 7 จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่ประชาชนเกี่ยวกับความรู้ สรรพคุณ โทษ ประโยชน์ และการแปรรูปสมุนไพร และสรุปผลการดำเนินกิจกรรม
  9. จัดกิจกรรมถอดบทเรียน เพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับฐานสมุนไพรในชุมชน
  10. สรุปผลการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ เปรียบเทียบก่อนและหลังดำเนินโครงการ
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2555 13:55 น.