directions_run

บางสระสัมพันธ์ออกกำลังกายร่วมกันผูกพันครอบครัว

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ บางสระสัมพันธ์ออกกำลังกายร่วมกันผูกพันครอบครัว
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 55-01824
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2555 - 31 ตุลาคม 2555
งบประมาณ 115,400.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางพรทิพย์ คงนก
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ บ้านบางสระ หมู่ที่ 9 ตำบลคลองกระบือ
ละติจูด-ลองจิจูด 8.3341401195954,100.16212485731place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2555 31 ธ.ค. 2555 1 ต.ค. 2555 31 ธ.ค. 2555 0.00
2 1 ม.ค. 2556 31 ต.ค. 2556 1 ม.ค. 2556 31 ต.ค. 2556 0.00
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (115,400.00 บาท)

stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว จากที่คนในครอบครัวได้ออกกำลังกายร่วมกัน
 1. พ่อแม่ลูก ร่วมกิจกรรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ ร้อยละ 10 ของครัวเรือน
 2. ชุมชนมีสถานที่ออกกำลังกายสาธารณะและทางเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ ช่วยกันทำ  1 แห่ง
2 เพื่อให้ประชาชนใช้เวลาว่างมาออกกำลังกายมากขึ้น
 1. เกิดกลุ่มออกกำลังกายตามธรรมชาติ อย่างน้อย 1 กลุ่ม
 2. จำนวนครอบครัว มีการออกกำลังกายสม่ำเสมอเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
 1. ประชุมแกนนำ 15 คนเพื่อวางแผนและมอบหมายแบ่งงาน
 2. จัดอบรมออกกำลังกายรูปแบบต่างๆ 3 วัน โดยเชิญวิทยากรภายนอก
 3. จัดประชุมแกนนำโครงการร่วมกับภาคีต่างๆในท้องที่เพื่อวางแผนกิจกรรมเดินวิ่ง
 4. จัดกิจกรรมร่วมพลังชุมชนกำหนด/สร้างทางเดินวิ่งในชุมชน
 5. จัดมหกรรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพในชุมชน 1 วัน(ครอบครัวสุขสันต์ร่วมพลังเดินว่ิงเพื่อสุขภาพ)
 6. จัดกิจกรรมออกกำลังกายตามกลุ่มและสถานที่กำหนดทุกวันและรับสมัครผู้เข้าประกวดออกกำลังกาย 7.จัดประกวดครอบครัวดีเด่นด้านออกกำลังกาย 4 แบบ ได้แก่ แอโรบิก มโนราห์ ไม้พลอง ยางยืด
 7. ถอดบทเรียนโครงการร่วมกับชุมชน 1 วัน
 8. สรุปกิจกรรม จัดทำรายงานโครงการ
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2555 13:58 น.