directions_run

บ้านเปี๊ยะหัวเนินน่าอยู่สะอาดตาปลอดภัยปลอดโรค

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ บ้านเปี๊ยะหัวเนินน่าอยู่สะอาดตาปลอดภัยปลอดโรค
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 55-01826
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2555 - 31 ตุลาคม 2556
งบประมาณ 187,300.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายประจักร์ แขดวง
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ พื้นที่หม่ที่ ๗ ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ละติจูด-ลองจิจูด 8.3290861868218,100.11398436725place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 พ.ย. 2555 31 มี.ค. 2556 1 พ.ย. 2555 31 มี.ค. 2556 0.00
2 1 เม.ย. 2556 31 ต.ค. 2556 1 เม.ย. 2556 31 ต.ค. 2556 0.00
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (187,300.00 บาท)

stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อให้ประชาชนร่วมมือกันจัดการขยะตามกลุ่มบ้านให้เอื้อต่อสุขภาพดี เกิดบ้านเปี้ยะหัวเนินน่าอยู่ สะอาดตา ปลอดภัย ปลอดโรค

๑.แกนนำกลุ่มบ้าน ๖ คน เป็นผู้นำในการจัดการขยะตามกลุ่มบ้านได้ ร้อยละ ๑๐๐

๒. ประชาชนในกลุ่มบ้านเข้าร่วมโครงการจัดการขยะ ร้อยละ ๕๐

๓.เกิดถนนพระราชดำริปลอดขยะ

๔.มีบ้านจัดการขยะดีเด่นเพื่อเป็นฐานเรียนรู้เรื่องการจัดการขยะ อย่างน้อย ๖ บ้าน

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม

๑.ประชุมคณะกรรมการ

๒.เก็บขยะทั่วหมู่บ้าน

๓.สอนการคัดแยกขยะให้กับผ็นำกลุ่มบ้าน

๔.ผู้นำกลุ่มบ้าน ไปสอนการจัดการขยะ ตามกลุ่มบ้านตนเอง

๕.ทำหลุมทิ้งขยะมีพิษของหมู่บ้าน

๖.สอนการทำแก๊สชีวมวล

๗.ประกวดสิ่งประดิษฐ์จากขยะ

๘.ถอดบทเรียนการดำเนินโครงการ

๙.คณะทำงานร่วมกันนำข้อมูลมาถอดบทเรียน

๑๐.สรุปผลการดำเนินงาน

stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2555 13:59 น.