stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ ศาลาเสวนาปลดหนี้
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 55-01827
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2555 - 31 ตุลาคม 2556
งบประมาณ 83,600.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางปราณี วางกลอน
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ บ้านมะม่วงขาว หมู่ที่ 4 ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
ละติจูด-ลองจิจูด 8.3980395026951,99.793664237857place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2555 28 ก.พ. 2556 1 ต.ค. 2555 28 ก.พ. 2556 0.00
2 12 มี.ค. 2556 31 ต.ค. 2556 12 มี.ค. 2556 31 ต.ค. 2556 0.00
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (83,600.00 บาท)

stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อปลดหนี้โดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

1.1 มีโชนครัวต้นแบบจำนวน 4 โชน 1.2 โชนเครือข่ายเรียนรู้และโชนขยายเศรษฐกิจพอเพียง  12 โชน

2 เพื่อใช้ศาลาเสวนาปลดหนี้ให้ได้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาคนพื้นที่ให้ลดการใช้จ่ายฟุ่มเฟือย และลดภาษีสังคมได้นำผลิตผลมาแลกเปลี่ยน จัดตลาดนัดชุมชน พืชผักปลอดสารพิษ ตรวจหาสารพิษตกค้างในพืชผัก จัดประกวดมอบรางวัลเกรียติบัตร

2.1. ผู้เข้าร่วมเสวนาเก็บแต้ม (คูปอง)
2.2. ครอบครัวต้นแบบ และครัวขยายเล่าสู่ลูกหลานบันทึก ครัวเครือข่ายปลดหนี้ไปทำตาม

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
  • เสาวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
  • แสดงสินค้าตลาดชุมชน
  • ประกวดผักปลอดสารพิษ เลี้ยงไก่ เป็ดเพื่อเพิ่มรายได้ในครัวเรือน
  • นำกลุ่มที่มีปัญหามาเสวนาพูดคุย เพื่อหาแนวทางแก้ไข
  • จัดกิจกรรม การทำบัญชีครัวเรือน
  • กิจกรรม ตั้งกติกาลดค่านิยมการจัดงาน เหมารถไปงานนอกสถานที่
  • กิจกรรมถุงเงินถุงทอง ครอบครัวต้นแบบในการออม
  • ติดตามประเมินผล
  • ถอดบทเรียน กลุ่มต้นแบบ ละกลุ่มขยายกิจกรรมที่ผ่านมา
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2555 14:00 น.