stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ สามวัยเพื่อสายน้ำท่าดี
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 55-01832
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2555 - 31 ตุลาคม 2556
งบประมาณ 96,300.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสมบูรณ์ มาศจร
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ ลำคลองทาดี (หมู่ที่ ๑ และ ๗) ตำบลท่าดี อ. ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช
ละติจูด-ลองจิจูด 8.3491280626365,99.773064872623place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2555 15 มี.ค. 2556 1 ต.ค. 2555 15 มี.ค. 2556 0.00
2 16 มี.ค. 2556 31 ต.ค. 2556 16 มี.ค. 2556 31 ต.ค. 2556 0.00
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (96,300.00 บาท)

stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อฟื้นฟูสายน้ำและระบบนิเวศคลองท่าดีให้มีความสมบูรณ์เหมือนในอดีต

๑. สายน้ำท่าดีมีความสมบูรณ์เป็นแหล่งสัตว์น้ำ มีป่าหัวสวนริมคลอง ๒. มีแผนผังป่าหัวสวนยาว ๗ ก.ม.

2 ฟื้นฟูประเพณีลอยแพเจ้าเจ็บเจ้าไข้

๑. มีการสืบทอดประเพณีลอยแพเจ้าเจ็บเจ้าไข้ เป็นประเพณีประจำหมู่บ้านไสขิง

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม

๑. ประชุมทีมคณะกรรมการก่อนและหลังทำกิจกรรทั้งหมดทุกเดือน  เพื่อเตรียมงาน ติดตามงาน ประเมินงานและมอบหมายหน้าที่ช่วยกันทำ ๑๒ ครั้ง ๒. เวทีสานสัมพันธ์ ๓ วัย เล่าเรื่องดีดี ระดมข้อมูลและความคิดเห็นแล้วแบ่งความรับผิดชอบเขตพื้นที่ กำหนดเนื้องานที่ต้องทำ กำหนดเวลาที่ต้องทำ  ผู้สูงอายุเล่า้รื่องการใช้ลำคลองเป็นเส้นทางคมนาคม(ล่องเรือเหนือ) คนวัยทำงานเล่าเรื่องสภาพแวดล้อมของลำคลองในอดีต เยาวชนร่วมเวมีรับฟัง ๓. ปลูกต้นไม้หัวสวน  ปลูกต้นไม้นานาพันธ์ ๑,๐๐๐ ต้น พื้นอาหาร ไม้ใช้สอย พืชสมุนไพรประจำถิ่น ไม้ยืนต้นเพื่อป้องกันน้ำกัดเซาะและผู้ปลูกซึ่งเป็นเจ้าของหัวสวนสมามารถนำไปใช้ประโยชน์ไได้ภายใต้กฏระเบียบของหมู่บ้าน มีการติดตามผลโดยที่ประชุมประจำเดือนของหมู่บ้าน ๔. บำรุงรักษา/ติดตามผล  ใช้การประชุมหมู่บ้านประจำเดือนเป็นเครื่ืองมือติดตามประเมินผล มีคณะกรรมการดำเนินงานประเมินผล ๕. จัดเวทีเล่าเรื่องตำนานและพิธีกรรม การลอยแพเจ้าเจ็บเจ้าไข้ ผู้ร่วมกิจกรรม ๑๐๐ คน ( ๑ วัน)  คนสูงวัยเล่าตำนานประเพณีลอยแพเจ้าเจ็บเจ้าไข้ คนวัยทำงานซึ่งเคยเห็นประเพณีเล่าเสริม เยาวชนจดบันทึกรายการ ๖. ฟื้นฟูพิธีกรรมลอยแพเจ้าเจ็บเจ้าไข้ โดยสร้างแพเจ้าเจ็บเจ้าไข้ ทำพิธีกรรมทางพุทธและพราหมณ์ กำหนดเวลา ๒ วันคือ ทำแพเจ้าเจ็บเจ้าไข้ ทำพิธีสมโภชน์ วันรุ่งขึ้นทำพิธีพราหมณ์และพิธีลอยแพเจ้าเจ็บเจ้าไข้ ๗. ถอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการ ๘. สรุและจัดทำเอกสารฉบับสมบูรณ์พร้อมเผยแพร่

stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2555 14:04 น.