directions_run

พัฒนาอาชีพเกษตรผสมผสานเพื่อเพิ่มรายได้บ้านกะโสม

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ พัฒนาอาชีพเกษตรผสมผสานเพื่อเพิ่มรายได้บ้านกะโสม
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 55-01868
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2555 - 31 ตุลาคม 2556
งบประมาณ 128,160.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสัจจา พิพัฒน์ผล
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ บ้านกะโสมเหนือ บ้านผู้ใหญ่ นายวิรัตน์ ใจกระจ่าง เลขที่ประจำตัวประชาชน 3800900394916 ที่อยู่ 26 หมู่ที่ 4 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80310 โทรศัพท์ 083-1825046 80310
ละติจูด-ลองจิจูด 8.050092946016,99.716759940982place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 3 ต.ค. 2555 10 มี.ค. 2556 3 ต.ค. 2555 10 มี.ค. 2556 0.00
2 13 พ.ค. 2556 30 ก.ย. 2556 13 พ.ค. 2556 30 ก.ย. 2556 0.00
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (128,160.00 บาท)

stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 .เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เรื่องเกษตรผสมผสานบนพื้นฐานทรัพยากรของชุมชน

1.1 ครัวเรือนเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 20 1.2 ครัวเรือนที่เข้าร่วมกิจกรรมร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการทำเกษตรผสมผสานกันทุกเดือน ร้อยละ 80

2 เพื่อให้ผู้ร่วมโครงการ มีรายได้เพิ่มจากการทำบัญชีครัวเรือน และเกษตรผสมผสาน เกิดอาหารปลอดภัยที่ผลิตขึ้นเองในชุมชน

2.1 มีปุ๋ยหมัก  ปุ๋ยพืช  และดินปลูกใช้ และจำหน่าย ร้อยละ 20 ของครัวเรือนในหมู่บ้านทั้งหมด 2.2 มีผลิตภัณฑ์จากแป้งสาคูและหัตกรรมจากสาคู  ไว้กิน  ใช้  และจำหน่าย ร้อยละ 20 ของครัวเรือนในหมู่บ้านทั้งหมด 2.3 มีการปลูกผักพื้นบ้าน  พืชสมุนไพร และพืชใช้สอย  ใช้กิน  และจำหน่าย ร้อยละ 20 ของครัวเรือนในหมู่บ้านทั้งหมด 2.3 มีการรวมกลุ่มเกษตรผสมผสานดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อย 2 กลุ่ม

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2555 14:07 น.