directions_run

เกษตรปลูกผักและสมุนไพรปลอดสารเคมีไม่มีสารพิษใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ เกษตรปลูกผักและสมุนไพรปลอดสารเคมีไม่มีสารพิษใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 55-01907
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2555 - 31 ตุลาคม 2556
งบประมาณ 107,190.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสมพงศ์ กลอนสม
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ บ้านสาคูเหนือ หมู่ที่ 10 ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
ละติจูด-ลองจิจูด 8.3110815926446,99.727746269125place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2555 12 มี.ค. 2556 1 ต.ค. 2555 12 มี.ค. 2556 0.00
2 13 มี.ค. 2556 31 ต.ค. 2556 13 มี.ค. 2556 31 ต.ค. 2556 0.00
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (107,190.00 บาท)

stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อพัฒนาให้เป็นหมู่บ้านทำการเกษตรแบบปลอดสารเคมี ไม่มีสารพิษ ใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจแบบพอเพียง
 1. ครัวเรือนเข้าร่วมโครงการ 100 ครัวเรือน
 2. ครัวเรือนเข้าร่วมโครงการ เข้าอบรม และสร้างกระบวนการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการทำโครงการ ร้อยละ 80
 3. มีศูนย์เรียนรู้เรื่องการปลูกผักแบบปลอดสารเคมี ไม่มีสารพิษ ใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง  1 แห่ง
 4. มีเกษตรกรตัวอย่างในการทำการเกษตรตามโครงการ 30 ครัวเรือน
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
 • ประชุมคณะทำงาน (คณะกรรมการโครงการฯ)
 • จัดเวทีชี้แจงโครงการฯ
 • ตรวจหาสารเคมีตกค้างในพืชผักก่อนดำเนินโครงการฯ
 • กิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการจัดทำบัญชี
 • จัดเวทีให้ความรู้เรื่องดิน การผลิตและการใช้ปุ๋ยหมัก (ปุ๋ยน้ำ)
 • จัดเสวนาเรื่องการทำการเกษตรแบบปลอดสารพิษ
 • แบ่งกลุ่มครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการฯ
 • กิจกรรมการตรวจเยี่ยมแปลงผัก
 • สรุปและติดตามผลการดำเนินงาน
 • คัดเลือกครัวเรือนต้นแบบในโครงการฯ
 • จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ประจำหมู่บ้าน 1 แห่ง
 • ถอดบทเรียนการดำเนินโครงการ
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2555 14:11 น.