directions_run

ตู้เย็นข้างบ้านคลังอาหารในสวนลดโรคอ้วนในชุมชน

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ ตู้เย็นข้างบ้านคลังอาหารในสวนลดโรคอ้วนในชุมชน
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 55-01915
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2555 - 31 ตุลาคม 2556
งบประมาณ 213,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสุจินตนา ไพศาล
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ หมุู่ 6 บ้านห้วยหินลับ ต . ทุ่งใส อ. สิชล จ.นครศรีธรรมราช โทร. 081-970-1665
ละติจูด-ลองจิจูด 9.0523018030201,99.838982841373place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2555 10 ม.ค. 2556 1 ต.ค. 2555 10 ม.ค. 2556 0.00
2 11 ม.ค. 2556 31 ต.ค. 2556 11 ม.ค. 2556 31 ต.ค. 2556 0.00
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (213,000.00 บาท)

stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ เรียนรู้ปลอดโรคอ้วน

๑.กลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ ๗๐ ลดโรคอ้วนได้ ๒.กลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ ๗๐ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ ๓.สมาชิกในกลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ ๗๐ออกกำลังกาย

2 เพื่อให้มีการสืบทอดวัฒนธรรมการบริโภค

๑.สมาชิกกลุ่มเป้าหมายปลูกผัก สมุนไพร ลดความอ้วน ร้อยละ ๗๐
๒.สมาชิกในกลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมกิจกรรมและสามารถกำหนดเมนูลดความอ้วน ร้อยละ ๗๐ ๓.สมาชิกกลุ่มเป้าหมาย จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๗๐บริโภคพืนที่รักษาโรคอ้วน

3 เพื่อสร้างบุคคลต้นแบบและพร้อมถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับชุมชนและนอกชุมชน

๑.สมาชิกกลุ่มเป้าหมาย เป็นบุคคลต้นแบบสุขภาพดี จำนวน ๕ คน ๒.สมาชิกกลุ่มเป้าหมายสามารถถ่ายทอดความรู้ให้บุคคลในชุมชนได้ร้อยละ ๗๐ ๓.กลุ่มเป้าหมายภายนอกชุมชนเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องสุขภาพร้อยละ ๗๐

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
 • กิจกรรมที่        เตรียมชุมชนให้มีความพร้อม
 • กิจกรรมที่    1  ประเมินดัชนีมวลกาย
 • กิจกรรมที่    2  การออกกำลังกาย
 • กิจกรรมที่    3  สำรวจพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ของคนอ้วน
 • กิจกรรมที่    4  สร้างกระบวนการปลูก
 • กิจกรรมที่    5  ร่วมดิดรวมทำรวมกัน    สรรหา
 • กิจกรรมที่    6  บริโภคอาหารลดความอ้วน
 • กิจกรรมที่    7  สร้างกระบวนการหมัก
 • กิจกรรมที่    8  เศษทองคำในงานประเพณี
 • กิจกรรมที่    9  ของดีจากบ้านและชุมชน
 • กิจกรรมที่  10  ขยับขยายพันธ์พืช
 • กิจกรรมที่  11  คลังอาหารในสวน
 • กิจกรรมที่  12  เตรียมความพร้อมการเป็นต้นแบบ
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2555 14:12 น.