stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ คูเชื่อมคนกองพลน่าอยู่
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 55-01998
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2555 - 31 ตุลาคม 2556
งบประมาณ 154,400.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางทิพย์ นิหะ
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ บ้านเทพสตรี หมู่ที่ 9 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ละติจูด-ลองจิจูด 8.1534213655682,99.6178829879place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2555 1 ก.พ. 2556 1 ต.ค. 2555 1 ก.พ. 2556 0.00
2 3 ก.พ. 2556 4 ต.ค. 2556 3 ก.พ. 2556 4 ต.ค. 2556 0.00
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (154,400.00 บาท)

stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อให้คูเชื่อมคน แม่บ้านและกำพลที่ว่างจากการทำงานมาปรับสภาพแวดล้อม ทำคูคลองเป็นคูคลองกินได้ มีแปลงผักปลอดสารพิษ

1.1 เกิดคูเชื่อมคนในกองพล 5 คู นำร่อง 1.2 มีคนต้นแบบทำแปลงผักรอบคู 5 คน

2 เพื่อขยายผลแปลงผักปลอดสารพิษไปเป็นหลังบ้านพักกินได้

2.1 มีหลังบ้านพักกินได้ต้นแบบ 10 หลัง

2.2 มีกองทุนสวัสดิการครอบครัวกองพลมาจากผลผลิตของหลังบ้านกินได้ 1 กองทุน

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม

ปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมข้างคูให้เป็นแปลงผักปลอดสารพิษ นำวัชพืชที่ได้จากคูคลองมา ทำปุ๋ยหมัก
นำเศษอาหารในครัวเรือน และโรงเลี้ยง  มาทำน้ำหมักชีวภาพ  และ น้ำหมักขับไล่ศตรูพืช

stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2555 14:14 น.