stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ ครอบครัวอาสาสร้างสุขภาพดีที่บ้านใต้
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 55-01893
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2555 - 31 ตุลาคม 2556
งบประมาณ 163,820.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวธัญดารัตน์ บัวแก้ว
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ บ้านใต้ ม.4 ต.วังมะปรางเหนือ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 92220
ละติจูด-ลองจิจูด 7.729023,99.41288place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2555 28 ก.พ. 2556 1 ต.ค. 2555 28 ก.พ. 2556 0.00
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (163,820.00 บาท)

stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
 1. จัดเวทีเรียนรู้ทำความเข้าใจโครงการร่วมกับหน่วยงานในการหนุนเสริม
 2. ประชุมออกแบบครอบครัวอาสา สร้างสุขภาพดีบ้านใต้
 3. ประชุมค้นหาแบบอย่างด้านสงเสริมสุขภาพดีบ้ายใต้
 4. ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครครอบครัวผู้เข้าร่วมสนใจเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ
 5. เวทีเรียนรู้โทษภัยจากสารเคมีในอาหารและพฤติกรรม บริโภคอารเสี่ยงทำลายสุขภาพ
 6. เวทีเรียนรู้ปลูกพืชผักสมุนไพรครัวเรือน
 7. ครัวเรือนอาสาทำแปลงสาธิตพืชผักสมุนไพรของหมุ่ 4 บ้านใต้
 8. ครัวเรือนปลุกพืชผักสมุนำพรครัวเรือนอาสา ปลูกพืชสมุนไพรประจำครัวเรือน
 9. เวทีแลกเปลี่ยนการปลูกพืชผักครัวเรือนสมุนไพร 3 เดือนครั้ง
 10. เวทีสรุปความรุ้การปลูกครัวเรือน ปลุกพืชผักสมุนไพนของครอบครัวอาสา
 11. ครอบครัวการออกกำลังกาย ตามความถนัด
 12. ขณะทำงานลงเยี่ยม ตามครอลครัวอาสา 4ครั้ง ในดตรงการ
 13. ประชุมศาลานิมนต์พระมาทำบุญประจำเดือน
 14. เวทีประชาคมการเรียนรู้สู่ประชาคมท้องทิ่น
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2555 09:29 น.