stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ บ้านบางนาวจัดการแหล่งอาหารชุมชนสร้างสุข
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 55-01777
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2555 - 31 ตุลาคม 2556
งบประมาณ 185,100.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายธรรมวิชย์ คงชุม
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ บ้านบางนาว หมู่ที่ 2 ต.วังมะปรางเหนือ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 92220
ละติจูด-ลองจิจูด 7.7001046588481,99.388847507812place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2555 28 ก.พ. 2556 1 ต.ค. 2555 28 ก.พ. 2556 0.00
2 1 มี.ค. 2556 30 ก.ย. 2556 1 มี.ค. 2556 30 ก.ย. 2556 0.00
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (185,100.00 บาท)

stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อสร้างครอบครัวแกนนำรักสุขภาพ
 1. มีครอบครัวแกนนำรักสุขภาพชุมชน 30 ครอบครัว
 2. ครอบครัวแกนนำรักสุขภาพปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ 30 ครอบครัว
 3. แกนนำครอบครัวแกนนำรักสุขภาพกมีความรู้โทษภัยสารเคมี
 4. สมาชิกครอบครัวแกนนำรักสุขภาพออกกำลังกายตามความถนัดสัปดาห์ละอย่างน้อย 3 ครั้ง
 5. สมาชิกครอบครัวแกนนำรักสุขภาพเข้าร่วมการพัฒนาพื้นที่สาธารณะประโยชน์ของชุมชนทุก 3 เดือน
2 เพื่อพัฒนาพื้นที่สาธารณะแหล่งน้ำห้วยน้ำดำเป็นแหล่งอาหารชุมชน
 1. แหล่งน้ำสาธารณะห้วยน้ำดำพัฒนาเป็นแหล่งอาหารชุมชนที่มีทั้งพืชกินได้/พืชสมุนไพร/ปลา
 2. มีคณะกรรมการแหล่งอาหารชุมชนห้วยน้ำดำ
 3. มีกติกาการใช้ประโยชน์ของแหล่งอาหารชุมชนห้วยน้ำดำ
 4. มีฐานข้อมูลแหล่งอาหารชุมชนห้วยน้ำดำ
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
 1. ประชุมคณะทำงานร่วมกับหน่วยงานพัฒนาในพื้นที่ 2 ครั้ง
 2. ประชาคมหมู่บ้านรับสมัครครอบครัวเข้าร่วมโครงการ
 3. ประชุมครอบครัวแกนนำรักสุขภาพคนบางนาว
 4. อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ด้านสุขภาพและด้านเกษตร
 5. ครอบครัวแกนนำปฏิบัติการปรับเปลี่ยนสุขภาพชุมชน
 6. ประชุมแลกเปลี่ยนครอบครัวแกนนำสุขภาพทุก 3 เดือน
 7. ประชุมคณะทำงานโครงการร่วมกับภาคีพัฒนาในพื้นที่หารือแนวทางการพัฒนาห้วยน้ำดำเป็นแหล่งอาหารชุมชน
 8. เวทีประชาคมหมู่บ้านหารือแนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำห้วยน้ำดำ
 9. กิจกรรมพัฒนาปรับสภาพแหล่งน้ำห้วยน้ำดำเป็นแหล่งอาหารชุมชน 2 ครั้ง
 10. กิจกรรมทำแปลงพืชผักสมุนไพร
 11. ครอบครัวแกนนำพัฒนาแหล่งน้ำห้วยน้ำดำเป็นแหล่งอาหารชุมชน
 12. กิจกรรมจัดทำฐานข้อมูลแหล่งอาหารชุมชน
 13. ประชุมคณะทำงานโครงการสรุปผลการดำเนินงาน 2 ครั้ง ( 6 เดือนและปลายปี)
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2555 09:30 น.