stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ วงเวียนสุขภาพลดเสี่ยงลดโรค
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 55-01917
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2555 - 31 ตุลาคม 2556
งบประมาณ 162,400.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายอาเขตร์ หมัดเจะเร๊ะ
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ ชุมชนคลองผ่าน เทศบาลคลองแงะ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
ละติจูด-ลองจิจูด 6.7885027800672,100.44332275391place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2555 31 มี.ค. 2556 1 ต.ค. 2555 31 มี.ค. 2556 0.00
2 31 มี.ค. 2556 31 ต.ค. 2556 31 มี.ค. 2556 31 ต.ค. 2556 0.00
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (162,400.00 บาท)

stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อให้ประชาชนทั่วไป / กลุ่มเสี่ยงมีสุขภาพที่ดีขึ้น
  1. น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม

  2. โรคความดันโลหิต/เบาหวานลดลงร้อยละ 70 หรือสามารถควบคุมได้

2 เพื่อให้ประชาชนทั่วไป / กลุ่มเสี่ยงได้ศึกษาวิธีปฏิบัติตัวในโครงการวงเวียนสุขภาพลดเสี่ยงลดโรคได้อย่างถูกวิธี

1.  มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้น

2.  มีการดูแลสุขภาพร่างกายมากขึ้น เช่น ออกกำลังกาย เป็นต้น

3.  หลักสูตรการดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพร

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
  • จัดประชุมเวทีทำความเข้าใจ
  • ประชาสัมพันธ์รับสมัครสมาชิก
  • กิจกรรมตรวจวัดรอบเอววัดน้ำหนักและวัดความดันวัดน้ำตาลในเลือด
  • ปลูกผัก
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2555 09:45 น.