โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 55-01864
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2555 - 31 ตุลาคม 2556
งบประมาณ 212,900.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายเจริญ รามณีย์
พี่เลี้ยงโครงการ นายไพฑูรย์ ทองสม
พื้นที่ดำเนินการ พื้นที่ ม.6 ต.เกาะต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง บริเวณอ่างเก็บน้ำป่าพะยอม
ละติจูด-ลองจิจูด 7.755898,99.814224
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 พ.ย. 2555 15 มี.ค. 2556 1 พ.ย. 2555 15 มี.ค. 2556 85,160.00
2 16 มี.ค. 2556 30 ก.ย. 2556 16 มี.ค. 2556 30 ก.ย. 2556 106,450.00
3 1 ต.ค. 2556 30 พ.ย. 2556 21,290.00
รวมงบประมาณ 212,900.00

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 0
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำของชุมชน

1.1 ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ

1.2 จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมร่วมกันของคนในชุมชน

2 เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อ่างเก็บน้ำป่าพะยอม ให้เอื้อต่อสุขภาวะของคนในชุมชน

2.1 ร้อยละของพื้นที่เส้นทางท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ได้รับการพัฒนาต่อพื้นที่ทั้งหมด

2.2 ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้ประโยชน์จากเส้นทางท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

3 เพื่อให้เกิดกลไกการจัดการป่าต้นน้ำอย่างยั่งยืน

3.1 จำนวนภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมเป็นกลไกการดำเนินงานกองทุนเส้นทางท่องเที่ยวป่าต้นน้ำ

3.2 จำนวนอาสาสมัครนำเที่ยวเชิงอนุรักษ์

4 เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการฯ

4.1 การเข้าร่วมประชุมกับสจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด

4.2 มีภาพถ่ายการดำเนินกิจกรรมตลอดโครงการ มีป้ายสถานที่นี้ปลอดบุหรี่แสดงในสถานที่จัดประชุม/ในชุมชน มีการจัดส่งรายงานความก้าวหน้าและรายงานฉบับสมบูรณ์ให้กับสสส.

วัตถุประสงค์ของโครงการ (บรรยาย)

1.เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำของชุมชน

2.เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อ่างเก็บน้ำป่าพยอม ให้เอื้อต่อสุขภาวะของคนในชุมชน

3.เพื่อให้เกิดกลไลการจัดการป่าต้นน้ำอย่างยั่งยืน

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
3 พ.ย. 55 ประชุมปฐมนิเทศโครงการ 3 10,000.00 3,200.00
7 พ.ย. 55 ประชุมคณะทำงานประจำเดือน 15 1,850.00 4,620.00
24 พ.ย. 55 สำรวจข้อมูลทรัพยากรการท่องเที่ยวของชุมชน 20 45,200.00 43,200.00
15 ธ.ค. 55 เวทีคืนข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติสู่ชุมชน 80 24,300.00 25,620.00
17 ม.ค. 56 ติดตามโครการร่วมกับ สจรส. 3 0.00 2,500.00
6 มี.ค. 56 ติดตามโครการร่วมกับ สจรส. 3 0.00 2,500.00
23 มี.ค. 56 ประชุมคณะทำงานประจำเดือน 15 1,850.00 1,640.00
12 เม.ย. 56 เวทียกร่างข้อบังคับและแนวทางการบริหารจัดการเส้นทางการท่องเที่ยว 40 11,200.00 11,460.00
27 เม.ย. 56 ประชุมคณะทำงานประจำเดือน 15 1,850.00 2,110.00
2 พ.ค. 56 เวทีพิจารณาข้อบังคับการใช้ประโยชน์เส้นทางท่องเที่ยวชุมชน 100 19,500.00 22,600.00
25 พ.ค. 56 ประชุมคณะทำงานประจำเดือน 15 1,850.00 1,870.00
9 มิ.ย. 56 ลงแขกปรับปรุงและพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยว ครั้งที่ 4 20 40,800.00 43,580.00
22 มิ.ย. 56 ประชุมคณะทำงานประจำเดือน 15 1,850.00 1,680.00
11 ก.ค. 56 กิจกรรมยื่นข้อเสนอแนวทางมาตรการบริหารจักการการท่องเที่ยวชุมชนแบบมีส่วนร่วมต่อท้องถิ่น 20 1,700.00 2,500.00
27 ก.ค. 56 ประชุมคณะทำงานประจำเดือน 15 1,850.00 1,670.00
24 ส.ค. 56 ประชุมคณะทำงานประจำเดือน 15 1,850.00 1,880.00
20 ก.ย. 56 กิจกรรมรณรงค์การท่องเที่ยววิถีชุมชน 100 35,000.00 34,220.00
28 - 29 ก.ย. 56 สรุปโครงการและสังเคราะห์ชุดความรู้ร่วมกับ สจรส. 3 0.00 3,300.00
28 ก.ย. 56 ประชุมคณะทำงานประจำเดือน 15 1,850.00 1,810.00
รวม 512 0.00 0 0.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

-ประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามการดำเนินโครงการและสร้างการมีส่วนร่วม

-รับสมัครอาสาสมัครนำเที่ยวเชิงอนุรักษ์และลงพื้นที่สำรวจข้อมูลฐานทรัพยากรการท่องเที่ยวของชุมชนประกอบด้วย ข้อมูลสถานการณ์แหล่งต้นน้ำ ข้อมูลพืชสมุนไพรและพันธุ์พืชหายากในพื้นที่ ข้อมูลสัตว์บกและสัตว์น้ำ ข้อมูลเส้นทางที่สามารถพัฒนาเป็นเส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ได้

-เวทีคืนข้อมูลฐานทรัพยากรธรรมชาติบ้านปากเหมืองสู่ชุมชน โดยนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจมานำเสนอและร่วมกันวิเคราะห์หาสาเหตุรวมถึงแนวทางการดำเนินการต่อไปเพื่อให้เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเหล่านั้น

-กิจกรรมรณรงค์การท่องเที่ยววิถีชุมชนคนบางเหรียง-วังเลน ตามรูปแบบที่ได้จากเวทีคืนข้อมูลชุมชน

-ลงแขกปรับปรุงและพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนตามที่ชุมชนกำหนดเองจำนวน 4 ครั้ง

-กิจกรรมเวทียกร่างข้อบังคับและแนวทางการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาอ่างเก็บน้ำโดยชุมชนมีส่วนร่วม

-เวทีประชาพิจารณาร่างข้อบังคับการใช้ประโยชน์เส้นทางท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และการมีส่วนร่วมในกองทุนเส้นทางท่องเที่ยวป่าต้นน้ำ

-กิจกรรมสรุปบทเรียนและยื่นข้อเสนอแนวทางและมาตรการการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำไปออกเป็นข้อบัญญัติของเทศบาลหรือนำไปบรรจุในแผนพัฒนาตำบลต่อไป

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย ไพฑูรย์ (พัทลุง) ไพฑูรย์ (พัทลุง) เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2555 09:45 น.