directions_run

โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 55-01864
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2555 - 31 ตุลาคม 2556
งบประมาณ 212,900.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายเจริญ รามณีย์
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นายไพฑูรย์ ทองสม
พื้นที่ดำเนินการ พื้นที่ ม.6 ต.เกาะต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง บริเวณอ่างเก็บน้ำป่าพะยอม
ละติจูด-ลองจิจูด 7.755898,99.814224place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 พ.ย. 2555 15 มี.ค. 2556 1 พ.ย. 2555 15 มี.ค. 2556 85,160.00
2 16 มี.ค. 2556 30 ก.ย. 2556 16 มี.ค. 2556 30 ก.ย. 2556 106,450.00
3 1 ต.ค. 2556 30 พ.ย. 2556 21,290.00
รวมงบประมาณ 212,900.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำของชุมชน

1.1 ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ

1.2 จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมร่วมกันของคนในชุมชน

2 เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อ่างเก็บน้ำป่าพะยอม ให้เอื้อต่อสุขภาวะของคนในชุมชน

2.1 ร้อยละของพื้นที่เส้นทางท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ได้รับการพัฒนาต่อพื้นที่ทั้งหมด

2.2 ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้ประโยชน์จากเส้นทางท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

3 เพื่อให้เกิดกลไกการจัดการป่าต้นน้ำอย่างยั่งยืน

3.1 จำนวนภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมเป็นกลไกการดำเนินงานกองทุนเส้นทางท่องเที่ยวป่าต้นน้ำ

3.2 จำนวนอาสาสมัครนำเที่ยวเชิงอนุรักษ์

4 เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการฯ

4.1 การเข้าร่วมประชุมกับสจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด

4.2 มีภาพถ่ายการดำเนินกิจกรรมตลอดโครงการ มีป้ายสถานที่นี้ปลอดบุหรี่แสดงในสถานที่จัดประชุม/ในชุมชน มีการจัดส่งรายงานความก้าวหน้าและรายงานฉบับสมบูรณ์ให้กับสสส.

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม

-ประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามการดำเนินโครงการและสร้างการมีส่วนร่วม

-รับสมัครอาสาสมัครนำเที่ยวเชิงอนุรักษ์และลงพื้นที่สำรวจข้อมูลฐานทรัพยากรการท่องเที่ยวของชุมชนประกอบด้วย ข้อมูลสถานการณ์แหล่งต้นน้ำ ข้อมูลพืชสมุนไพรและพันธุ์พืชหายากในพื้นที่ ข้อมูลสัตว์บกและสัตว์น้ำ ข้อมูลเส้นทางที่สามารถพัฒนาเป็นเส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ได้

-เวทีคืนข้อมูลฐานทรัพยากรธรรมชาติบ้านปากเหมืองสู่ชุมชน โดยนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจมานำเสนอและร่วมกันวิเคราะห์หาสาเหตุรวมถึงแนวทางการดำเนินการต่อไปเพื่อให้เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเหล่านั้น

-กิจกรรมรณรงค์การท่องเที่ยววิถีชุมชนคนบางเหรียง-วังเลน ตามรูปแบบที่ได้จากเวทีคืนข้อมูลชุมชน

-ลงแขกปรับปรุงและพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนตามที่ชุมชนกำหนดเองจำนวน 4 ครั้ง

-กิจกรรมเวทียกร่างข้อบังคับและแนวทางการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาอ่างเก็บน้ำโดยชุมชนมีส่วนร่วม

-เวทีประชาพิจารณาร่างข้อบังคับการใช้ประโยชน์เส้นทางท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และการมีส่วนร่วมในกองทุนเส้นทางท่องเที่ยวป่าต้นน้ำ

-กิจกรรมสรุปบทเรียนและยื่นข้อเสนอแนวทางและมาตรการการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำไปออกเป็นข้อบัญญัติของเทศบาลหรือนำไปบรรจุในแผนพัฒนาตำบลต่อไป

stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2555 09:45 น.