directions_run

โครงการสร้างสุขภาวะเกษตรกร ลดใช้สารเคมีทางการเกษตร

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการสร้างสุขภาวะเกษตรกร ลดใช้สารเคมีทางการเกษตร
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 55-01789
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2555 - 31 ตุลาคม 2556
งบประมาณ 213,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายภูมิปัญญา หมัดหลี
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 6 บ้านบนควน หมู่ที่ 7 บ้านคลองกั่ว หมู่ที 10 บ้านเขาสอยดาว หมู่ที่ 3 บ้านนาลึก หมู่ที่ 4 โรงเรียนบ้านเขาพระ เเละหมู่ที่ 11 โรงเรียนศึกษาศาสตร์ ตำบลเขาพระ อำเภอรัตภูมิ จำงหวัดสงขลา
ละติจูด-ลองจิจูด 7.0796407642955,100.20439291596place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2555 15 มี.ค. 2556 1 ต.ค. 2555 15 มี.ค. 2556 0.00
2 16 มี.ค. 2556 30 ก.ย. 2556 16 มี.ค. 2556 30 ก.ย. 2556 0.00
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (213,000.00 บาท)

stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อให้ชาวบ้านมีพฤติกรรมลดการใช้สารเคมีในการทำเกษตร
 1. ร้อยละ 70 ของชาวบ้านที่เข้าร่วมโครงการมีพฤติกรรมลด ละ การใช้สารเคมี
 2. เกิดแปลงเกษตรต้นแบบด้านการปลูกผักและผลไม้ที่ไม่ใช้สารเคมี จำนวน  50 ครัวเรือน
 3. เกิดการรวมกลุ่มของเกษตรกรที่ปลูกผักผลไม้ไม่ใช้สารเคมี
 4. เยาวชนเกิดทักษะการเก็บและรวบรวมข้อมูล
2 เพื่อพัฒนารูปแบบการกระจายสินค้าทางการเกษตรที่ปลอดสาร
 1. เกิดจุดจำหน่ายผักปลอดสารพิษ ผักพื้นบ้านในรูปแบบตลาดชุมชน ตลาดจำหน่ายผักในโรงพยาบาล ตลาดในโรงเรียน ตลาดหน้าอำเภอรัตภูมิ หรือตลาดข้างโรงพยาบาลรัตภูมิ
 2. เกิดการวางแผนการผลิตผักปลอดสารพิษและผักพื้นบ้าน
 3. เกิดชุดความรู้รูปแบบการกระจายสินค้าทางการเกษตรที่ปลอดสาร จำนวน 1 ชุด
3 เพื่อพัฒนานโยบายของชุมชนที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการปลูกผักปลอดสาร ผักพื้นบ้าน
 1. โรงเรียนในพื้นที่มีผักพื้นบ้านมาเป็นส่วนประกอบของอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียนและมีแปลงผักพื้นบ้านเพื่อการเรียนรู้ไว้ในโรงเรียน
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
 • กิจกรรมที่ 1    อมรมเชิงปฎิบัติการ
 • กิจกรรมที่ 2    การจัดทำข้อมูลสถานการณ์ การใช้สารเคมี,สถานการณ์สุขภาวะ
 • กิจกรรมที่ 3    การพัฒนาช่องทางการจำหน่ายผักพื้นบ้าน
 • กิจกรรมที่ 4    พัฒนายุวเกษตรน้อย
 • กิจกรรมที่ 5    จัดทำเมนูผักปลอดสารพิษในอาหาร
 • กิจกรรมที่ 6    ผู้บริโภคพบผู้ผลิิต
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2555 10:46 น.