stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ จัดการขยะสู่ชุมชนน่าอยู่บ้านสะพานแต้ว
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 55-01919
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2555 - 31 ตุลาคม 2556
งบประมาณ 203,020.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายก้อเดียด เศษขาว
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 9 ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง
ละติจูด-ลองจิจูด 7.3928112827983,99.953744506836place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2555 15 มี.ค. 2556 1 ต.ค. 2555 15 มี.ค. 2556 0.00
2 16 มี.ค. 2556 30 ก.ย. 2556 16 มี.ค. 2556 30 ก.ย. 2556 0.00
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (203,020.00 บาท)

stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 1. เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ของคนในชุมชนให้เห็นความสำคัญ/ตระหนักในผลกระทบจากขยะ และนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการจัดการขยะ

1.ขยะในชุมชนลดลง ร้อยละ60

2 2. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการจัดการขยะโดยชุนชน

2.คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมร้อยละ 60ของครัวเรือนทั้งหมด.

3 3. เพื่อให้มีกฏกติการ่วมกันในการจัดการขยะโดยชุมชน

3.มีกติกาของชุมชนในการจัดการขยะที่ทุกคนมีส่วนร่วมกำหนด

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม

1.ประชุมตัวแทนครัวเรือนในหมู่บ้านเพื่อ 2.ดำเนินการสร้างเครื่องมือในการสำรวจขยะโดยใช้แบบสำรวจ 3. ดำเนินการสำรวจ/วิเคราะห์ข้อมูลขยะครัวเรือน จำนวน 4 ครั้ง  ก่อนดำเนินการ/ระหว่างดำเนินการ/ก่อนเสร็จสิ้นโครงการ 4.วิเคราะห์ข้อมูลจากการสำรวจ 5.  จัดเวทีคืนข้อมูลให้กับชุมชน เพื่อประเมินสถานการณ์ขยะ ว่าลดลงหรือไม่ ก่อนเริ่มดำเนินการ/ระหว่างดำเนินการ/ก่อนเสร็จสิ้นโครงการ 6. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่างพื้นที พัฒนาศักยภาพแกนนำชุมชนที่ตำบล ปริก อ. สะเดา  จ.สงขลา 7.จัดเวทีคืนข้อมูลจากการไปศึกษาดูงานให้กับชุมชน 8. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ในชุมชน 9. อบรมให้ความรู้ครัวเรือนนำร่อง 10. ประชุมเพื่อประกวดครัวเรือนต้นแบบตามกฏเกณฑ์ครัวนำร่อง 11. ลงพื้นที่ประเมินโดยคณะกรรมการ แบ่งประเมินจำนวน 2 วัน 12.จัดประชุมผู้เกี่ยวข้อง เพื่อวางมาตรการในลดการนำเข้าขยะในชุมชน และร้านค้า  1 ครั้ง

stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2555 11:12 น.