stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ สุขภาพดีด้วยวิถีมุสลิม
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 55-01921
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556
งบประมาณ 201,406.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายก้อดิ่น ยาชะรัด
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 4 บ้านท่ายาง ตำบลชะรัด อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
ละติจูด-ลองจิจูด 7.3478671161798,99.935205078125place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2555 15 มี.ค. 2556 1 ต.ค. 2555 15 มี.ค. 2556 0.00
2 16 มี.ค. 2556 30 ก.ย. 2556 16 มี.ค. 2556 30 ก.ย. 2556 0.00
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (201,406.00 บาท)

stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 ๑ เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ของคนในชุมชนให้เห็นความสำคัญเกิดความตระหนักในผลกระทบของการมีน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน(โรคอ้วน) ๒.เพื่อหนุนเสริมให้ผู้ที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค ๓.เพื่อหนุนเสริมให้ผู้ที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐานได้ออกกำลังกายที่เหมาะสมกับวัย

๑.ผู้เข้าร่วมโครงการมีน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ ๗๐ ของจำนวนผู้ที่เป็นโรคอ้วนทั้งหมด

๒.ผู้เข้าร่วมโครงการมีน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ ๗๐ ของจำนวนผู้ที่เป็นโรคอ้วนทั้งหมด ๓.ผู้ที่เป็นโรคอ้วนเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 100

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2555 11:13 น.