directions_run

จัดการขยะชุมชนเพื่อร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่บ้านชะรัด

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ จัดการขยะชุมชนเพื่อร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่บ้านชะรัด
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 55-01934
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556
งบประมาณ 197,110.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายมูหำหมัด โส๊ะขาว
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 5 ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง
ละติจูด-ลองจิจูด 7.4031954596464,99.949710464074place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2555 15 มี.ค. 2556 1 ต.ค. 2555 15 มี.ค. 2556 0.00
2 16 มี.ค. 2556 30 ก.ย. 2556 16 มี.ค. 2556 30 ก.ย. 2556 0.00
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (197,110.00 บาท)

stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 1. เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ของคนในชุมชนให้เห็นความสำคัญ/ตระหนักในผลกระทบจากขยะ และนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการจัดการขยะ 2. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการจัดการขยะโดยชุนชน 3. เพื่อให้มีกฏกติการ่วมกันในการจัดการขยะโดยชุมชน

1.ขยะในชุมชนลดลงร้อยละ 60


2.ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม ร้อยละ 60 ของครัวเรือนทั้งหมด 3.มีกติกาของชุมชนในการจัดการขยะที่ทุกคนมีส่วนร่วม

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม

1.ประชุมตัวแทนครัวเรือนในหมู่บ้านเพื่อ -ตั้งทีมงานเป็นแกนนำของโครงการ จำนวน 15 คน -รับสมัครเด็กและเยาวชนในพื้นที่ ร่วมโครงการ จำนวน 15 คน -ทำความเข้าใจโครงการให้ชาวบ้านได้รับรู้ 2.จัดเวทีคืนข้อมูลจากการไปศึกษาดูงานให้กับชุมชน และ -รับสมัครครัวเรือนนำร่อง จำนวน 70 ครัว และกำหนดกฏเกณฑ์ของครัวนำร่อง -กำหนดจุดปลอดขยะในชุมชน -กำหนดจุดเรียนรู้เรื่องขยะของชุมชน 3.อบรมให้ความรู้ครัวเรือนนำร่อง  ในการ -การคัดแยกขยะ
-การทำปุ่ยน้ำหมักชีวภาพ -การทำปุ๋ยหมักชีวภาพจากมูลสัตว์ -ทำตะกร้าลดโลกร้อน
-ถังหมักชีวภาพ ไว้ที่ศาลาหมู่บ้านเพื่อสาธิตให้ครัวเรือนขยายผล -กำหนดจุดรับซื้อขยะในหมู่บ้าน

stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2555 11:22 น.