directions_run

ร่วมสร้างชุมชนนากวดน่าอยู่ ด้วยกิจกรรมโครงการสืบชะตาคลองนาท่อม

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ ร่วมสร้างชุมชนนากวดน่าอยู่ ด้วยกิจกรรมโครงการสืบชะตาคลองนาท่อม
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 55-01932
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2555 - 31 ตุลาคม 2556
งบประมาณ 207,380.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสุรศักดิ์ ขิตนาคินทร์
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ บ้านนากวด หมู่ที่ 7 ต.นาท่อม อ.เมือง จ.พัทลุง
ละติจูด-ลองจิจูด 7.6310744674841,100.00661621094place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2555 15 มี.ค. 2556 1 ต.ค. 2555 15 มี.ค. 2556 0.00
2 16 มี.ค. 2556 15 ต.ค. 2556 16 มี.ค. 2556 15 ต.ค. 2556 0.00
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (207,380.00 บาท)

stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อสร้างการเรียนรู้ ร่วมคิด ร่วมทำ เห็นความสำคัญ เกิดความตระหนักนำสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการจัดการขยะครัวเรือนและขยะในโรงเรียน

1 ผู้เข้าร่วมประชุมเข้าใจที่มาของโครงการ -มีครัวเรือนเข้าร่วมโครงการ จำนวน  45 ครัวเรือน _ โรงเรียนวัดนาท่อมเข้าร่วมโครงการ - มีคณะกรรมการบริหารชุมชนที่มาจากตัวแทนกลุ่มองค์ในชุมชนที่หลากหลาย จำนวน 15 คน
2 ได้เรียนรู้การบริหารจัดการ  จำนวน 30 คน
3 มีชุดข้อมูลขยะครัวเรือน และขยะในโรงเรียน 4 ครัวเรือนต้นแบบนำร่องครูนักเรียนโรงเรียนวัดนาท่อมได้รู้เข้าใจแผนที่เส้นทางขยะแต่ละแหล่ง

2 เพื่อสร้างกระบวนการจัดการขยะในครัวเรือน และในโรงเรียนแบบมีส่วนร่วม

-มีครัวเรือนและโรงเรียนมีความรู้และสามารถนำเอาอินทรีย์ชีวภาพไปใช้ผลิต ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย/คัดแยกขยะ/แปลงผักปลอดภัยรวม105คน -มีการคัดแยกขยะทำและใช้อินทรีย์ชีวภาพ/แปลงผักปลอดภัย/ในครัวเรือนโรงเรียนบ้านนาท่อม -มีการคัดแยกขยะในโรงเรียนเป็น4ประเภท -มีการทำน้ำหมักจากขยะอินทรีย์ในโรงครัวของโรงเรียน -นักเรียนเป็นสื่อกลาง ผลิตสื่อรณรงค์เรื่องขยะได้

3 เพื่อสร้างกลไกชุมชน ที่มีโครงสร้างมาจากตัวแทนของกลุ่ม/องค์กร/ภาคีที่หลากหลาย และสามารถ ร่วมกับตัวแทนกลุ่ม องค์กรในชุมชนเพื่อความยั่งยืน

1  มีคณะกรรมการบริหารชุมชนที่มีที่มาจากการคัดเลือกโดยที่ประชุมและสมัครใจที่จะเข้าร่วมโครงการ/มีโครงสร้างที่มาจากองค์กรที่หลายหลายในชุมชน/มีการแบ่งบทบาทหน้าที่
2 มีการประชุมเพื่อวางแผน/รายงานผล/สรุปผล การดำเนินงานตามโครงการต่อที่ประชุมหมู่บ้าน ทุกเดือน รวม 12 ครั้ง 3 มีการติดตามผล/ประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ
4 มีบทเรียนโครงการร่วมสร้างชุมชนนากวดน่าอยู่เพื่อใชป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชนต่อไป

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
 1. กิจกรรมค้นหากลุ่มเป้าหมายและคณะกรรมการบริหารชุมชน
 2. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคณะบริหารชุมชนและผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ
 3. กิจกรรมการค้นหาข้อมูลขยะในครัวเรือน โรงเรียน
 4. เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มเป้าหมายเพื่อจัดทำแผนที่เส้นทางเดินขยะครัวเรือน โรงเรียนจากต้นทางงสู่ปลายทาง
 5. กิจกรรมเรียนรู้การคัดแยกขยะอย่างถูกหลักวิชาการ/การทำและใช้ปุ๋ยชีวภาพ
 6. หนุนเสริมกิจกรรมคัดแยกขยะในโรงเรียน
 7. หนุนเสริมวัสดุให้ทำน้ำหมักจากขยะอินทรีย์และแปลงปลูกผักปลอดสารพิษในโรงเรียน
 8. ค่ายกิจกรรมเด็กเป็นสื่อ
 9. กิจกรรมเผยแพร่ผลงานสื่อเด็ก
 10. ประชุมคณะทำงาน
 11. รายงานผลความก้าวหน้าต่อที่ประชุมหมู่บ้าน
 12. สรุปผลการดำเนินงานเป็นระยะ 4 เดือน/ครั้ง
 13. กิจกรรมการติดตามประเมินผลตามโครงการ
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2555 11:27 น.