stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ ฐานทรัพยากรมั่นคง ชุมชนในโป๊ะท่าน้ำ
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 55-01916
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2555 - 31 ตุลาคม 2556
งบประมาณ 213,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายอดุลย์ แก้วคงธรรม
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ ชุมชนในโป๊ะท่าน้ำหมู่ที่12ต.ตะโมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
ละติจูด-ลองจิจูด 7.337950752501,100.13598622754place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2555 6 มี.ค. 2556 1 ต.ค. 2555 6 มี.ค. 2556 0.00
2 16 มี.ค. 2556 30 ก.ย. 2556 16 มี.ค. 2556 30 ก.ย. 2556 0.00
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (213,000.00 บาท)

stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 1.สร้างการเรียนรู้ให้คนในชุมชนเห็นความสำคัญเพื่อให้เกิดความตระหนักในการดูแลทรัพยากรและนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง 2.หนุนเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในการปรับสภาพแวดล้อมในการแก้ปัญหาคลองและสภาพแวดล้อม 3.เพื่อให้เกิดการพัฒนากลไกในการบริหารจัดการชุมชนที่มีทุกภาคส่วนในชุมชนเป็นกลไก

1.ได้คณะทำงาน 2.ได้เรียนรู้  เข้าใจปัญหาสาเหตุและผลกระทบ 3.มีข้อมูล 4.ได้แผนงาน/แนวทาง 5.ได้มีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน1.กลุ่มเป้าหมายได้เรียนรู้  เข้าใจและได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 6.เกิดบ้านต้นแบบ 30 ครัวเรือน 7.มีระบบและวิธีการการจัดการสิ่งแวดล้อม 8.เกิดคนรุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 9. เกิดการมีส่วนร่วมฟื้นฟูชุมชน 10.มีกฎ กติกา ข้อตกลงของชุมชน 11.ประกาศเขตอภัยทานร่วมกัน1. เกิดกลไกในการทำงานที่หลากหลาย 12.มี ข้อมูลรายงานชาวบ้านและ สสส.
13. มีการติดตามประเมินผลเพื่อการพัฒนา 14.ผลักดันแผนไปสู่การปฎิบัติ 15.มีชุดองค์ความรู้ 16. กำหนดข้อเสนอเรื่องการประกาศพื้นที่เขตอภัยทานเชิงนโยบาย สู่ท้องถิ่นร่วมกัน 17.มีสื่อเผยแพร่ความรู้

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม

1.เวทีแลกเปลี่ยนบอกเรื่องสภาพปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากขยะและน้ำเสียให้ชุมชนรู้ 2.จัดเก็บข้อมูลขยะและน้ำเสีย 3.ประชุมทีม/วางแผน/เตรียมงาน 4.เวทีเรียนรู้ข้อมูล 5.ศึกษาเรียนรู้ชุมชนที่เป็นต้นแบบ 6.อบรมให้ความรู้การจัดการขยะ 7.หนุนเสริมครัวเรือนนำร่อง 8.สร้างคนรุ่นใหม่เพื่อการขยายผล 9.วันน้ำใสคลองสวยด้วยมือเรา 10.สร้างและซ่อมฝายชะลอน้ำแบบภูลปัญญาชาวบ้าน 11.ปล่อยปลาหน้าฝายชะลอน้ำ 3 แห่ง 12.มีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 13.รณรงค์ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ 14.ติดตามและประเมินผลโครงการ 15.ทำชุดบทเรียน/องค์ความรู้ 16.เวทีสาธารณะและนำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาลต่อท้องถิ่น

stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2555 14:13 น.