stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ ชุมชนน่าอยู่ รู้จักคุณค่าทรัพยากรท้องถิ่น
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 55-01895
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2555 - 31 ตุลาคม 2556
งบประมาณ 211,760.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายฌาน หมวกเทพ
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ พื้นที่ที่จะดำเนินงาน บ้านแหลม หมู่ที่ 3 ต.วังวน อ.กันตัง จ.ตรัง 92110
ละติจูด-ลองจิจูด 7.2497913715396,99.511316141486place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2555 28 ก.พ. 2556 1 ต.ค. 2555 28 ก.พ. 2556 0.00
2 1 มี.ค. 2556 31 ต.ค. 2556 1 มี.ค. 2556 31 ต.ค. 2556 0.00
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (211,760.00 บาท)

stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 1.เพื่อให้คนในชุมชนมีข้อมูลทรัพยากรของชุมชนโดยแท้จริง

ชุมชนมีฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติ 1 ชุดความรู้

2 2.เพื่อสร้างกลุ่มเยาวชนรักเลดูแลรักษาทรัพยากรในชุมชน

มีกลุ่มเยาวชนรักเลบ้านแหลมเกิดขึ้นเพื่อรักษาทรัพยากร อย่างน้อย 30 คน

3 3.เพื่อสร้างพฤติกรรมให้คนในชุมชนรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยคนในชุมชนเอง

มีกิจกรรมสร้างพฤติกรรมรักษาทรัพยากรในชุมชนโดยชาวประมงที่ประกอบอาชีพประมงพื้นบ้านเข้าร่วมอย่างน้อย 80 เปอร์เซ็น

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
  1. กิจกรรมประชุมแกนนำชนระดมความคิดเห็นในการรวบรวมข้อมูล

  2. เวทีข้อมูลคืนถิ่น

  3. เวทีทบทวนและวิเคราะห์ข้อมูล

  4. เผยแพร่ข้อมูลโดยการทำแผ่นพับฐานทรัพยากรชุมชน

  5. จัดอบรมให้ความรู้ด้านทรัพยากรและปรึกษาหารือปัญหาที่มีในชุมชน

  6. ฟื้นฟูป่าในชุมชนโดยมีการสางป่าเตรียมพื้นที่ 2 วัน

  7. กิจกรรมปลูกป่าทดแทนในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านแหลม

  8. กิจกรรมครัวเรือนอาสาเฝ้าระวังระบบนิเวศริมชายฝั่ง

  9. จัดอบรมส่งเสริมอาชีพเพาะเลี้ยงหอยนางรม

stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2555 14:13 น.