directions_run

โครงการบูรณาการชีวิต คู่เศรษฐกิจพอเพียงของชาวสะกอม

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการบูรณาการชีวิต คู่เศรษฐกิจพอเพียงของชาวสะกอม
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 55-01791
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2555 - 31 ตุลาคม 2556
งบประมาณ 183,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายศตวรรษ เหล็มหวัง
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ ชุมชนมัสยิดมัจญมูอิตตอลิบีน หมู่ที่ 8 ตำบลสะกอม อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
ละติจูด-ลองจิจูด 6.9471301241626,100.83127746582place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2555 15 มี.ค. 2556 1 ต.ค. 2555 15 มี.ค. 2556 0.00
2 16 มี.ค. 2556 15 ก.ย. 2556 16 มี.ค. 2556 15 ก.ย. 2556 0.00
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (183,000.00 บาท)

stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อสร้างความตระหนัก และลดพฤติกรรมฟุ่มเฟือย โดยนำหลักศาสนามาพัฒนา ปรับปรุงแก้ไขปัญหาของชุมชนและนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการกับหลักการศาสนาอิสลาม

1.1 ร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมาย  สามารถนำหลักศาสนา มาพัฒนา ปรับปรุงแก้ไขปัญหาและนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการกับหลักการศาสนาอิสลาม 1.2 ร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมาย  สามารถทำบัญชีครัวเรือนได้ 1.3 บัญชีรายจ่ายของกลุ่มเป้าหมาย ที่ลดลง 50% ภายใน ระยะเวลา 1 ปี

2 เพื่อให้เกิดการรวมกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง ของคนในชุมชน เกิดการเกื้อกูล การแบ่งปันซึ่งกันและกัน รวมถึงการสร้างความรัก ความสามัคคีในชุมชน

2.1 ร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมาย  สามารถปลูกผืชผักปลอดสารพิษ เพื่อกินเอง ใช้เอง
2.2 ร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมาย  สามารถทำปุ๋ยชีวภาพใช้เองได้

3 เพื่อสร้างรายได้เสริมในชุมชน

3.1 ร้อยละ 80  ของกลุ่มเป้าหมาย  สามารถทำแปรรูปผลิตภัณฑ์จากตะไคร้ 3.2 ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย สามารถ ทำเสือกระจูดลวดลายน่าสนใจ แปลกตา

4 เพื่อสร้างศูนย์เรียนรู้ชุมชน

4.1 ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย  ใช้ประโยชน์จากศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน 4.2 ร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมาย  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากฐานเรียนรู้ในชุมชน

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
 1. ประชุมสภาชูรอ เดือนละครั้ง
 2. กิจกรรมสานเสวนา เพื่อหาสาเหตุปัจจัยของปัญหาต่าง ๆ
 3. การนำหลักศาสนามาบูรณาการปรับใช้เพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหา
 4. การนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการกับหลักศาสนาอิสลาม
 5. การทำบัญชีครัวเรือน
 6. การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ
 7. การปลูกพืชผักปลอดสารพิษ
 8. การทำเสื่อกระจูด
 9. การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากตะไคร้
 10. การรวมกลุ่มอาชีพ
 11. จัดทำแผนที่แหล่งเรียนรู้ของชุมชน
 12. จัดศูนย์กลางการเรียนรู้ชุมชน
 13. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
 14. ถอดบทเรยน/สรุปโครงการ
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2555 14:15 น.