stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้สิทธิชุมชน
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 55-01889
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2555 - 31 ตุลาคม 2556
งบประมาณ 199,350.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสุจินต์ ไข่ริน
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ 1. บ้านนายอดทอง,บ้านทุ่งไพร,บ้านกลาง หมู่ที่ 5 ต.วังวน อ.กันตัง จ.ตรัง
ละติจูด-ลองจิจูด 7.36038043862,99.55599235599place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2555 28 ก.พ. 2556 1 ต.ค. 2555 28 ก.พ. 2556 0.00
2 1 มี.ค. 2556 31 ต.ค. 2556 1 มี.ค. 2556 31 ต.ค. 2556 0.00
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (199,350.00 บาท)

stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อส่งเสริมให้คนในพื้นที่มีความเข้าใจเรื่องสิทธิในการจัดการสุขภาวะชุมชน
  1. คนชุมชนเกิดความรู้เรื่องสิทธิของชุมชนในการจัดการสุขภาวพอย่างน้อย 80 %
  2. ได้ข้อคิดเห็นของกลุ่มบ้านในการจัดการสุขภาวะชุมชน จำนวน 3 ชุด
  3. ชุมชนมีความรู้และมีแนวทางในการดำเนินการของชุมชนในการปกป้องสิทธิชุมชนอย่างน้อย 80%
2 เพื่อศึกษาและรวบรวมข้อมูลด้านสุขภาพของชุมชนทั้ง 4 ด้าน
  1. ได้ข้อมูลพื้นที่ด้านสุขภาพทั้ง 4 ด้านของชุมชน
3 เพื่อจัดทำแผนสุขภาพชุมชน
  1. ได้แผนสุขภาพชุมชน
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
  1. จัดเวทีให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิของชุมชนเเละระดมความคิดเห็นของคนในชุมชนเพื่อจัดการสุขภาพระดับกลุ่มบ้าน 3ครั้ง

  2. ให้ความรู้สิทธิชุมชนเพื่อมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนจากกรณีที่มีนโยบายพัฒนาของรัฐที่กระทบต่อสุขภาพของคนเกิดขึ้นชุมชนท้องถิ่น

  3. สำรวจเเละหาข้อมูลทางด้านสุขภาพทั้ง 4 ด้าน (กาย จิต สังคม ปัญญา)

  4. ประชุมคณะทำงานจัดทำเเผนสุขภาพชุมชน

stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2555 15:23 น.