directions_run

โครงการชุมชนคนไทดำเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการชุมชนคนไทดำเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 55-01848
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556
งบประมาณ 191,600.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายจันทรัตน์ รู้พันธ์
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ ชุมชนไทดำไทรงาม ตำบลท่าข้าม,บ้านทับชัน ตำบลกรูด,บ้านท่าสะท้อน อำเภอพุนพินและตำบลทรัพย์ทวีอำเภอบ้านนาเดิม
ละติจูด-ลองจิจูด 8.9387456845963,99.196703417636place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2555 28 ก.พ. 2556 1 ต.ค. 2555 28 ก.พ. 2556 0.00
2 1 มี.ค. 2556 31 ต.ค. 2556 1 มี.ค. 2556 31 ต.ค. 2556 0.00
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (191,600.00 บาท)

stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติโดยชุมชน
  • ศูนย์ข้อมูลและข้อมูลพื้นฐานของชุมชนที่มีความพร้อม สามารถใช้เป็นฐานในการจัดการภัยพิบัติและเผยแพร่ความรู้ให้กับชุมชน
  • อาสาสมัครในการป้องกันภัย ช่วยเหลือจัดการภัยพิบัติในชุมชน
  • แนวทางในการรับมือและแก้ไขปัญหายามเกิดภัยพิบัติน้ำท่วม
  • สมาชิกในชุมชนจำนวน 40 ครัวเรือน มีอาชีพเสริมที่เหมาะสมกับสภาพภูมินิเวศชุมชนที่มีน้ำท่วมขัง
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
  1. เก็บข้อมูลชุมชน
  2. จัดเวทีรวมโดยมีกลุ่มแกมนำชุมชน ครูภูมิปัญญา เยาวชนและส่วน ท้องถิ่น ในชุมชนเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและจัดทำแผนที่ ทรัพยากรและแผนที่ชุมชน
  3. รับสมัครและจัดตั้งเครือข่ายอาสาสมัครดูแลและเฝ้าระวังภัยพิบัติชุมชนไทดำ
  4. ฝึกอบรมอาสาสมัครกู้ภัย 3 ครั้ง
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 5 พ.ย. 2555 10:52 น.