directions_run

โครงการศาสนวิถีสัมพันธ์ บ้านเหนือมั่นคง พลังชุมชนต่ต้านยาเสพติด

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการศาสนวิถีสัมพันธ์ บ้านเหนือมั่นคง พลังชุมชนต่ต้านยาเสพติด
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 55-02084
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2555 - 31 ตุลาคม 2556
งบประมาณ 185,420.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายเอนก ซื่อตรง
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ ม.2 ต.กำพวน อ.สุขสำราญ จ.ระนอง
ละติจูด-ลองจิจูด 9.3691691848879,98.419457918408place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2555 28 ก.พ. 2556 1 ต.ค. 2555 28 ก.พ. 2556 0.00
2 1 มี.ค. 2556 31 พ.ค. 2556 1 มี.ค. 2556 31 พ.ค. 2556 0.00
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (185,420.00 บาท)

stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อสร้างเครือข่าย เยาวชน (กลุ่มเสี่ยง)และผู้ปกครอง ครอบครัว ร่วมแก้ปัญหายาเสพติดโดยองค์กรในชุมชน

1.1 เกิดเครือข่ายขององค์กรในชุมชนร่วมกับทุกภาคส่วนของชุมชน และหน่วยงานด้านการป้องกันยาเสพติดในอำเภอ

2 เพื่อให้เยาวชน ผู้ปกครอง ครอบครัว มีความรู้ ความเข้าใจ ต่อผลเสียจากยาเสพติด รู้จักการปฏิเสธ และมีส่วนร่วมแก้ปัญหาในชุมชน

2.1 ร้อยละ 60 ของเยาวชน (กลุ่มเสี่ยง) มีความรู้ ความเข้าใจ ที่ถูกต้องต่อผลเสียจากยาเสพติด รู้จักการปฏิเสธพฤติกรรมเสี่ยงยาเสพติด 2.2 ร้อยละ 50ของผูปกครอง มีความรู้ความเข้าใจต่อผลเสียยาเสพติด เกิดข้อตกลงร่วมกันแก้ไขปัญหาในชุมชน

3 เกิดข้อตกลงและกฎ กติกา ร่วมกันกับผู้ปกครอง ชุมชน ส่งผลให้มีการติดตามต่อเนื่องไปในทางที่ดีขึ้น

3.1 เกิดข้อตกลงและกฏกติกา ร่วมกันกับผู้ปกครอง ชุมชน ส่งผลให้มีการติดตามต่อเนื่องไปในทางที่ดีขึ้น

4 พัฒนาเครือข่ายเพื่อการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องยั่งยืน

4.1 เกิดการรวมกลุ่ม จัดตั้งกองทุนบ้านเหนือมั่นคง 4.2 มีการดำเนินงานต่อเนื่องเป็นต้นแบบให้กับชุมชนใกล้เคียงในการแก้ไขปัญหายาเสพติด

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม

วัตถุประสงค์ข้อที่ 1
1.จัดตั้ง ทีมทำงาน คณะอำนวยการโครงการ และ คณะอนุกรรมการดำเนินโครงการ

2.จัดเวทีเสวนา เรื่อง ยาเสพติดในบ้านเหนือ อดีต ปัจจุบัน และอนาคต ครอบครัวคือคำตอบ
สะท้อนมุมมอง โดยคณะทำงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

3.จัดกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการต่อต้านยาเสพติดหัวข้อ ศาสนสัมพัน สร้างภูมิคุ้มกัน รู้ทันยาเสพติดการนำเสนอผลเสียจากยาเสพติดผ่านเหตุการณ์จำลอง พร้อมการสอดแทรกความรู้เสริมความตระหนัก

4. จัดเวทีเสวนา เครือข่ายผู้ปกครอง ครอบครัว เยาวชน(กลุ่มเสี่ยง)หัวข้อ ค่านิยมครอบครัว คือรั้วป้องกัน  ยาเสพติด การสะท้อนมุมมองยาเสพติดจากครอบครัว รับฟังความกังวลใจเพื่อการหาทางออกร่วมกัน
      วัตถุประสงค์ข้อที่ 2

1.อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมความรู้ด้านยาเสพติดเรื่อง เสริมทัพแกนนำ ทำดีเพื่อชุมชน
          -ให้ความรู้เสริมด้านการเป็นแกนนำเยาวชนการมีจิตอาสา           -กิจกรรม โทษทันตาจากยาเสพติด

2.จัดค่าย ศาสนสัมพันธ์ บ้านเหนือมั่นคง พลังชุมชนต่อต้านยาเสพติด  ณ ม.2บริเวณมัสยิดกามารุดดีน
          -การประกวดภาพวาดสีน้ำมันหัวข้อ พลังคนบ้านเหนือต่อต้านยาเสพติด           - การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์หัวข้อ อิสลามกับการต่อต้านยาเสพติด           - คุตบะห์ต่อต้านยาเสพติดการแสดงธรรมเทศนาในวันศุกร์ก่อนการละหมาด
วัตถุประสงค์ข้อที่ 3

1.จัดตั้งชมรมชมรมเยาวชนบ้านเหนือมั่นคง
ระดมทุนในชุมชน จัดตั้งกองทุนบ้านเหนือมั่นคง เพื่อการพัฒนางานป้องกันยาเสพติดในชุมชนบ้านเหนือ

2.ประชุมคณะกรรมการติดตามการดำเนินงาน การจัดเก็บข้อมูลแหล่งมั่วสุมใน ชุมชนและมาตรการป้องกัน เดือนละ 1 ครั้ง

  1. จัดสื่อวารสารการดำเนินงานของชุมชนเพื่อการประชาสัมพันธ์ และกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในชุมชน เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

  4. สรุปผลการดำเนินโครงการ

stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 5 พ.ย. 2555 13:29 น.