stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการป่ายางต้นแบบตามรอย ปู่-ตา (โป+พ่อเฒ่า)
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 55-01809
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556
งบประมาณ 153,450.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางธัญวลัย คงมา
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ บ้านนายาว เกาะค่างขาว หมู่ท่ี ๕
ละติจูด-ลองจิจูด 8.340975559183,99.590967020392place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 พ.ย. 2555 10 มี.ค. 2556 1 พ.ย. 2555 10 มี.ค. 2556 0.00
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (153,450.00 บาท)

stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อศึกษาวิถีการปลูกยางพาราแบบอนุรักษ์(โดยไม่ใช้สารเคมี)

มีคู่มือในการปลูกยางและการดูแลรักษาโดยไม่ใช้สารเคมีในป่ายาง

2 เพื่อรณรงค์และสร้างความตระหนักในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้สารเคมีในการทำสวน ยาง โป + พ่อเฒ่า

เกษตรกร 150 ครัวเรือน ลดการใช้สารเคมีในการทำเกษตรกร

3 เพื่อนำความรู้เกี่ยวกับการปลูกยางเชิงอนุรักษ์ แล้วนำไปพัฒนาเป็นหลักสูตรป็นหลักสูตรเสริมในโรงเรียน

โรงเรียนร่วมกับชุมชนมีหลักสูตรการปลูกยางเชิงอนุรักษ์ในโรงเรียนของชุมชน

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
  1. จัดประชุมชาวบ้าน เกษตรกร แกนนำ  เพื่อชี้แจงโครงการและสร้างความตระหนักถึงอันตรายของการใช้สารเคมี
  2. เกษตรกรต้นแบบ ปราชญ์ชาวบ้าน  อสม. หมอดินอาสา  เกษตรอาสา จัดประชุมเชิงปฎิบัติการ เพื่อจัดทำคู่มือการปลูกยางโดย ไม่ใช้สารเคมี
  3. แบ่งกลุ่มย่อยออกเป็น 4 กลุ่่ม เพื่ออบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการปลูกยางโดยไม่ใช้สารเคมี ร่วมกันเรียนรู้การทำปุ๋ยน้ำชีวภาพ
  4. ร่วมกันกำจัดวัชพืช ปีละ 2 ครั้ง ด้วยการลงแขก
  5. จัดอบรมการทำน้ำยาเอนกประสงค์ต่าง ๆ เพื่อทดแทนสารเคมีในครัวเรือน
  6. ประสานงานปราชญ์ชาวบ้าน คณะกรรมการการศึกษาชุมชน เพื่อจัดทำคู่มือการปลูกยางโดยไม่ใช้สารเคมี ประกอบหลักสูตรท้องถิ่น
  7. จัดให้มีการเรีี่ยนการสอนนักเรียนนอกสถานที่ โดยใช้พื้นที่โครงการเป็นแหล่งเรียนรู้
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 5 พ.ย. 2555 15:47 น.