stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ บ้านทุ่งคาเรียนรู้บัญชีวิถีพ่อ
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 55-01780
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2555 - 31 ตุลาคม 2556
งบประมาณ 176,750.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ ธรรมนูญ วีระพันธุ์
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ 10/2 หมู่ 6 ต.ทุ่งปรัง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80120
ละติจูด-ลองจิจูด 8.9783405583514,99.893646463778place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2555 15 มี.ค. 2556 1 ต.ค. 2555 15 มี.ค. 2556 0.00
2 16 มี.ค. 2556 31 ต.ค. 2556 16 มี.ค. 2556 31 ต.ค. 2556 0.00
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (176,750.00 บาท)

stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มรายได้ในครัวเรือน.

1.1  สมาชิกได้เรียนรู้การทำบัญชีครัวเรือนจำนวน 70 คน  เป้าหมายให้สมาชิกสามารถเรียนรู้และทำบัญชีครัวเรือนได้ถูกต้องจำนวน 50 คน   1.2 สมาชิกได้นำการทำบัญชีครัวเรือนไปวางแผนแก้ปัญหาเศรษฐกิจในครอบครัวได้จำนวน  30 คน   1.3 สมาชิกในชุมชนเกิดความสงบและความสุขทั้ง 4 มิติ

2 เพื่อให้สมาชิกในชุมชนได้เรียนรู้และทำบัญชีครัวเรือนได้ถูกต้อง

2.1  สมาชิกในกลุ่มเป้าหมาย ปลูกผักปลอดสารพิษ  ไว้บริโภคภายในครัวเรือน   2.2  สมาชิกได้นำผลผลิตออกไปจำหน่ายเป็นรายได้เสริมทั้งในและนอกชุมชน
  2.3  สมาชิกได้ร่วมกันทำกิจกรรมเป็นการเสริมสร้างความอบอุ่น ภายในครอบครัว2.4 สมาชิกลดค่าใช้จ่ายและมีสุขภาพแข็งแรง

3 เพื่อให้คนในชุมชนปลูกต้นไม้เพื่อไว้ใช้สอยและเป็นบำนาญชีวิต

3.1มีการปลูกต้นไม้ เช่นพันธุ์ไม้ท้องถิ่น โตเร็วและพันธุ์ไม้ยืนต้นทุกชนิด แซมในสวนเพิ่มขึ้น                  ร้อยละ 50
  3.2 เพิ่มความมั่นคงทางรายได้แก่ออมเงินและหลักประกันในการดำเนินชีวิต

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม

กิจกรรมที่1จัดฝึกอบรมการทำบัญชีครัวเรือนเชิญแกนนำ

กิจกรรมที่2.แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปราญช์ในชุมชนเกี่ยวกับศิลป์พื้นบ้าน มีแกนนำและสมาชิก

กิจกรรมที่ 3ทำฝายชะลอน้ำห้วยตีนเป็ด

กิจกรรมที่4.เรียนรู้การสร้างจิตสำนึกให้คนในชุมชนปลูกหญ้าแฝกตามคันคลองเพื่อป้องกันตลิ่งพัง

กิจกรรมที่5 แลกเปลียนเรียนรู้และฝึกปฎิบัตการทำปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพโดยการสร้างกระบวนการเรียนรู

กิจกรรมที่6.แลกเปลี่ยนเรียนรู้พันธ์พืชผักและสมุนไพร แล้วแต่พื้นที่ๆเหมาะสมกับพืชผัก

กิจกรรมที่7.แลกเปลี่ยนเรียนรู้การปลูกต้นไม้ในสวนมะพร้าว สวนปาล์ม สวนยางพารา เสริมไม่ต้องการให้คนในชุมชนปลูกพืชเชิงเดียว

กิจกรรมที่8 เรียนรู้การเพราะพันธุ์กล้าไม้เสริมและพืชผักสมุนไพร

กิจกรรมที่9. เรียนรู้การทำสารไล่แมลง การทำน้ำพ่อ น้ำแม่ ในการเร่งให้ผลไม้ติดลูก

stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 5 พ.ย. 2555 15:58 น.