directions_run

โครงการวัฒนธรรมสร้างใจ ศิลปินสร้างงาน ชุมชนสร้างสุข

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการวัฒนธรรมสร้างใจ ศิลปินสร้างงาน ชุมชนสร้างสุข
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 55-01922
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2555 - 31 ตุลาคม 2556
งบประมาณ 193,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ ณฐมน ฤทธิรุตม์
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ บ้านวังขวาง หมู่ที่ 6 ต.ฉวาง อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช
ละติจูด-ลองจิจูด 8.4413957530551,99.965434245219place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 พ.ย. 2555 8 มี.ค. 2556 1 พ.ย. 2555 8 มี.ค. 2556 0.00
2 9 มี.ค. 2556 31 ต.ค. 2556 9 มี.ค. 2556 31 ต.ค. 2556 0.00
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (193,000.00 บาท)

stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อให้เด็กและเยาวชนเกิดจิตสำนึกเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมชุมชน

1.1เด็ก 100 คนเข้าร่วมเรียนรู้วัฒนธรรมชุมชน

1.2 จำนวนกลุ่มเสี่ยงในชุมชนลดลง

1.3 มีเยาวชนศิลปินพื้นบ้านเพิ่มขึ้นในชุมชน

2 เพื่อให้ครอบครัวและชุมชนเกิดความเข้าใจและให้ความสำคัญแก่ลูกหลานมากขึ้น

2.1 คนในชุมชนได้รับความบันเทิงจากการแสดงของเยาวชน

2.2 ครอบครัวของเด็ก 60 ครัวเรือนเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้น

3 เพื่อให้เด็กและเยาวชนในโครงการใช้เวลาให้เป็นประโยชน์กับชุมชน

เกิดโครงการพี่สอนน้อง (ศิลปินพื้นบ้าน)ในโรงเรียน

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม

1.1 ประชาสัมพันธ์จัดประชุมแกนนำ ประชาชนและเยาวชนในชุมชน 150 คน เพื่อชี้แจง        วัตถุประสงค์ของโครงการ 1.2 จัดกิจกรรมให้เด็กและเยาวชน 60 คน เข้ามาร่วมเรียนรู้ตามความสมัครใจและสนใจดังนี้     1) กลุ่มฝึกดนตรีไทย เช่น ปี่ โทนชาตรี ฉิ่ง ฆ้องคู่ จำนวน 20 คน     3) กลุ่มฝึกกลองยาว จำนวน 20 คน 4)ตัดม่านฉากจอหนังตะลุง เพื่อสื่อให้เห็นเจตนารมณ์ของโครงการ 2) กลุ่มฝึกการเล่นหนังตลุงจำนวน 20 คน3) กลุ่มฝึกกลองยาว จำนวน 20 คน 4)ตัดม่านฉากจอหนังตะลุง เพื่อสื่อให้เห็นเจตนารมณ์ของโครงการ2.1 จัดเวทีให้เยาวชนได้แสดงออกในวันสำคัญของชุมชน 1) จัดให้เยาวชนเล่นดนตรีหนังตะลุงที่ได้รับการฝึกซ้อมในวันสงกรานต์ตามประเพณีสรงน้ำรูปเหมือนพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์และรดน้ำผู้สูงอายุ 2) จัดให้เยาวชนเล่นกลองยาวในวันแห่เทียนพรรษา 3) จัดให้เยาวชนแสดงในงานบุญของชุมชน 2.2 จัดกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ในแม่แห่งชาติ โดยให้พ่อแม่หรือผู้ปกครองมีโอการสร้างความเข้าใจระหว่างเด็กและผู้ปกครอง

2.3 จัดกีฬาครอบครัวสัมพันธ์ โดยเน้นกีฬาพื้นบ้านให้เด็กและผู้ปกครองเข้าร่วมแข่งขัน และการแข่งขันศิลปินเยาวชน  เช่น วิ่งสามขา  วิ่งเปี้ยว ชักเย่อ เดินโทงสูง เกมส์วิบาก เป็นต้น 2.4 จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ให้กับชุมชนในวันพ่อแห่งชาติ โดยแบ่งกิจกรรมเป็น 3 ประเภทๆละ 20 คู่ (40คน) 1)ลอกคูคลองในชุมชน

stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 5 พ.ย. 2555 16:07 น.