directions_run

โครงการพัฒนาศักยภาพ เยาวชนนักพัฒนา (ผลัดกันแลลูกเธอลูกฉัน)

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาศักยภาพ เยาวชนนักพัฒนา (ผลัดกันแลลูกเธอลูกฉัน)
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 56-00245
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 เมษายน 2556 - 30 เมษายน 2557
งบประมาณ 188,400.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวจินตหรา บัวหนู
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นางสาวอารีย์ สุวรรณชาตรี ว่าที่ ร.ต.หญิงใบเฟริ์น สุวรรณมณี
พื้นที่ดำเนินการ บ้านป่าชิง ม. 1 ต.ป่าชิง อ.จะนะ จ.สงขลา
ละติจูด-ลองจิจูด 6.8487141648648,100.6594312191place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 เม.ย. 2556 31 ส.ค. 2556 1 เม.ย. 2556 15 ก.ย. 2556 75,200.00
2 1 ก.ย. 2556 30 เม.ย. 2557 16 ก.ย. 2556 15 มิ.ย. 2557 95,200.00
3 1 มี.ค. 2557 30 เม.ย. 2557 18,000.00
รวมงบประมาณ 188,400.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 1 เพื่อสร้างความเข้าใจก่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมทำ ของผู้ใหญ่และเยาวชนในชุมชน

1.เด็กและเยาวชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและลดละเลิก สารเสพติด ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย

2.มีเครือข่ายเฝ้าระวังเสพสารเสพติด

2 สร้างกระบวนการคิดในการพึ่งพาตนเอง

1.มีพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกในตัวตนของเขา

2.มีการสร้างงานเพื่อเป็นรายได้

3 เพื่อเสริมสร้างกำลังใจให้เด็กและเยาวชน

1.มีพื้นที่ในการแสดงผลงานของเด็กและเยาวชน

2.เกิดการยอมรับในผลงานของเด็กและเยาวชน

3.ให้โอกาสเด็กและเยาวชนร่วมกับผู้ใหญ่เพื่อวางแผนพัฒนาชุมชน

4 ติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการโดยทีม สสส.และ สจรส.มอ.หาดใหญ่

1.การจัดทำรายงานส่ง เช่น ส1,ส.2,ส.3 และเอกสารการเงิน ง.1,ง.2 ในแต่ละงวด

2.การเข้าร่วมประชุม ร่วมกับ สสส.และสจรส.มอ.หาดใหญ่ ร้อยละ 75  ในการประชุม

5

 

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม

กิจกรรม

                1.กิจกรรมสาสน์เสวนา(dialogue) ป่าชิงอบอุ่น ผลัดกันดูแลลูกฉันลูกเธอ
วิธีการ

-พัฒนาแกนนำเด็กในการทำ Dialogue  เป็นกระบวนการนำสาสน์เสวนาโดยทีมวิทยากรกระบวนการกลุ่มเด็ก พ่อแม่ผู้ปกครองผู้นำชุมชน
เพื่อให้เกิดภาพอันพึงประสงค์ร่วมกันของคนในชุมชน

-การหามาตรการร่วมกันวางบัญญัติ ข้อควรปฏิบัติ ข้อห้ามเกี่ยวกับยาเสพติดและร่วมกันวางกกระเบียบของชุมชนร่วมกัน

  • การจับคู่ครอบครัวคู่หู ผลัดการดูแลลูกฉัน-ลูกเธอ และกิจกรรมระหว่างครอบครัว ช่วงที่ 2 เป็นการระดมความคิดเห็นเยาวชนผู้ปกครองเกี่ยวกับกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ จำนวน 3 ครั้ง ตามรูปแบบกิจกรรมที่ผู้ปกครองและเยาวชนเลือกตามความสนใจ

              2. กิจกรรมกระบวนการกลุ่มเพื่อใช้หลักจิตวิทยาบำบัด ให้ผู้ปกครองและเยาวชนร่วมกันทำกิจกรรมวิเคราะห์สื่อ -เก็บข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนป่าชิงเพื่อเป็นปัจจัยนำเข้าในการสร้างหนังสั้น

              3. ฝึกกระบวนการสร้างแกนนำสื่อสารประชาสัมพันธ์สร้างสัมพันธภาพบ้านป่าชิง ฝึกปฏิบัติการสร้างหนังสั้น สารคดี เกี่ยวกับ เรื่องราวบ้านป่าชิงในมุมมองของเรา

3.1 ปฏิบัติการจัดทำวีดีโอ วิถีชีวิตบ้านป่าชิง ไม่ว่าจะเป็นประวัติศาสตร์บ้านป่าชิง ข้าวลูกปลา ลูกเดือย ทวดเพชร และอื่นๆที่เด็กๆสนใจ

3.2 ปฏิบัติการหนังสั้นสะท้อนปัญหาวัยรุ่นเกี่ยวกับยาเสพติด

3.3 เปิดตัวหนังสั้น  ฉายหนังสั้นที่เด็กๆ ได้ทำมาดูกันแล้ววิเคราะห์แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนัง และเปิดฉายสารคดีทุกชิ้นที่เด็กๆ ทำกัน

3.4 การวิเคราะห์ผลการทำงานที่ตนเลือกปฏิบัติ  ที่เลือกทำสารคดีเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวด้วย

            4.กิจกรรมสร้างสรรค์ บ้านป่าชิง

4.1 กิจกรรมเสริมทักษะชิวิต จำนวน 3 กิจกรรม

กิจกรรมที่ 1:(กิจกรรมตามที่คิดจาก การระดมความคิดเห็นใน Dialogue)

กิจกรรมที่ 2: (กิจกรรมตามที่คิดจากการระดมความคิดเห็นใน Dialogue)

กิจกรรมที่ 3: (กิจกรรมตามที่คิดจากการระดมความคิดเห็นใน Dialogue)

            5.กิจกรรมพัฒนาระบบเฝ้าระวังทางสังคม

5.1 การพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชน-อาสาสมัครเฝ้าระวังชุมชนการลาดตระเวน

5.2 กิจกรรมปฏิบัติการลาดตระเวนของเครือข่ายเฝ้าระวังชุมชน

5.3 การสรุปผลเป็นแผนที่ภัยทางสังคมและร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงทางสังคม สรุปโครงการและถอดบทเรียนโครงการร่วมกัน

stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 10 พ.ค. 2556 16:02 น.