stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ ชุมชนปลอดสารพิษ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 56-00250
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 เมษายน 2556 - 30 เมษายน 2557
งบประมาณ 126,300.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ วิชัย หนูหวัง
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ หมุู่บ้านคลองหวะหลัง ตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
ละติจูด-ลองจิจูด 7.4448582864007,99.92769241333place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 เม.ย. 2556 31 ส.ค. 2556 1 เม.ย. 2556 17 ก.ย. 2556 63,780.00
2 1 ก.ย. 2556 28 ก.พ. 2557 18 ก.ย. 2556 18 ก.ย. 2556 50,520.00
3 1 มี.ค. 2557 30 เม.ย. 2557 12,000.00
รวมงบประมาณ 126,300.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 1.จัดเวที เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้การปลูกผักปลอดสสารพิษแก่ประชาชนในชุมชนและนักเรียนโรงเรียนธรรมศาสน์วิทยามูลนิธิ

1.กลุ่มเป้าหมายร้อยละ 80 มีความรู้ความเข้าใจในการปลูกผักปลอดสารพิษ

2 2.เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนโรงเรียน และโรงพยาบาลในการผลิตและบริโภคอาหารปลอดสารพิษในชุมชนและมีวิธีการทำงานแบบเครือข่ายร่วมกัน

2.1 เกิดแปลงผักต้นแบบในการทำงานร่วมกัน 1 แปลง 2.2 ครัวเรือนมีรายจ่ายลดลง 2.3 เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการผลิตอาหารปลอดสารพิษ 2.4 เกิดความร่วมมือในการทำงานของคณะทำงานร่วมกัน

3 3.เพื่อสร้างระบบสนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนและนักเรียนโรงเรียนธรรมศาสน์วิทยามูลนิธิ บริโภคและจำหน่ายผักปลอดสารพิษ

3.1 เกิดความร่วมมือในการทำงาน 3.2 คณะทำงานได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 3.3 เกิดพื้นที่สาธารณะในการแลกเปลี่ยน จำหน่ายผักปลอดสารพิษ 3.4 มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 เรื่อง 3.5 มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาสนับสนุน

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม

1.ประชาสัมพันธ์โครงการ 2.ประชุมแต่งตั้งคณะทำงาน 3.การจัดทำข้อมูลปริมาณกาารใช้สารเคมีในการเกษตรเพื่อการผลิตอาหารของชุมชน 4.จัดเวทีสะท้องข้อมูลในชุมชนและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสมาชิกครัวเรื่อน 5.ตรวจเลือดสมาชิก/นักเรียน/2ครั้ง(ก่อน-หลัง)เข้าร่วมโครงการเพื่อเปรรียบเทียบ 6.ให้ความรู้และแลกเปลี่ยนความเห็นความสำคัญประโยชน์และวิธีการปลูกผักปลอดสารพิษและได้ผลดี 7.ร่วมพัฒนาแปลงผักต้นแบบปลอดสารพิษเพื่อไว้เป็นแบบอย่างให้กับคนในชุมชน 8.จัดการแข่งขันประกอบอาหารผักปลอดสารพิษในชุมชน  ระหว่าง  สมาชิกครัวเรือนและนักเรียน 9.จัดเวทีประกวดครัวเรือน  สีเขียว 10.สรุปบทเรียนและนำเสนอผลงานที่ผ่านมาสู่ชุมชน

stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 18 พ.ค. 2556 11:37 น.