stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการลด คัด แยก ขยะ ต้นทาง
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 56-00269
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 พฤษภาคม 2556 - 31 พฤษภาคม 2557
งบประมาณ 209,970.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางอารีย์ สังข์ทอง
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นายเสณี จ่าวิสูตร
พื้นที่ดำเนินการ ตำบลร่มเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
ละติจูด-ลองจิจูด 7.5533563958362,99.99481201197place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 พ.ค. 2556 30 ก.ย. 2556 1 พ.ค. 2556 30 ก.ย. 2556 84,000.00
2 1 ต.ค. 2556 31 มี.ค. 2557 1 ต.ค. 2556 20 ต.ค. 2557 105,970.00
3 1 เม.ย. 2557 31 พ.ค. 2557 20,000.00
รวมงบประมาณ 209,970.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อสร้างหมู่บ้านต้นแบบการจัดการขยะ

1.1มีรูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ลดการนำเข้า การคัดแยก การใช้ประโยชน์ และการจัดการร่วมกันของหมู่บ้าน จำนวน 2 หมู่บ้าน 270 ครัวเรือน

2 เพื่อยกระดับครัวเรือนนำร่องจากโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลด คัด แยก ขยะ

2.1 มีกลุ่มการจัดการนำขยะไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 80
2.2 มีจำนวนครัวเรือนคัดแยกขยะต้นทางเพิ่มขึ้น ร้อยละ 80

3 เพื่อขยายผลการเรียนรู้สู่ตำบลปลอดขยะ

3.1 ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้นำท้องที่ประกาศเป็นมาตรการร่วมของตำบล เทศบัญญัติตำบลปลอดขยะในปี 2558

4 เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน

จำนวนครั้งที่ตัวแทนพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม

ครัวเรือนในหมู่บ้านนำร่องทั้ง หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 7 คัดแยก ใช้ประโยชน์สูงสุดและร่วมกันกำจัดขยะครบวงจร

stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 20 พ.ค. 2556 09:35 น.