stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ เห็ดศาลาบางปู ลดหนี้ ลดขยะ สร้างอาชีพ
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 56-00247
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 เมษายน 2556 - 30 เมษายน 2557
งบประมาณ 182,800.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสุวณัฐ พูลสิงห์ 082-8133085
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นางกำไล สมรักษ์
พื้นที่ดำเนินการ หมู่ 10 ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ละติจูด-ลองจิจูด 8.5713857090016,99.9496570229place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 เม.ย. 2556 30 มิ.ย. 2556 1 เม.ย. 2556 23 ก.ค. 2556 73,120.00
2 1 ก.ค. 2556 31 ม.ค. 2557 24 ก.ค. 2556 28 ก.พ. 2557 91,480.00
3 1 ก.พ. 2557 30 เม.ย. 2557 18,200.00
รวมงบประมาณ 182,800.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อจัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพโดยดำเนินกิจกรรมการเพาะเห็ดเพื่อสร้างรายได้และลดความเครียดที่ส่งผลต่อสุขภาพของครอบครัวและชุมชน
 1. เกิดกลุ่มพัฒนาอาชีพ 1 กลุ่ม คือ กลุ่มเห็ด
 2. มีกติกากลุ่มเพื่อให้มีการทำอย่างต่อเนื่อง  1 ฉบับ
 3. มีกองทุนเห็ด พัฒนาต่อเนื่อง และมีตลาดรองรับในเห็ด
2 เพื่อให้ได้ชุดความรู้เรื่องเห็ด และนวัตกรรมเห็ดแปรรูปเป็นอาหารสุขภาพไว้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาต่อให้ดียิ่งขึ้น คนในหมู่บ้านสามารถนำไปเรียนรู้และทำเองได้ที่บ้าน ให้พัฒนาอาชีพได้ดียิ่งขึ้น
 1. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาความรู้และทักษะการทำอย่างต่อเนื่อง ทำกันทุกเดือน
 2. มีชุดความรู้เรื่อง เห็ด ลดขยะ ลดหนี้ สร้างอาชีพ
 3. เกิดนวัตกรรมเห็ดแปรรูปเป็นอาหารสุขภาพ
3 เพื่อสนับสนุนการดำเนินการของโครงการ
 1. คณะทำงานโครงการเข้าร่วมการประชุมกับสสส. หรือ สจรส.ม.อ. อย่างน้อยร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งทีจัด
 2. มีป้ายไวนีลสถานที่นี้ปลอดบุหรีจัดตั้งไว้ในชุมชน
 3. มีรายงานความก้าวหน้า และรายงานฉบับสมบูรณ์จัดส่ง สสส.
 4. มีภาพถ่ายทุกกิจกรรมตลอดทั้งโครงการ
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
 1. ประชุมคณะกรรมการ
 2. เวทีชี้แจงการดำเนินงาน
 3. จัดเวทีเรียนรู้เรื่องการเพาะเห็ด
 4. ปฏิบัติการเพาะเห็ด
 5. เวทีกองทุนชุมชน
 6. นำผลผลิตที่ได้จากการเพาะเห็ดมาแปรรูปเป็นอาหารเพื่อสุขภาพ
 7. เวทีเสวนาสรุปผลการดำเนินโครงการว่าเห็ดชนิดไหนให้ผลผลิตดี ต้นทุนต่ำ และเป็นที่ต้องการตลาด
 8. ถอดบทเรียนและสรุปชุดความรู้เรื่องเห็ด นวัตกรรมเห็ด และกองทุนเห็ด
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 23 พ.ค. 2556 18:11 น.