stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ ชุมชนคลายทุกข์ร่วมสร้างสุขคนปากเหมือง
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 56-00244
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 เมษายน 2556 - 30 เมษายน 2557
งบประมาณ 212,650.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายวินัย อนุวัฒน์วงค์ 088-3820818
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ อ.กำไล สมรักษ์
พื้นที่ดำเนินการ หมู่ 3 ตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จ.นครศรีธรรมราช
ละติจูด-ลองจิจูด 7.991237534513,100.21728515656place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 เม.ย. 2556 27 ส.ค. 2556 1 เม.ย. 2556 27 ส.ค. 2556 85,325.00
2 28 ส.ค. 2556 23 ก.พ. 2557 28 ส.ค. 2556 23 ก.พ. 2557 106,325.00
3 24 ก.พ. 2557 30 เม.ย. 2557 21,000.00
รวมงบประมาณ 212,650.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร
 1. มีเกษตรมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำการเรียนรู้ทำนาอินทรีย์มาประยุกต์ใช้ในครัวเรือนและชุมชน ได้ ร้อยละ 70
 2. มีเกษตรกรหันมาทำนาอินทรีย์ร้อยละ 70
 3. มีกลุ่มชุมชนสามารถผลิตสารอินทรีย์ใช้แทนสารเคมีได้ร้อยละ 70
2 เพื่อฟื้นฟู ส่งเสริม การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้นปากเหมืองช่วยลดการใช้สารเคมี
 1. มีกลุ่มหนังตะลุง ใช้กลอนหนังตะลุงเป็นเนื้อหาการลดการใช้สารเคมี
 2. มีกลุ่มเยาวชนถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นหนังตะลุง ลดการใช้สารเคมี
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
 1. ประชุมคณะกรรมการ
 2. ชี้แจงโครงการ
 3. ทำปุ๋ยอินทรีย์ น้ำหมัก ปุ๋ยหมัก
 4. ปลูกผักอินทรีย์
 5. ทำนาอินทรีย์
 6. การดูแลรักษาต้นข้าว
 7. การเก็บรักษาข้าว/พันธุ์ข้าว
 8. หนังตะลุงโขนสร้างคน
 9. การจัดแสดงหนังตะลุงโขน
 10. ถอดบทเรียนสรุปผล
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 23 พ.ค. 2556 18:58 น.