stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ ขยะสร้างคนข้างถนนกินได้
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 56-00277
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 เมษายน 2556 - 30 เมษายน 2557
งบประมาณ 213,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางอารีย์ โต๊ะกานี
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นางกำไล สมรักษ์
พื้นที่ดำเนินการ หมู่ 5 ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
ละติจูด-ลองจิจูด 8.6081786074438,99.913787841775place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 เม.ย. 2556 30 มิ.ย. 2556 1 เม.ย. 2556 30 มิ.ย. 2556 86,000.00
2 1 ก.ค. 2556 16 ม.ค. 2557 1 ก.ค. 2556 31 ม.ค. 2557 106,000.00
3 17 ม.ค. 2557 23 ก.พ. 2557 21,000.00
รวมงบประมาณ 213,000.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อเรียนรู้การลดปริมาณขยะในครัวเรือนและชุมชนและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทิ้งขยะของชุมชน
 1. ประชาชนสามารถลดปริมาณขยะในครัวเรือนและในชุมชนได้ ร้อยละ 60
 2. คนในชุมชนรู้จักวิธีการจัดการขยะร้อยละ 70
2 เพื่อแยกขยะครัวเรือนให้ถูกต้องและทิ้งขยะในชุมชนตามประเภทขยะอย่างถูกวิธี

สร้างรายได้จากการคัดแยกขยะ ร้อยละ 30 ของครัวเรือน

3 เพื่อใช้ประโยชน์บนที่ว่างข้างถนนและหน้าบ้านในการปลูกผักปลอดสารพิษ
 1. ข้างไหล่ทางถนนข้างละ 1 เมตร ตลอดแนวถนนทั้งสองข้างเป็นแปลงผัก ร้อยละ 40
 2. มีผักที่ปลูกเองเพื่อใช้บริโภคในชุมชนร้อยละ 70
 3. ลดค่าใช้จ่ายในการซื้อผักร้อยละ 40
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
 1. ชี้แจงโครงการ
 2. สำรวจขยะโดยแบ่งเป็น 4 กลุ่ม
 3. สร้างกระบวนการเรียนรู้เรื่องขยะในชุมชน
 4. สร้างทักษะการจัดการขยะมีพื้นที่สีแดงและสมุดเล่มเล็กจัดการขยะ
 5. จัดการขยะเพื่อชุมชน
 6. สร้างรายได้จากขยะ
 7. ถอดบทเรียนเรื่องการจัดการขยะ
 8. ทำข้างถนนกินได้
 9. นำเสนอข้อมูลแก่ชุมชนเพื่อพัฒนาเพิ่มเติม
 10. ทบทวน ถอดบทเรียน สรุปโครงการ และเผยแพร่
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 23 พ.ค. 2556 19:13 น.