stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการสานพลัง สร้างบ้านสีขาว
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 56-00274
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 พฤษภาคม 2556 - 15 มิถุนายน 2557
งบประมาณ 205,600.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายพิชัย อินทนิล
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ อารีย์ สุวรรณชาตรี , ว่าที่ ร.ต.หญิง ใบเฟริ์น สุวรรณมณี
พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 2 บ้านแม่ทอมตก และหมู่บ้านที่มีพื้นที่ติดต่อกับบ้านแม่ทอมตก ตำบลแม่ทอมอำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา
ละติจูด-ลองจิจูด 7.0774856422778,100.37847518898place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 พ.ค. 2556 15 ต.ค. 2556 15 พ.ค. 2556 25 ต.ค. 2556 82,000.00
2 16 ต.ค. 2556 15 เม.ย. 2557 26 ต.ค. 2556 15 มิ.ย. 2557 103,400.00
3 16 เม.ย. 2557 15 มิ.ย. 2557 20,000.00
รวมงบประมาณ 205,400.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (205,400.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (205,600.00 บาท)

stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 1.เพื่อสร้างทักษะให้เยาวชนในการสร้างสรรค์กิจกรรมในการเบี่ยงเบนพฤติกรรมไปในทางที่ดี ดำเนินชีวิตห่างใกลยาเสพติดและร่วมป้องกันแก้ไข ปัญหาญาเสพติดในชุมชน

1.1 เกิดกลุ่มเยาวชนผ้าสีขาว

1.2 80% ของเยาวชนผู้เสพ/ผู้ติดยาได้รับการบำบัด ฟื้นฟู ดูแล

1.3 เยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม ค่ายผ้าสีขาว เกิดความตระหนักและปรับพฤติกรรมเสี่ยงร้อยละ 80

2 2.เพื่อพัฒนารูปแบบจัดการตนเองด้านยาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพบ้านแม่ทอมตก และหมู่บ้านใกล้เคียง

2.1 เกิดคณะกรรมการด้านการจัดการหมู่บ้านเกี่ยวกับการป้องกันและจัดการยาเสพติด

2.2 เกิดคณะทำงานเพื่อเฝ้าระวังภัยทางสังคมที่มีองค์ประกอบจากเด็กกลุ่มเสี่ยง ผู้นำชุมชน และแกนนำชุมชน

2.3 เกิดข้อมูลจุดเสี่ยงภัยทางสังคม และได้รับการแก้ไขผ่านกระบวนการชุมชน

2.4 หมู่บ้านแม่ทอม สามารถประกาศนโยบาย หมู่บ้านสีขาว

3 ติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการโดยทีม สสส.และ สจรส.มอ.หาดใหญ่

1.การจัดทำรายงานส่ง เช่น ส1,ส.2,ส.3 และเอกสารการเงิน ง.1,ง.2 ในแต่ละงวด

2.การเข้าร่วมประชุม ร่วมกับ สสส.และสจรส.มอ.หาดใหญ่ ร้อยละ 75  ในการประชุม

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม

1.กิจกรรมระดมความคิดเห็นแนวทางการสร้างชุมชนแม่ทอมตกให้น่าอยู่
2.กิจกรรมจัดตั้งทีมตาสับปะรด
3.กิจกรรมเชิงสร้างสรร ระหว่างครอบครัวและเยาวชน 5 ครั้ง
4.กิจกรรมกระบวนการกลุ่มเพื่อใช้หลักจิตวิทยาบำบัดให้ผู้ปกครองและเยาวชนร่วมกันทำกิจกรรมวิเคราะห์สื่อ
5.ฝึกกระบวนการสร้างแกนนำสื่อสารประชาสัมพันธ์สร้างสัมพันธภาพบ้านแม่ทอมตก/ฝึกปฏิบัติการสร้างหนังสั้น สารคดี เกี่ยวกับ ต่อต้านยาเสพติด
6.กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในหมู่บ้าน
7.กิจกรรมตลาดนัดเยาวชนคนสร้างสรรค์ตำบลแม่ทอม เยาวชนมีส่วนร่วมนำเสนอกิจกรรมสร้างสรรค์
8.กิจกรรมถอดบทเรียนการทำงานยาเสพติด

stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 2556 15:10 น.