stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ บ้านโคกประดู่พัฒนาคลองมำบัง
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 56-02527
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กันยายน 2556 - 30 กันยายน 2557
งบประมาณ 188,590.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายศักดา หาสกุล
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นางนฤมล อุโหยบ
พื้นที่ดำเนินการ คลองมำบัง บ้านโคกประดู่ หมู่ที่ 11 ตำบลฉลุง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล
ละติจูด-ลองจิจูด 6.7393294052196,100.06250560279place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ก.ย. 2556 31 ม.ค. 2557 1 ก.ย. 2556 31 ม.ค. 2557 75,440.00
2 1 ก.พ. 2557 31 ก.ค. 2557 1 ก.พ. 2557 30 ก.ย. 2557 94,290.00
3 1 ส.ค. 2557 30 ก.ย. 2557 18,860.00
รวมงบประมาณ 188,590.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อให้เกิดเวทีการทำงานพัฒนาคลองมำบังร่วมกันของคนในชุมชนโดยการขับเคลื่อนของสภาผู้นำชุมชน

สภาผู้นำชุมชนขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาคลองมำบังตามแผนกิจกรรมประสบผลสำเร็จ ร้อยละ 90

2 เพื่อให้คลองมำบังได้รับการพัฒนาและป้องกันการกัดเซาะตลิ่ง

2.1 น้ำกัดเซาะตลิ่งไม่เพิ่มจากเดิมที่มีอยู่เกินร้อยละ 50

2.2 คนในชุมชนมีความพึงพอใจในทัศนียภาพของคลองมำบังที่พัฒนาขึ้น เกินร้อยละ 80

3 เพื่อสนับสนุนการบริหารและการดำเนินงานโครงการ
  1. คณะทำงานโครงการเข้าร่วมการประชุมที่สสส./สจรส.ม.อ.จัดขึ้น
  2. มีรายงานความก้าวหน้า และรายงานฉบับสมบูรณ์จัดส่งสสส.
  3. มีการถ่ายภาพทุกกิจกรรมตลอดระยะเวลาการดำเนินงานโครงการ และติดตั้งป้ายสถานที่นี้ปลอดบุหรี่ในสถานที่จัดกิจกรรม
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม

ประชุม ประชาสัมพันธ์  จัดเวทีชุมชน ตั้งสภาชุมชน  ตั้งกฏระเบียบ ข้อบังคับชุมชน พัฒนาคลองมำบัง  จัดกิจกรรมในคลองมำบัง  บันทึกเรื่องราวของคลองมำบัง จากอดีต สู่ปัจจุบันและความคาดหวังในอนาคต

stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 7 ต.ค. 2556 15:12 น.